Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac

Fadhb dhomhanda is ea lománaíocht neamhdhleathach* agus baineann tionchar suntasach diúltach eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta léi. Chun an bhagairt seo a chomhrac, ghlac an tAontas Eorpach (AE) dlí.

GNÍOMH

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh.

ACHOIMRE

Fadhb dhomhanda is ea lománaíocht neamhdhleathach* agus baineann tionchar suntasach diúltach eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta léi. Chun an bhagairt seo a chomhrac, ghlac an tAontas Eorpach (AE) dlí.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Cuirtear cosc ann ar adhmad a baineadh go neamhdhleathach a chur ar mhargadh AE, agus leagtar amach réamhchoinníollacha ann maidir le hadhmad agus táirgí adhmaid a chur ar an margadh in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Ceanglaítear sa Rialachán ar “oibreoirí” a chuireann táirgí adhmaid ar mhargadh AE den chéad uair “dícheall cuí”* a fheidhmiú lena chinntiú go soláthraíonn siad táirgí atá déanta as adhmad a baineadh go dleathach. Chun na críche sin, ní mór d’oibreoirí córas díchill chuí a úsáid.
  • Féadfaidh oibreoirí a gcórais díchill chuí féin a chur ar bun nó ceann cruthaithe ag eagraíocht monatóireachta a úsáid.
  • Aithníonn an Coimisiún Eorpach eagraíochtaí monatóireachta mar a leithéid. Is é a ról cuidiú le hoibreoirí cloí le ceanglais an rialacháin.
  • Chun inrianaitheacht na dtáirgí adhmaid a éascú, ní mór do gach trádálaí a cheannaíonn agus a dhíolann adhmad ar an margadh taifid dá soláthraithe agus dá gcustaiméirí a choinneáil.
  • Cumhdaítear raon leathan táirgí adhmaid sa Rialachán, a bhaineann le hadhmad a bhaintear agus a iompórtáiltear in AE, atá liostaithe san Iarscríbhinn agus atá i gcomhréir le Cód Custaim an Aontais.
  • Meastar sa rialachán go bhfuil adhmad/táirgí adhmaid bainte go dleathach má tá ceadúnas Forghníomhú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT) (arna bhunú le Rialachán (CE Uimh. 2173/2005), nó cead CITES (Rialachán (CE) Uimh. 338/97) ag gabháil leo.
  • Déantar an nós imeachta chun aitheantas na n-eagraíochtaí monatóireachta seo a aithint agus a aistarraingt a leathnú i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 363/2012 ón gCoimisiún, agus déantar rialacha mionsonraithe maidir leis an gcóras díchill chuí a leagan amach i Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 607/2012 ón gCoimisiún.

CÚLRA

Fadhb fhorleatach chomhshaoil, eacnamaíoch agus shóisialta is ea an lománaíocht neamhdhleathach a chuireann leis an athrú aeráide, le caillteanas bithéagsúlachta, le caillteanas ioncaim, le coinbhleachtaí (lena mbaineann airm corruair) i ngeall ar thalamh agus acmhainní, agus le héillitheacht.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin um lománaíocht neamhdhleathach an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Lománaíocht neamhdhleathach: baint adhmaid i sárú ar dhlíthe thír na bainte.

* Dícheall cuí: cleachtadh bainistíochta riosca chun an riosca a bhaineann le hadhmad a baineadh go neamhdhleathach (nó táirgí ina bhfuil a leithéid) a chur ar díol ar mhargadh AE a laghdú.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 995/2010

2.12.2010

-

IO L 295, 12.11.2010, lgh. 23-34

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 363/2012 ón gCoimisiún an 23 Feabhra 2012 maidir leis na rialacha nós imeachta um aitheantas eagraíochtaí monatóireachta a aithint nó a aistarraingt mar a fhoráiltear i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh (Iris Oifigiúil L 115,27.4.2012, lgh. 12-16).

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 607/2012 ón gCoimisiún an 6 Iúil 2012 maidir leis na rialacha mionsonraithe um chóras díchill chuí agus minicíocht agus cineál na seiceálacha ar eagraíochtaí monatóireachta mar a fhoráiltear i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos oibleagáidí oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh (Iris Oifigiúil L 177, 7.7.2012, lgh. 16-18).

Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle an 20 Nollaig maidir le bunú scéim cheadúnaithe FLEGT le haghaidh iompórtálacha adhmaid isteach sa Chomhphobal Eorpach (Iris Oifigiúil L 347, 30.12.2005, lgh. 1-6).

Rialachán (CE) Uimh. 1024/2008 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2008 lena leagtar síos bearta mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 maidir le bunú scéim cheadúnaithe FLEGT le haghaidh iompórtálacha adhmaid isteach sa Chomhphobal Eorpach (Iris Oifigiúil L 277, 18.10.2008, lgh. 23-29).

Nuashonraithe 13.05.2015

Top