Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Córas ceadúnaithe le haghaidh allmhairí adhmaid isteach in AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Córas ceadúnaithe le haghaidh allmhairí adhmaid isteach in AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle lena mbunaítear scéim cheadúnaithe FLEGT le haghaidh allmhairí adhmaid

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Tugtar an Rialachán um Fhorghníomhú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT) ar an rialachán seo agus cuirtear scéim cheadúnaithe ar bun leis a chinntíonn go bhfuil an t-adhmad a allmhairítear isteach in AE bainte go dlíthiúil.

Comhlánaítear Rialachán (AE) Uimh. 995/2010, a bhfuil mar aidhm aige lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac, leis an rialachán seo.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an rialachán seo i bhfeidhm maidir leis na táirgí adhmaid atá liostaithe in Iarscríbhinní II agus III a allmhairiú ó na tíortha comhpháirtíochta atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

Cuirtear ballraíocht sa scéim cheadúnaithe FLEGT i bhfeidhm trí chomhaontuithe comhpháirtíochta deonacha leis na tíortha a tháirgeann adhmad ar mian leo na comhaontuithe sin a shíniú. Sonraítear i gcomhaontú comhpháirtíochta deonach an sceideal agus na gealltanais a leagadh amach.

Ní mór do na tíortha onnmhairithe a shíníonn comhaontú comhpháirtíochta deonach córas fíoraithe a fhorbairt maidir le dlíthiúlacht a dtáirgí adhmaid.

Ní mór ceadúnas FLEGT a bheith ag gabháil le lastais adhmaid ó na tíortha a bhfuil comhaontú comhpháirtíochta deonach sínithe acu, ceadúnas a dheimhníonn go bhfuil riachtanais scéim cheadúnaithe FLEGT á gcomhlíonadh ag na lastais sin. Ní féidir glacadh le lastais adhmaid ar an margadh AE gan cheadúnas FLEGT.

Má tá amhras ann faoi bhailíocht cheadúnas FLEGT ag teorainn AE, ní mór do na húdaráis inniúla fíorúchán breise a iarraidh ó údarás eisiúna an cheadúnais (an t-allmhaireoir a íocann as costais an scrúdaithe ach amháin i gcás cinnidh mhalartaigh ag an tír AE atá i gceist). Má chreideann na húdaráis chustaim go bhfuil an ceadúnas FLEGT neamhbhailí, féadfaidh siad scaoileadh an adhmaid a chur ar fionraí.

Ní mór do na tíortha AE smachtbhannaí a leagadh amach lena gcur i bhfeidhm i gcás sáraithe ar an rialachán seo.

Gach bliain, roimh an 30 Aibreán, bíonn ar na tíortha AE tuarascáil a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh, tuarascáil ina léirítear:

cainníochtaí na dtáirgí adhmaid a allmhairíodh isteach ina gcríoch faoi scéim cheadúnaithe FLEGT;

líon na gceadúnas a fuarthas; agus

líon na gcásanna agus na cainníochtaí adhmaid agus táirgí adhmaid a allmhairíodh gan cheadúnas FLEGT (.i. allmhairí coiscthe).

Rinneadh Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 a leasú le Rialachán (AE) Uimh. 657/2014 maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cuir chun feidhme an Choimisiúin Eorpaigh.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 30 Nollaig 2005.

CÚLRA

Moladh córas údaraithe FLEGT den chéad uair in 2003 sa Phlean Gníomhaíochta i ndáil le Forghníomhú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí, plean a ceapadh chun lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac agus chun soláthar agus éileamh adhmaid dhlíthiúil a fheabhsú. Díríodh den chuid is mó ar réigiúin lena lán foraoisí i Lár na hAfraice, sa Rúis, san Áise Thoir Theas agus i gceantair de Mheiriceá Theas.

Féach láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le foraoisí chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle an 20 Nollaig 2005 maidir le scéim cheadúnaithe FLEGT a chur ar bun le haghaidh allmhairí adhmaid isteach sa Chomhphobal Eorpach (IO L 347, 30.12.2005, lgh. 1-6)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh (IO L 295, 12.11.2010, lgh. 23-34)

Nuashonraithe 10.11.2015

Top