Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Astaíochtaí tionsclaíocha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Astaíochtaí tionsclaíocha

Chun astaíochtaí tionsclaíocha a rialú, d’fhorbair AE creat ginearálta bunaithe ar cheadú comhtháite. Ciallaíonn sé sin nach mór feidhmíocht chomhshaoil iomlán an ghléasra a chur san áireamh sna ceadanna ionas nach ndéantar truailliú a aistriú ó mheán amháin, amhail aer, uisce agus talamh go dtí meán eile. Ba cheart tús áite a thabhairt do chosc ar thruailliú trí idirghabháil a dhéanamh ag an bhfoinse agus úsáid agus bainistíocht stuama na n-acmhainní nádúrtha a chinntiú.

GNÍOMH

Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite truaillithe).

ACHOIMRE

Chun astaíochtaí tionsclaíocha a rialú, d’fhorbair AE creat ginearálta bunaithe ar cheadú comhtháite. Ciallaíonn sé sin nach mór feidhmíocht chomhshaoil iomlán an ghléasra a chur san áireamh sna ceadanna ionas nach ndéantar truailliú a aistriú ó mheán amháin, amhail aer, uisce agus talamh go dtí meán eile. Ba cheart tús áite a thabhairt do chosc ar thruailliú trí idirghabháil a dhéanamh ag an bhfoinse agus úsáid agus bainistíocht stuama na n-acmhainní nádúrtha a chinntiú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Agus í ina hathmhúnlú de sheacht bpíosa reachtaíochta níos luaithe faoi astaíochtaí tionsclaíocha, leagtar síos rialacha inti chun truailliú san aer, san uisce agus sa talamh a chosc agus a rialú agus chun giniúint dramhaíola ó shuiteálacha tionsclaíocha móra a sheachaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Cumhdaítear na gníomhaíochtaí tionsclaíocha seo a leanas sa reachtaíocht: fuinneamh, táirgeadh agus próiseáil miotail, mianraí, ceimiceáin, bainistíocht dramhaíola agus earnálacha eile amhail táirgeadh laín agus páipéir, seamlais agus diantógáil éineola agus muc.
  • Ní mór do gach suiteáil atá cumhdaithe sa treoir truailliú a chosc agus a laghdú trí na teicníochtaí is fearr atá ar fáil* (BAT) a chur i bhfeidhm, úsáid éifeachtach as fuinneamh, cosc agus bainistíocht dramhaíola agus bearta chun timpistí a chosc agus a n-iarmhairtí a theorannú.
  • Ní féidir na suiteálacha a oibriú ach má tá cead ag gabháil leo agus ní mór dóibh cloí leis na coinníollacha atá leagtha amach ann.
  • Tá na conclúidí BAT arna nglacadh ag an gCoimisiún ina dtagairt maidir leis na coinníollacha um cheadanna a leagan síos. Ní mór luachanna teorann astaíochtaí a leagan síos ag leibhéal a chinntíonn nach sáraíonn astaíochtaí truailleán na leibhéil a bhaineann le húsáid BAT. Féadfaidh na luachanna teorann na leibhéil seo a shárú, áfach, má chruthaítear go mbeadh costais díréireach i gcomparáid leis na tairbhí comhshaoil mar thoradh air sin.
  • Ní mór d’údaráis inniúla cigireacht rialta a dhéanamh ar na suiteálacha.
  • Ní mór deis luath a thabhairt don phobal chun páirt a ghlacadh sa phróiseas um cheadú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar Astaíochtaí Tionsclaíocha.

PRÍOMHTHÉARMA

* Na teicníochtaí is fearr atá ar fáil (BAT): na teicníochtaí is éifeachtúla chun astaíochtaí a chosc nó a laghdú, teicníochtaí atá indéanta ón taobh teicniúil de agus inmharthana ón taobh eacnamaíoch de laistigh den earnáil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2010/75/AE

6.1.2011

7.1.2013

IO L 334, 17.12.2010, lgh. 17-119

Rinneadh ceartúchán ar Threoir 2010/75/AE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha uirlis doiciméadúcháin atá an leagan comhtháite seo beartaithe, agus chuige sin amháin.

Nuashonraithe 30.06.2015

Top