Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Faisnéis a thabhairt d’fhostaithe agus dul i gcomhairle leo — Comhairlí Oibreacha Eorpacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Faisnéis a thabhairt d’fhostaithe agus dul i gcomhairle leo — Comhairlí Oibreacha Eorpacha

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/38/CE — Comhairle Oibreacha Eorpacha a bhunú (nó córas chun faisnéis a thabhairt d’fhostaithe atá ag obair do chuideachtaí ar scála Comhphobail nó agus do ghrúpaí de chuideachtaí ar scála Comhphobail agus dul i gcomhairle leo)

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Is é is aidhm léi cearta faisnéise* agus comhairliúcháin* maidir le ceisteanna trasnáisiúnta a chinntiú do bhaill foirne i gcuideachtaí ar scála Comhphobail* (ina bhfuil 1 000 fostaí ar a laghad) nó i ngrúpaí* de chuideachtaí ar scála Comhphobail. Baintear é sin amach léi trí chomhairle oibreacha Eorpacha nó nósanna imeachta cuí eile a bhunú.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Trí chomhairlí oibreacha Eorpacha, tugann an lucht bainistíochta faisnéis d’oibrithe agus téann siad i gcomhairle leo ar leibhéal trasnáisiúnta maidir le dul chun cinn an ghnólachta agus maidir le cinntí ar bith eile a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm orthu.
  • Tá an bhainistíocht lárnach freagrach as an bhfaisnéis a sholáthar lenar féidir idirbheartaíocht a chur ar bun chun comhairle oibreacha Eorpacha nó nósanna imeachta faisnéise agus comhairliúcháin a bhunú.
  • Déantar na socruithe mionsonraithe a oibriú amach idir an bhainistíocht lárnach agus ionadaithe fostaithe a shuíonn ar chomhlacht speisialta idirbheartaíochta.
  • D’fhéadfadh sé nach nochtfadh ionadaithe fostaithe, nó saineolaithe ar bith a thugann comhairle dóibh, faisnéis a soláthraíodh go sainráite dóibh faoi rún.
  • Ní mór do chomhaltaí na gcomhairlí oibreacha Eorpacha na hacmhainní a bheith acu chun na cearta a thugtar leis an reachtaíocht a chur i bhfeidhm. Áirítear air sin oiliúint a chur ar ionadaithe fostaithe gan pá ar bith a chailliúint.
  • I dtús báire, d’fhéadfadh tíortha AE criúnna cabhlach trádála a fhágáil amuigh as an reachtaíocht. Cuireadh san áireamh iad, áfach, i leasú arna ghlacadh i nDeireadh Fómhair 2015 (Treoir (AE) 2015/1794).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 5 Meitheamh 2009. Bhí an treoir le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 5 Meitheamh 2011.

CÚLRA

In 2016, scrúdóidh seirbhísí an Choimisiúin tionchar (tionchair) chur i bhfeidhm Threoir 2009/38/CE, agus go háirithe na cinn atá mar thoradh ar na hathruithe a rinneadh ar Threoir 94/45/CE (an reachtaíocht bhunaidh ar chomhairlí oibreacha Eorpacha ar cuireadh Treoir 2009/38/CE ina hionad).

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Faisnéis: sonraí a tharchuireann an fostóir chuig ionadaithe fostaithe ionas go mbeidh siad ábalta ceist a thuiscint agus measúnú a dhéanamh ar a tionchar.

* Comhairliúchán: idirphlé idir an bhainistíocht lárnach agus ionadaithe fostóirí ionas go mbeidh na hionadaithe fostóirí ábalta tuairim a chur in iúl.

* Cuideachta ar scála Comhphobail: cuideachta ina bhfuil 1 000 fostaí ar a laghad i níos mó ná tír AE amháin agus 150 ball foirne in dhá cheann díobh ar a laghad.

* Grúpa de chuideachtaí ar scála Comhphobail: grúpa ina bhfuil 1 000 fostaí ar a laghad san iomlán, dhá chuideachta i dtíortha AE éagsúla agus 150 ball foirne in dhá cheann díobh ar a laghad.

GNÍOMH

Treoir 2009/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le Comhairle Oibreacha Eorpacha nó nós imeachta i ngnóthais ar scála Comhphobail nó i ngrúpaí de ghnóthais ar scála Comhphobail chun faisnéis a chur ar fáil d’fhostaithe agus dul i gcomhairle leo (Athmhúnlú) (IO L 122, 16.5.2009, lgh. 28-44)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2009/38/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir (AE) 2015/1794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Treoir 2008/94/CE, Treoir 2009/38/CE, agus Treoir 2002/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 98/59/CE agus Treoir 2001/23/CE ón gComhairle, maidir le maraithe (IO L 263, 8.10.2015, lgh. 1-5)

Nuashonraithe 18.01.2016

Top