Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Leas ainmhithe — sicíní a choimeádtar chun críocha táirgeadh feola a chosaint

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Leas ainmhithe — sicíní a choimeádtar chun críocha táirgeadh feola a chosaint

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/43/CE — rialacha íosta chun sicíní a choimeádtar chun críocha tairgeadh feola a chosaint

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Is é is aidhm léi rialacha a thabhairt isteach i leith feabhsuithe ar leas ainmhithe i ngabháltais san Aontas Eorpach (AE) ina gcoimeádtar sicíní chun críocha táirgeadh feola.
 • Ceaptar na rialacha sin chun saobhadh iomaíochta san earnáil a sheachaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

 • Tá feidhm ag an treoir maidir le sicíní a choimeádtar chun críocha táirgeadh feola (sicín grísce), agus stoc tógála ar ghabháltais ina bhfuil stoc pórúcháin agus stoc tógála araon.
 • Níl feidhm aici maidir le
  • gabháltais a bhfuil níos lú ná 500 sicín iontu;
  • gabháltais nach bhfuil iontu ach stoic phórúcháin sicíní;
  • gorlanna*;
  • sicíní fairsinge faoi dhíon agus saor-raoin; agus
  • sicíní a thógtar ar bhealach orgánach.

Rialacha a bhfuil feidhm acu maidir le gach gabháltas

 • Ní mór do thithe éanlaithe ina gcoimeádtar sicíní rochtain leordhóthanach a thabhairt do gach sicín ar
  • óltóirí;
  • beathú; agus
  • eascair thirim agus bhruscach.
 • Ní mór d’fhoirgnimh soilsiú leordhóthanach le linn na tréimhse soilsithe agus aerú leordhóthanach a bheith iontu.
 • Ní mór cigireacht a dhéanamh ar na sicíní uile a choimeádfar ar na gabháltais dhá uair sa lá ar a laghad.
 • Ní mór cóir leighis a chur ar shicíní atá gortaithe go holc nó in easláinte nó iad a chuileáil láithreach.
 • Cuirtear cosc go ginearálta ar ghnáthaimh mháinliachta a dhéantar chun críocha ar bith seachas cóir leighis. Ní cheadaítear bearradh gob ná coilleadh ach amháin i gcásanna áirithe.
 • Ní mór don úinéir nó don fheighlí taifid a choinneáil maidir le gach teach éanlaithe ar a ngabháltas:
  • líon na sicíní a tugadh isteach agus a bheidh fágtha i ndiaidh na sicíní a bhaint lena ndíol nó lena marú;
  • an láthair inúsáidte;
  • pór nó cineál hibride na sicíní; agus
  • an ráta mortlaíochta.

Dlús stocála *

 • Ní mór do thíortha AE a chinntiú nach mbeidh an dlús uasta stocála i ngabháltas nó i dteach éanlaithe ar ghabháltas níos mó ná 33 kg/m2 ag tráth ar bith.
 • Tá dlús stocála níos airde ná 39 kg/m2 ar a mhéad ceadaithe má chomhlíonann an t-úinéir nó an feighlí leis na ceanglais atá leagtha amach in Iarscríbhinn II den treoir (paraiméadair an chomhshaoil). Ní mór don úinéir nó don fheighlí an doiciméadúchán sonrach a sholáthar do na húdaráis inniúla ina mbeidh sonraí teicniúla maidir leis an ngabháltas agus a threalamh.
 • Ní mór do na gabháltais ard-luais sin a bheith feistithe le córais aeraithe, téimh agus fuaraithe chun an teocht, an tais agus an tiúchan CO2 agus NH3 cuí a choinneáil.
 • I gcúinsí eisceachtúla, arna sainiú in Iarscríbhinn V, is féidir an dlús stocála a ardú go 42 kg/m2 ar a mhéad.

Oiliúint

 • Ní mór do dhaoine a thugann aire do shicíní deimhniú a bheith acu ina ndearbhaítear go bhfuil cúrsa oiliúna faofa déanta acu nó go bhfuil taithí acu atá coibhéiseach le hoiliúint dá leithéid. Ní mór na gnéithe leasa seo a leanas a bheith cumhdaithe faoi chúrsaí oiliúna:
  • na ceanglais maidir le dlúis stocála do ghabháltais;
  • fiseolaíocht ainmhithe;
  • sicíní a láimhseáil agus cúram éigeandála a riar; agus
  • bithshlándáil choisctheach.
 • Ní mór do thíortha AE forbairt agus dáileadh treoracha ar dhea-chleachtas bainistíochta a spreagadh.

Cigireachtaí

Ní mór d’údaráis náisiúnta cigireachtaí rialta a dhéanamh ar ghabháltais chun a gcomhlíonadh maidir leis an treoir a chinntiú. Gach bliain, ní mór dóibh tuarascáil a thabhairt don Choimisiún Eorpach maidir leis na cigireachtaí a rinneadh agus liosta de na gníomhaíochtaí a rinneadh chun dul i ngleic le fadhbanna leasa ar bith a braitheadh.

Monatóireacht agus gníomhaíocht leantach ag seamlais

Trí mhonatóireacht a dhéanamh ag seamlais cinntítear go ndéantar taifead ar líon na sicíní grísce a bhíonn marbh ar theacht isteach dóibh. Féadfar comharthaí droch-dhálaí leasa a shainaithint le linn cigireachtaí iarbháis. Má nochtar comharthaí dá leithéid, ní mór don ghabháltas agus do na húdaráis inniúla na bearta cuí a dhéanamh.

Tuarascáil

 • Le blianta beaga anuas, rinneadh raon leathan tréithe meitibileacha agus iompraíochta i sicíní grísce a mhodhnú trí roghnú géiniteach, as a dtagann ceisteanna éagsúla leasa. Áirítear orthu sin cosa agus gluaiseacht, siondróm Brugada agus galair chraicne, amhail deirmitíteas teagmhála. In 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil ina bhféachadh ar thionchar na bparaiméadar géiniteach ar easnaimh a sainaithníodh a mbíonn droch-leas sicíní mar thoradh orthu. Baineadh de thátal aisti:
  • tá póraitheoirí ag cur tréithe a bhaineann le sláinte agus leas sicíní san áireamh ina gclár roghnúcháin de réir a chéile; agus
  • déantar foráil sa reachtaíocht reatha i leith córas monatóireachta do tháscairí leasa ainmhithe i ndálaí tráchtála a d’fhéadfaí a úsáid tuilleadh i gcomhthéacs roghnúcháin ghéinitigh.

Buanchoiste

Cuidíonn an Buanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha leis an gCoimisiún an treoir seo a chur chun feidhme.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 1 Lúnasa 2007. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 30 Meitheamh 2010.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gorlann: foirgneamh ina ngortar uibheacha éanlaithe clóis, faoi dhálaí saorga ag baint úsáid as goradáin go minic.

Dlús stocála: beomheáchan iomlán na sicíní a bhíonn i dteach ag an am céanna in aghaidh an mhéadair chearnaigh na láithreach inúsáidte.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2007/43/EC ón gComhairle an 28 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha íosta chun sicíní a choimeádtar chun críocha tairgeadh feola a chosaint (IO L 182, 12.7.2007, lgh. 19-28)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le tionchar an roghnúcháin ghéinitigh ar leas sicíní a choimeádtar chun críocha táirgeadh feola (COM(2016) 182 final, 7.4.2016)

Nuashonraithe 09.01.2017

Top