Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aicmiú, pacáistiú agus lipéadú ceimiceán agus a meascán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aicmiú, pacáistiú agus lipéadú ceimiceán agus a meascán

Féachtar sa rialachán lena chinntiú go dtugtar eolas soiléir d’oibrithe agus do thomhaltóirí an Aontais Eorpaigh (AE) maidir leis na guaiseacha a bhaineann le ceimiceáin trí chóras um aicmiú agus um lipéadú. Is í an aidhm a chinntiú go gcuirtear síos ar na guaiseacha céanna agus go ndéantar iad a lipéadú ar an dóigh chéanna i ngach tír AE.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoracha 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006.

ACHOIMRE

Féachtar sa rialachán lena chinntiú go dtugtar eolas soiléir d’oibrithe agus do thomhaltóirí an Aontais Eorpaigh (AE) maidir leis na guaiseacha a bhaineann le ceimiceáin trí chóras um aicmiú agus um lipéadú. Is í an aidhm a chinntiú go gcuirtear síos ar na guaiseacha céanna agus go ndéantar iad a lipéadú ar an dóigh chéanna i ngach tír AE.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos ceanglais aonfhoirmeacha ann maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí ceimiceacha agus meascán de réir Chóras Comhchuibhithe Domhanda (CCD) na Náisiún Aontaithe. Ceanglaítear ann ar chuideachtaí a gceimiceáin ghuaiseacha a aicmiú, a lipéadú agus a phacáistiú mar is ceart roimh iad a chur ar an margadh.

Is iad seo a leanas na príomhréimsí nach bhfuil cumhdaithe sa rialachán seo: substaintí agus meascáin radaighníomhacha, cosmaidí, cógais agus gléasanna leighis áirithe, bia nó iompar earraí contúirteacha.

PRÍOMHPHOINTÍ

Aicmiú

Déantar substaintí agus meascáin a aicmiú i gcatagóirí agus aicmí guaise faoi leith: (i) guais fhisiciceimiceach (e.g. leacht inadhainte); (ii) guais sláinte (e.g. géarthocsaineacht); (iii) guais chomhshaoil (e.g. don chiseal ózóin). Leagtar síos na critéir maidir le haicmiú agus lipéadú substaintí guaiseacha agus meascán guaiseach in Iarscríbhinn I.

Lipéadú

Ní mór substaintí agus meascáin a lipéadú leis an bhfaisnéis seo a leanas:

  • aitheantas an tsoláthraí;
  • ainm na substainte nó an mheascáin agus/nó an uimhir aitheantais;
  • cainníocht ainmniúil de shubstaint nó meascán sna pacáistí a chuirtear ar fáil don phobal i gcoitinne (ach amháin má shonraítear an chainníocht seo áit éigin eile ar an bpacáiste;
  • picteagraim ghuaise (comhshuíomh grafach ar a bhfuil siombail agus eilimint amhairc eile comhcheangailte);
  • focail chomharthaíochta (“Rabhadh” nó “Dainséir”);
  • frásaí riosca (“Guais dóiteáin nó teilgin”, “Marfach má shlógtar é”, srl.);
  • comhairle sábháilteachta (“Coinnigh sa bhunghabhdán amháin”, “Cosain ó thais”, “Coinnigh as bealach leanaí”, srl.).

Pacáistiú

Ní mór do phacáistiú substaintí guaiseacha: (i) cosc a chur ar na hábhair ó éalú; (ii) bheith déanta as ábhair atá frithsheasmach nuair atá siad i dteagmháil leis na hábhair; (iii) bheith láidir agus soladach agus (iv) ceanglóirí inséalaithe a bheith orthu.

I roinnt cásanna, tá ceanglóirí sábháilteachta leanaí agus rabhaidh tadhaill riachtanach.

Comhchuibhiú

Ba chóir don tionscal teacht ar chomhaontú maidir le haicmiú gach substainte. Maidir le rioscaí tromchúiseacha, áfach, go háirithe i gcás substaintí atá carcanaigineach, só-ghineach nó tocsaineach don atáirgeadh, d’fhéadfadh tíortha AE aicmiú comhchuibhithe a mholadh a ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach éigeantach iad le dlí ansin.

Cur in iúl

Ní mór aicmiú agus lipéadú substaintí cláraithe nó guaiseacha ar bith atá le díol a chur in iúl don Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán lena gcur san áireamh san fhardal um aicmiú agus um lipéadú a thugann an Ghníomhaireacht cothrom le dáta ar bhonn rialta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 20 Eanáir 2009. Tá feidhm éigeantach aige maidir le substaintí ón 1 Nollaig 2010 agus maidir le meascáin ón 1 Meitheamh 2015.

CÚLRA

Comhlánaíonn an Rialachán an córas REACH maidir le clárú, measúnú, údarú agus srianadh ceimiceán. Leasaítear Treoir 67/548/CEE leis maidir le substaintí ceimiceacha agus Treoir 1999/45/CE maidir le meascáin agus aisghairtear iad leis le héifeacht ón 1 Meitheamh 2015.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin um cheimiceáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (Teidil II, III agus IV maidir le substaintí) 1.6.2015 (Teidil II, III agus IV maidir le meascáin)

-

IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ina leasaítear Treoracha 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ón gComhairle agus Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, d’fhonn iad a ailíniú le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (Iris Oifigiúil L 97, 5.3.2014, lgh. 1-7).

Nuashonraithe 12.03.2015

Top