Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Einceifileapaití Spúinseacha In-Tarchurtha (TSEanna)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Einceifileapaití Spúinseacha In-Tarchurtha (TSEanna)

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 – rialacha maidir le heinceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha áirithe a chosc, a rialú agus a dhíothú

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

 • Leagtar amach sa rialachán seo rialacha chun einceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha (TSEanna)* a chosc, a rialú agus a dhíothú.
 • Cumhdaítear sa rialachán ainmhithe agus táirgí ainmhithe a tháirgeadh, a chur ar an margadh agus, i gcásanna áirithe, a onnmhairiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Déanann an Coimisiún Eorpach tíortha nó réigiúin an Aontais Eorpaigh (AE) a rangú bunaithe ar a leibhéal riosca maidir le heinceifileapaití spúinseacha bólachta (ESBanna):

 • Leibhéal 1: riosca fánach
 • Leibhéal 2: riosca rialaithe
 • Leibhéal 3: riosca neamhdhearbhaithe

Ní mór do thíortha AE clár monatóireachta a chur i bhfeidhm chun scagthástáil a dhéanamh ar ainmhithe a mheastar go bhfuil ESB nó scráibeach* orthu. Ní mór scagthástáil iarbháis a dhéanamh go tapa freisin.

Ní féidir ainmhithe, a mheastar go bhfuil ESB nó scráibeach orthu, ná ainmhithe eile, a bhogadh go dtí go bhfuil torthaí na tástála ar eolas. Más rud é go bhfuil seans ann gur nochtadh na hainmhithe d’ESB áit éigin eile, féadfar monatóireacht a dhéanamh ar shealúchais eile.

Nuair a dheimhnítear cás go hoifigiúil, cuirtear na bearta seo a leanas i bhfeidhm:

 • Déantar fiosrúchán ar bhunús an ghalair agus ar na hainmhithe nó táirgí go léir a d’fhéadfadh a bheith buailte leis.
 • Déantar rialú oifigiúil ar an sealúchas atá buailte. Ní mór gluaiseachtaí ainmhithe (nó táirgí ainmhithe) atá i mbaol a údarú.
 • Déantar eallach atá i mbaol amharú agus a scriosadh go hiomlán . Cuirtear rialacha difriúla i bhfeidhm maidir le caora agus le gabhair.

Íoctarcúiteamhgan mhoill as na hainmhithe nó táirgí ainmhithe a chailltear.

Bearta um laghdú riosca:

 • Ní ceadmhach próitéin ainmhithe a thabhairt mar bhia d’athchogantaigh agus ní ceadmhach próitéin phróiseáilte ainmhithe (amhail geilitín agus táirgí fola) a thabhairt mar bhia d’ainmhithe feirme (ach amháin carnabhóirí amhail minceanna, a úsáidtear chun fionnadh a tháirgeadh).
 • Ní mór ábhar sonrach riosca a bhaint de na conablaigh, fiú i limistéir nach mbaineann ach riosca fánach ESB leo. I limistéir riosca rialaithe nó neamhdhearbhaithe, ní féidir cnámha eallaigh, caorach ná gabhar a úsáid chun feoil atá díchnámhaithe go meicniúil a tháirgeadh. Úsáidtear modhanna ar leith chun déileáil le baill áirithe choirp, amhail an ceann agus an teanga.
 • Ní mór deimhnithe sláinte a bheith ag ainmhithe atá le honnmhairiú nó le hallmhairiú. Baineann rialacha comhchosúla le hallmhairí ó thíortha neamh-AE, ach amháin na tíortha nach mbaineann ach riosca fánach ESB leo.

Ní mór oiliúint bhunúsach maidir le TSEanna a bheith ag oibrithe táirgthe agus imscrúdaithe.

Ní mór saotharlanna tagartha náisiúnta agus Eorpacha a bheith ainmnithe chun anailís aonfhoirmeach eolaíochta agus torthaí iontaofa a chinntiú.

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go gcuirtear na húdaráis ar an eolas faoi ainmhithe a mheastar go bhfuil TSE orthu, agus go gcuireann siad a leithéid de chásanna in iúl do na tíortha AE eile agus don Choimisiún go rialta. Ní mór dóibh imscrúduithe oifigiúla a dhéanamh go rialta freisin chun a chinntiú go bhfuil na rialacha á gcomhlíonadh.

Is féidirmaolaithea thabhairt ar na rialacha sin, chun an t-eolas eolaíochta is déanaí a léiriú.

Taispeánadh i dteachtaireacht 2010 ón gCoimisiún go bhfuil ESB in eallach beagnach díothaithe go hiomlán ag AE, ach gur cheart leanúint de mhonatóireacht a dhéanamh ar an scéal ar eagla go dtarlódh sé arís.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2001 agus cuireadh i ngníomh é an 1 Iúil 2001.

CÚLRA

EOCHAIRTHÉARMA

*Einceifileapaití Spúinseacha In-Tarchurtha (TSEanna): galair mharfacha ina dtagann meath ar fhíocháin na hinchinne (bíonn cuma spúinseach orthu).

Áirítear leis na galair sin:

 • Galar Creutzfeldt-Jakob (GCJ) san duine;
 • Einceifileapaite Spúinseach Bhólachta (ESB) in eallach;
 • Scráibeachin athchogantaigh bheaga, amhail caora agus gabhair.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 lena leagtar síos na rialacha maidir le heinceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha áirithe a chosc, a rialú agus a dhíothú (IO L 147, 31.5.2001, lgh. 1-40)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2002/1003/CE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2002 lena leagtar síos íosriachtanais chun suirbhé a dhéanamh ar ghéinitíopaí próitéine prióin de phórtha caorach (IO L 349, 24.12.2002, lgh. 105-107)

Teachtaireacht ón gCoimisiún: Plean oibre TSE (COM(2005) 322 final an 15.7.2005)

Cinneadh 2007/453/CE ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2007 lena mbunaítear stádas ESB na mBallstát nó tríú tíortha nó a réigiún bunaithe ar a riosca ESB (IO L 172, 30.6.2007, lgh. 84-86). Féach an leagan comhdhlúite.

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Plean oibre TSE 2 — Páipéar straitéise maidir le hEinceifileapaití Spúinseacha In-Tarchurtha don tréimhse 2010-2015 (COM(2010) 384 final an 16.7.2010)

Nuashonraithe 15.02.2016

Top