Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An clár fuinnimh Eorpach do théarnamh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An clár fuinnimh Eorpach do théarnamh

Tá foráil sa chlár fuinnimh Eorpach do théarnamh (CFET) i leith cúnamh airgeadais a dheonú don earnáil fuinnimh, go háirithe le haghaidh bonneagair idirnaisc, táirgeadh fuinnimh bunaithe ar fhoinsí inathnuaite agus gabháil charbóin a thabhairt isteach, agus chun éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cúnamh leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú do thionscadail sa réimse fuinnimh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Féachtar ann le CFET a bhunú chun tionscadail a mhaoiniú i bpríomhréimsí den earnáil fuinnimh: bonneagair gháis agus leictreachais, fuinneamh gaoithe amach ón gcósta agus gabháil agus stóráil charbóin.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Maoinítear tionscadail um bonneagar gáis agus leictreachais sa chlár a mbaineann na cuspóirí le foinsí fuinnimh agus soláthairtí a dhiangniú agus a éagsúlú; idir-inoibritheacht (i.e. idirnasc) na ngréasán a dhéanamh sábháilte agus iontaofa; cumas an ghréasáin a fhorbairt agus a bharrfheabhsú; agus foinsí idir-inoibritheachta a nascadh leis an eangach nó leis an ngréasán fuinnimh.
  • Tugtar maoiniú i leith tionscadail ghaoithe amach ón gcósta* nuair a chomhlíonann siad critéir áirithe ina gcuirtear san áireamh tógáil an bhonneagair, gnéithe nuálacha an tionscadail agus cion an tionscadail leis an eangach fuinneamh gaoithe reatha.
  • Tugtar maoiniú i leith tionscadail ghabhála agus stórála carbóin* nuair a léirítear sa tionscadal gur féidir 80 % ar a laghad de dhí-ocsaíd charbóin (CO2) a ghabháil i suiteálacha tionsclaíocha leis.
  • Tá ionstraim airgeadais leis an gclár chomh maith lena dtacaítear le tionscadail a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh a fhorbairt. Tá an ról anois faoin gCiste Eorpach don Éifeachtúlacht Fuinnimh, a bunaíodh in 2011, maidir le hairgead a leithdháileadh ar thionscadail ina dtacaítear leis an éifeachtúlacht fuinnimh.
  • Tá EUR 3.98 billiún ar fad sa bhuiséad don chlár, agus tugtar thart ar EUR 2.3 billiún i leith tionscadal um bonneagar gáis agus leictreachais, EUR 565 milliún i leith tionscadail ghaoithe amach ón gcósta, EUR 1 mhilliún i leith gabháil agus stóráil charbóin, agus EUR 146 milliún i leith na hionstraime airgeadais.

CÚLRA

Tá CFET ina chuid den phlean don téarnamh eacnamaíoch, a bunaíodh chun éifeachtaí na géarchéime airgeadais agus fuinnimh a bhuail an geilleagar Eorpach in 2008 a leigheas.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Tionscadail ghaoithe amach ón gcósta: feirmeacha gaoithe ar muir.

* Gabháil agus stóráil charbóin: dóigh leis an athrú aeráide a mhaolú a bhaineann le gabháil CO2 ó shuiteálacha tionsclaíocha, a iompar go láithreán stórála agus a instealladh i bhfoirmíochtaí geolaíocha faoi thalamh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 663/2009

1.8.2009

-

IO L 200, 31.7.2009, lgh. 31-45

Gníomh leasaitheach (gníomhartha leasaitheacha)

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010

30.12.2010

-

IO L 346, 30.12.2010, lgh. 5-10

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - Ar chur i bhfeidhm an chláir fuinnimh Eorpaigh do théarnamh (COM(2013) 791 final an 18.11.2013).

Doiciméad oibre fhoireann an Choimisiúin um measúnú lár téarma ar an gCiste Eorpach don Éifeachtúlacht Fuinnimh a ghabhann leis an tuarascáil doiciméid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - Ar chur i bhfeidhm an chláir fuinnimh Eorpaigh do théarnamh (SWD(2013) 457 final, 18.11.2013).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - Ar chur i bhfeidhm an chláir fuinnimh Eorpaigh do théarnamh (COM(2014) 669 final, 28.10.2014).

Nuashonraithe 13.08.2015

Top