Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

Ídítear 40 % d’fhuinneamh iomlán an Aontais Eorpaigh (AE) i bhfoirgnimh. Tá an earnáil ag leathnú agus tá a héilimh fuinnimh ag leathnú fosta. Tríd iad a theorannú, laghdóidh AE a spleáchas fuinnimh agus a astaíochtaí gás ceaptha teasa agus rachaidh sé i dtreo a sprice um ídiú fuinnimh foriomlán a laghdú 20 % faoi 2020.

GNÍOMH

Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh.

ACHOIMRE

Ídítear 40 % d’fhuinneamh iomlán an Aontais Eorpaigh (AE) i bhfoirgnimh. Tá an earnáil ag leathnú agus tá a héilimh fuinnimh ag leathnú fosta. Tríd iad a theorannú, laghdóidh AE a spleáchas fuinnimh agus a astaíochtaí gás ceaptha teasa agus rachaidh sé i dtreo a sprice um ídiú fuinnimh foriomlán a laghdú 20 % faoi 2020.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Tá sé d’aidhm leis an reachtaíocht feabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh in AE, ag cur san áireamh dálaí éagsúla aeráide agus áitiúla. Leagtar amach íoscheanglais agus modheolaíocht choiteann inti. Cumhdaítear fuinneamh inti do théamh, uisce te, fuarú, aerú agus soilsiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór d’údaráis náisiúnta íoscheanglais um fheidhmíocht fuinnimh atá cost-éifeachtúil a leagan síos. Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh orthu gach 5 bliana ar a dhéanaí.

Ní mór téamh, uisce te, aerchóiriú agus córais móra aeraithe a chumhdach iontu.

Tá an Coimisiún freagrach as an modheolaíocht a bhunú chun na leibhéil chostais optamacha a ríomh le haghaidh na gceanglas um fheidhmíocht fuinnimh.

Ní mór d’fhoirgnimh úra na híoschaighdeáin a chomhlíonadh agus córais mhalartacha fuinnimh ard-éifeachtachta a bheith iontu. Ba chóir go mbainfí stádas nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh* amach sna foirgnimh ar le húdaráis phoiblí iad nó a bhfuil údaráis phoiblí áitithe iontu faoin 31 Nollaig 2018 agus i bhfoirgnimh úra eile 2 bhliain ina dhiaidh sin.

Ní mór an fheidhmíocht fuinnimh i bhfoirgnimh atá ann cheana, agus mór-athchóiriú á dhéanamh orthu, a uasghrádú chun ceanglais AE a chomhlíonadh.

Ní mór d’údaráis náisiúnta córas um dheimhniú feidhmíocht fuinnimh a oibriú. Soláthraítear faisnéis sna deimhnithe do cheannaitheoirí nó do thionóntaí ionchais maidir le rátáil fuinnimh foirgnimh agus moltaí le haghaidh feabhsuithe cost-éifeachtúla. Ní mór iad a chur san áireamh i ngach fógra meáin tráchtála nuair atá an t-áitreabh á thairiscint lena dhíol nó lena ligean ar cíos.

Ní mór d’údaráis náisiúnta a chinntiú go bhfuil scéimeanna i bhfeidhm chun iniúchadh a dhéanamh ar chórais téimh agus aerchóirithe.

Déanfaidh an Coimisiún measúnú, faoin 1 Eanáir 2017, ar an dul chun cinn a bheidh déanta ar na cuspóirí um fheidhmíocht fuinnimh agus déanfaidh sé tuilleadh moltaí más gá.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ón 8 Iúil 2010.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Foirgnimh ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh: foirgneamh ina bhfuil feidhmíocht fuinnimh an-ard aige. Ba chóir an stádas nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh nó méid an-íseal fuinnimh a theastaíonn a chumhdach go méid an-mhór le fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite, lena n-áirítear fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite a táirgeadh ar an láithreán nó gar don láithreán.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2010/31/AE

8.7.2010

9.7.2012

IO L 153, 18.6.2010, lgh. 13-35

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 244/2012 ón gCoimisiún an 16 Eanáir 2012 lena bhforlíontar Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh trí chreat modheolaíochta comparáideach a bhunú chun leibhéil costas optamach um íoscheanglais feidhmíocht fuinnimh d’fhoirgnimh agus do ghnéithe foirgnimh a ríomh (IO L 81 an 21.3.2012, lgh. 18-36).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tacaíocht airgeadais i gcomhair éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh (COM(2013) 225 final an 18.4.2013)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Dul chun cinn ag Ballstáit i dtreo foirgneamh beagnach neodrach ó thaobh fuinnimh de (COM(2013) 483 final/2 an 28.6.2013).

Nuashonraithe 06.08.2015

Top