Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

Chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint, tá deireadh á chur de réir a chéile ag an Aontas Eorpach (AE) le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin. Chun é sin a dhéanamh chuir AE cosc ar na substaintí is contúirtí, amhail clórafluaracarbóin (CFCanna), a tháirgeadh agus a dhíol, agus leagadh amach nósanna imeachta le haghaidh na substaintí eile.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin.

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos sa rialachán seo rialacha maidir le substaintí a dhéanann dochar don chiseal ózóin a tháirgeadh, a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol, a úsáid, a athshlánú, a athchúrsáil, a athghabháil agus a scriosadh. Leagtar amach sa rialachán riachtanais agus bearta tuairiscithe do na táirgí agus don trealamh ina n-úsáidtear na substaintí sin. Rinneadh mionleasúchán ar an rialachán trí huaire.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Mar riail ghinearálta, cuirtear cosc ar shubstaintí rialaithe a tháirgeadh agus a dhíol, substaintí amhail halóin (chun dóiteáin a mhúchadh), bróimíd mheitile (chun lotnaidí a rialú) agus hidreaclórafluaracarbóin (a úsáidtear i gcuisneoirí agus i gcórais aerchóirithe), a rialaítear a monaraíocht agus a n-úsáid.
  • Ceadaítear eisceachtaí áirithe faoi dhálaí soiléire: má úsáidtear iad mar amhábhar, mar ghníomhairí próisis nó chun críocha úsáide saotharlainne nó anailíse.
  • Cuireadh bac ar úsáid bróimíde meitile i mí an Mhárta 2010, ach amháin i gcás coraintíní éigeandála chun leathadh galar nó lotnaidí a chosc. I ngach cás, ní mór údarú sealadach a fháil ón gCoimisiún.
  • Féadfar córais chosanta dóiteáin agus múchtóirí dóiteáin, a bhfuil halóin iontu, a úsáid i ndálaí áirithe. Tá méadú ag teacht ar líon na dtáirgí malartacha a bhfuil fáil orthu agus leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 744/2010 na scoithdhátaí mionsonraithe, dátaí ó 2013 go dtí 2040 ag brath ar úsáid halóin.
  • Cuirtear cosc go bunúsach ar allmhairí agus ar onnmhairí substaintí rialaithe agus táirgí a bhfuil na substaintí sin iontu. Bíonn feidhm ag córas ceadúnas nuair a cheadaítear substaint nó táirge den saghas sin. Sa bhliain 2013, chuir an Coimisiún rialacha níos solúbtha i bhfeidhm maidir le húsáid halón in aerárthaí.
  • Ní mór córais athshlánaithe a bheith curtha i bhfeidhm chun na substaintí rialaithe seo a scriosadh, a athchúrsáil nó a athghabháil: substaintí rialaithe a úsáidtear i gcuisniú, in aerchóiriú, i dtrealamh teaschaidéil, i múchtóirí dóiteáin, i dtrealamh cosanta dóiteáin agus in earraí a bhfuil tuaslagóirí iontu.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 1 Eanáir 2010 ar aghaidh.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

Amhábhar: substaint rialaithe nó substaint nua a thagann athrú ceimiceach uirthi nuair a athraítear a comhdhéanamh bunaidh go hiomlán agus nach mbaineann ach méid beag astaíochtaí léi.

Gníomhairí próisis: substaintí rialaithe a úsáidtear mar ghníomhairí próisis ceimiceán chun na gcríoch atá liostaithe in Iarscríbhinn III.

Féach láithreán gréasáin na hArd-Stiúrthóireachta um Ghníomhú ar son na hAeráide de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009

20.11.2009

Gan a bheith infheidhme, tá an rialachán infheidhme go díreach Tá d’oibleagáid ar thíortha AE áfach íosriachtanais cháilíochta a shainmhíniú don phearsanra (1.1.2010) agus rialacha a leagadh amach maidir le pionóis (30.6.2011).

IO L 286, 31.10.2009, lgh. 1-30

Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 744/2010 ón gCoimisiún

8.9.2010

-

IO L 218, 19.8.2010, lgh. 2-8

Rialachán (AE) Uimh. 1087/2013 ón gCoimisiún

25.11.2013

-

IO L 293, 5.11.2013, lgh. 28-28

Rialachán (AE) Uimh. 1088/2013 ón gCoimisiún

25.11.2013

-

IO L 293, 5.11.2013, lgh. 29-30

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 02.04.2015

Top