Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cláir chun forbairt mhicreamhaoiniúcháin san Aontas Eorpach (AE) a spreagadh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cláir chun forbairt mhicreamhaoiniúcháin san Aontas Eorpach (AE) a spreagadh

Ó 2010 i leith, tá cláir á gcruthú ag AE chun micreamhaoiniúchán a fhorbairt san Eoraip agus chun creidmheas a chur ar fáil do dhaoine agus d’fhiontair áirithe a mbíonn deacrachtaí acu gnáthchreidmheas a rochtain.

ACHTANNA

Cinneadh Uimh. 283/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta.

Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta.

ACHOIMRE

Is é micreamhaoiniúchán ná na ráthaíochtaí, na micrichreidmheasanna (suas go dtí EUR 25 000), an cothromas agus an cuasachothromas a thugtar do na daoine agus do na micrifhiontair a mbíonn deacrachtaí acu creidmheas a rochtain. Cruthaíodh an chéad ionstraim Eorpach chun an cineál maoinithe seo a fhorbairt in AE sa bhliain 2010 (Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta).

Dearadh an ionstraim seo, a raibh buiséad €100 milliún aige thar tréimhse ceithre bliana (2010-13), chun cuidiú leis na spriocghrúpaí seo a leanas micreamhaoiniúchán a rochtain:

  • daoine dífhostaithe, daoine a d’fhéadfadh a bpoist a chailleadh, daoine nach bhfuil ag obair, daoine atá i mbaol an eisiaimh shóisialta agus daoine leochaileacha ar mian leo a micrifhiontair féin a chruthú nó a fhorbairt;
  • micrifhiontair, go háirithe na micrifhiontair a thugann post dóibh siúd atá liostaithe sa phointe thuas.

Cuireadh an tionscnamh seo san áireamh in ais mhicreamhaoiniúcháin agus fiontraíochta sóisialta de Chlár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI - Rialachán (AE) Uimh. 1296/2103) don tréimhse 2014-2020, clár a cuireadh i bhfeidhm in ionad an Ionstraim Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn. Dáiltear 21 % de bhuiséad domhanda EaSI ar an ais seo, .i. €193 mhilliún thar tréimhse seacht mbliana.

Cuidíonn an ionstraim nua le spriocphobail agus le fiontair micreamhaoiniúchán a rochtain. Féachtar léi chomh maith:

  • cur le hacmhainn institiúideach sholáthraithe na micrichreidmheasa;
  • rochtain ar mhaoiniú a éascú d’fhiontair shóisialta a bhfuil láimhdeachas nó clár comhardaithe bliantúil nach mó ná €30 milliún acu, trí bhíthin cothromais, cuasachothromais, ionstraimí iasachta agus deontas suas le €500 000 a chur ar fáil dóibh.

Bíonn rochtain ag comhlachtaí poiblí agus príobháideacha atá bunaithe i mBallstáit AE, i dtíortha i gComhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) agus i dtíortha is iarrthóirí (nó iarrthóirí ionchasacha) ar an ais mhicreamhaoiniúcháin agus fiontraíochta sóisialta, ar an choinníoll go dtabharfaidh siad micreamhaoiniúchán do dhaoine agus do mhicrifhiontair nó go dtabharfaidh siad maoiniú d’fhiontair shóisialta. Soláthraíonn AE tacaíocht go príomha trí na hionstraimí airgeadais a ndéantar foráil dóibh i rialacháin airgeadais an Aontais.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Uimh. 283/2010/AE

8.4.2010

-

IO L 87, 7.4.2010, lch. 1

Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013

21.12.2013

-

IO L 347, 20.12.2013, lch. 238

Nuashonrú is déanaí: 09.06.2014

Top