Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bia agus bia ainmhithe slán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bia agus bia ainmhithe slán

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh 178/2002 – prionsabail ghinearálta agus riachtanais maidir le dlí faoi bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus nósanna imeachta um shábháilteacht bia

ACHOIMRE

Ceaptar an rialachán seo chun cáilíocht bia a ráthú, cé acu bia atá oiriúnach lena chaitheamh ag an duine nó bia d’ainmhithe.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Neartaíonn sé na rialacha maidir le sábháilteacht bia agus beathaithe san Aontas Eorpach (AE). Bunaítear leis freisin an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA), a thacaíonn le tástáil eolaíoch agus meastóireacht bia agus beathaithe.

Ní chumhdaítear leis an rialachán seo bun-táirgeacht le haghaidh úsáide baile nó láimhseáil bia sa bhaile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní féidir bia ar bith atá dainséarach don tsláinte nó atá mí-oiriúnach lena chaitheamh ag an duine a chur ar díol. Cuirtear na sonraí seo a leanas san áireamh:

na gnáth-choinníollacha a bhaineann le húsáid bia ag an tomhaltóir;

faisnéis a chuirtear ar fáil don tomhaltóir;

an tionchar ar shláinte, sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma;

éifeachtaí tocsaineacha carnacha;

íogaireachtaí sonracha ghrúpaí tomhaltóirí áirithe, páistí mar shampla.

Más rud é go mbíonn bia nó beathú neamh-shábháilte ar bith i mbaisc glactar leis go bhfuil an bhaisc iomlán neamh-shábháilte.

Cuirtear reachtaíocht bia i bhfeidhm ag gach céim den bhiashlabhraghnólachtaí bia, idir táirgeacht, próiseáil, iompar agus dáileachán agus soláthar. Ní mór doghnólachtaí bia ach go háirithe:

inrianaitheacht bia, beathaithe agus ainmhithe bia a ráthú ag gach céim táirgeachta agus dáileacháin;

bia nó beathú a bhaint den mhargadh láithreach, nó táirgí a soláthraíodh roimhe seo a aisghairm, má cheaptar go bhfuil na rudaí seo díobhálach don tsláinte;

nahúdaráis chuí,agus na tomhaltóirí más gá, a chur ar an eolas .

Cuireann an tÚdarás tacaíocht eolaíoch agus theicniúil ar fáil don Choimisiún Eorpach agus do thíortha AE sna réimsí go léir a mbíonn tionchar acu ar shábháilteacht bia. Tá freagracht aige freisin maidir le measúnuithe riosca a chomhordú, rioscaí atá ag teacht chun cinn a aithint agus comhairle a thabhairt i ndáil le bainistíocht géarchéime.

Nuair a dhéantar riosca a aithint tar éis anailís riosca sláinte a bheith déanta, féadfaidh tíortha AE agus an Coimisiún glacadh le bearta sealadacha réamhchúramacha lena mbaineann ardleibhéal cosanta sláinte.

Leis an gcóras mear-rabhaidh um bia don duine agus d’ainmhithe, (RASFF), a bhfuil tíortha AE, an Coimisiún agus an tÚdarás páirteach ann, roinntear faisnéis maidir le:

bearta chun cúrsaíocht bia a theorannú, nó chun é a tharraingt siar ón mhargadh;

beart a rinneadh chun úsáid bia a rialú;

diúltú do bhaisc de bhia allmhairithe.

Ní mór an fhaisnéis seo a chur ar fáil freisin don phobal i gcoitinne más cuí.

Má bhíonn riosca tromchúiseach ag baint le bia nó beathú agus murar féidir srian a choimeád ar an riosca maidir le sláinte nó leis an gcomhshaol, féadfaidh an Coimisiún bearta cosanta éigeandála a chur i bhfeidhm, amhail trádáil agus allmhairiú táirge a chur ar fionraí. Féadfaidh tíortha AE bearta dá sórt a chur i bhfeidhm mura ngníomhaíonn an Coimisiún.

In éineacht leis an Údarás agus le tíortha AE, ní mór don Choimisiún plean ginearálta um bainistiú géarchéime a dhréachtú chun déileáil le hócáidí nuair nach leor na bearta cosanta éigeandála caighdeánacha. Nuair a aithnítear ócáid mar sin ní mór don Choimisiún aonad géarchéime a bhunú láithreach chun roghanna cosanta maidir le sláinte an duine a aithint.

Tá sé mar aidhm ag AE freisin tomhaltóirí a chosaint ar chleachtais chalaoiseacha nó mhíthreoracha san trádáil bia, amhail truailliú bia, agus tá sé mar aidhm aige bonn a chur ar fáil do thomhaltóirí chun roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le bia.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 21 Feabhra 2002.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus riachtanais maidir le dlí faoi bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta um shábháilteacht bia (IO L 031, 1.2.2002, lgh. 1-24)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 178/2002. Is chun críocha doiciméadaithe amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2230/2004 ón gCoimisiún an 23 Nollaig 2004 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe um chur chun feidhme Rialacháin (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra na n-eagraíochtaí atá ag feidhmiú sna réimsí laistigh de mhisean Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (IO L 379, 24.12.2004, lgh. 64-67)

Cinneadh 2004/478/CE ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2004 maidir le plean ginearálta um bainistiú géarchéime a ghlacadh le haghaidh bia/ beathaithe (IO L 212, 12.6.2004, lgh.60–68)

Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le rialuithe oifigiúla a eagrú i ndáil le táirgí de bhunadh ainmhíoch a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine (IO L 226, 25.6.2004, lgh. 83-127). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 25.11.2015

Top