Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bia agus bia ainmhithe slán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bia agus bia ainmhithe slán

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh 178/2002 – prionsabail ghinearálta agus riachtanais maidir le dlí faoi bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus nósanna imeachta um shábháilteacht bia

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Neartaítear leis na rialacha maidir le sábháilteacht bia agus beathaithe in AE.
 • Bunaítear leis freisin an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA), a thacaíonn le tástáil eolaíoch agus meastóireacht bia agus beathaithe.
 • Ní chumhdaítear leis an rialachán táirgeadh príomhúil le haghaidh úsáid phríobháideach sa bhaile nó láimhseáil bia sa bhaile.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní dhíolfar bianna ar bith atá díobhálach don tsláinte nó mí-oiriúnach lena n-ithe. Ní mór na tosca seo a leanas a chur san áireamh:

  • na gnáthchoinníollacha faoina n-úsáideann an tomhaltóir bia;
  • faisnéis a chuirtear ar fáil don tomhaltóir;
  • an tionchar ar shláinte, sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma;
  • éifeachtaí tocsaineacha carnacha;
  • íogaireachtaí sonracha grúpaí tomhaltóirí áirithe, páistí mar shampla.
 • Más rud é go mbíonn bia nó beathú neamhshábháilte ar bith i mbaisc glactar leis go bhfuil an bhaisc iomlán neamhshábháilte.
 • Cuirtear reachtaíocht bia i bhfeidhm ag gach céim den bhiashlabhra, ón táirgeadh, próiseáil, iompar agus dáileachán agus go dtí an soláthar. Go háirithe, ní mór do ghnólachtaí bia:

  • inrianaitheacht bia, beathaithe agus ainmhithe bia a ráthú ag gach céim den táirgeadh agus den dáileadh,
  • bia nó beathú a bhaint den mhargadh láithreach, nó táirgí a soláthraíodh roimhe seo a aisghairm, má cheaptar go bhfuil siad sin díobhálach don tsláinte,
  • na húdaráis chuí, agus tomhaltóirí más gá, a chur ar an eolas.
 • Soláthraíonn an tÚdarás tacaíocht eolaíoch agus theicniúil don Choimisiún Eorpach agus do thíortha AE i ngach réimse a bhfuil tionchar acu ar shábháilteacht bia. Tá sé freagrach chomh maith as measúnuithe riosca a chomhordú, rioscaí atá ag teacht chun cinn a shainaithint agus comhairle a thabhairt maidir le bainistíocht géarchéime.
 • Nuair a dhéantar riosca a shainaithint tar éis anailís riosca sláinte, féadfaidh tíortha AE agus an Coimisiún glacadh le bearta sealadacha réamhchúraim atá i gcomhréir le hardleibhéal cosanta sláinte.
 • Leis an gcóras mear-rabhaidh um bia don duine agus d’ainmhithe, (RASFF), a bhfuil tíortha AE, an Coimisiún agus an tÚdarás páirteach ann, roinntear faisnéis maidir le:

  • bearta chun cúrsaíocht bia a theorannú, nó chun é a tharraingt siar ón mhargadh;
  • beart a rinneadh chun úsáid bia a rialú;
  • diúltú do bhaisc de bhia allmhairithe.
 • Ní mór an fhaisnéis seo a chur ar fáil freisin don phobal i gcoitinne más cuí.
 • I gcás go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint le bia nó beathú agus murar féidir srian a choimeád ar an riosca don tsláinte nó don chomhshaol, d’fhéadfadh trádáil agus allmhairiú táirge a chur ar fionraí a bheith i gceist le bearta cosanta éigeandála an Choimisiúin. Féadfaidh tíortha AE bearta chomhchosúla a dhéanamh mura ngníomhaíonn an Coimisiún.
 • In éineacht leis an Údarás agus tíortha AE, ní mór don Choimisiún plean ginearálta um bainistíocht géarchéime a dhréachtú chun cásanna nach leor na bearta caighdeánacha coisctheacha éigeandála a chumhdach. I gcás gur sainaithníodh cás den sórt sin ní mór don Choimisiún aonad géarchéime a chur ar bun láithreach chun na roghanna a shainaithint chun sláinte an duine a chosaint.
 • Tá sé mar aidhm ag AE freisin tomhaltóirí a chosaint ar chleachtais chalaoiseacha nó mhíthreoracha sa trádáil bia, amhail truailliú bia, agus bonn a chur ar fáil do thomhaltóirí chun roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le bia.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 21 Feabhra 2002.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais maidir leis an dlí faoi bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lgh. 1-24)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE agus Treoir 93/42/CEE (IO L 117, 5.5.2017, lgh. 1-175)

Nuashonraithe 20.10.2017

Top