Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhar Eorpach i leith na hóige (2010-18)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhar Eorpach i leith na hóige (2010-18)

Tá sé mar aidhm ag comhar Eorpach i réimse na hóige don tréimhse 2010-18 an comhar idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a fheabhsú maidir le deiseanna níos fearr a chur ar fáil do dhaoine óga.

GNÍOMH

Rún ón gComhairle an 27 Samhain 2009 maidir le creat athnuaite do chomhar Eorpach i leith na hóige (2010-2018) (Iris Oifigiúil C 311, 19.12.2009, lgh. 1-11)

ACHOIMRE

Tá sé mar aidhm ag comhar Eorpach i réimse na hóige don tréimhse 2010-18 an comhar idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a fheabhsú maidir le deiseanna níos fearr a chur ar fáil do dhaoine óga.

CAD ATÁ I GCEIST MAIDIR LE COMHAR EORPACH I LEITH NA HÓIGE?

Leagtar amach i Rún ón gComhairle, arna ghlacadh sa bhliain 2009, creat athnuaite do chomhar in AE i leith na hóige don tréimhse 2010-18. Tagann sé i ndiaidh an chéad chreata arna ghlacadh sa bhliain 2002 don tréimhse 2002-09.

Is é príomhchuspóir an chreata athnuaite seo nó “Straitéis an AE i leith na hÓige” ná éifeachtúlacht an chomhair agus na ngníomhaíochtaí atá curtha i ngníomh cheana a fheabhsú agus sochair bhreise a chur ar fáil do dhaoine óga san AE.

Tá dhá phríomhchuspóir ag an straitéis seo:

  • tuilleadh deiseanna agus comhdheiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga san oideachas agus sa mhargadh saothair;
  • daoine óga a spreagadh chun páirt a ghlacadh go gníomhach sa tsochaí.

Ní mór na cuspóirí seo a chur i bhfeidhm trí idirphlé a chur chun cinn idir an óige agus lucht déanta beartais, chun saoránacht ghníomhach a mhéadú, chun imeascadh sóisialta a chothú agus chun cuimsiú na ndaoine óga a chinntiú maidir le forbairt beartas in AE.

Chun na críche seo, spreagtar tionscnaimh shonrachachoitianta ag díriú ar dhaoine óga, agus tionscnaimhchoitianta in ocht réimse faoi leith:

  • oideachas agus oiliúint;
  • fostaíocht agus fiontraíocht;
  • sláinte agus folláine;
  • daoine óga ag glacadh páirte i bpróiseas daonlathach AE agus sa tsochaí maidir le hIdirphlé Struchtúrtha AE sonrach (ag díriú ar chumhachtú na hóige sna blianta 2014 agus 2015);
  • gníomhaíochtaí deonacha;
  • cuimsiú sóisialta;
  • an óige agus an domhan le gníomhaíochtaí leagtha amach chun cabhrú le daoine óga bheith gníomhach lasmuigh den Aontas Eorpach nó páirt níos mó a ghlacadh i réimsí amhail athrú aeráide, comhar idirnáisiúnta agus cearta daonna;
  • cruthaitheacht agus cultúr.

Ról na dtíortha AE agus ról an Choimisiúin

Iarrtar ar an gCoimisiún Eorpach agus ar thíortha AE glacadh le bearta a chabhraíonn le cuspóirí straitéis na hÓige a bhaint amach. Ní mór gníomhaíochtaí sna réimsí sin a chur i bhfeidhm trí mhodh oscailte comhordaithe ag a bhfuil tiomantas polaitiúil ó thíortha AE agus modhanna oibre sonracha ag teastáil.

Is iad na príomhionstraimí cur chun feidhme i Straitéis AE i leith na hÓige ná foghlaim fhrithpháirteach idir tíortha AE, díriú ar mhonatóireacht fhianaise-bhunaithe agus ar thuairisciú fianaise-bhunaithe, idirphlé leis an óige agus cláir AE amhail clár Erasmus+ a chur ag gluaiseacht.

Spreagann Straitéis AE i leith na hÓige freisin saincheisteanna na hóige a chur san áireamh i réimsí eile beartas a mbíonn tionchar acu ar shaol na ndaoine óga. Is samplaí follasacha iad seo a leanas de na beartais seo: fostaíocht na hóige (scéim Ráthaíochta don Aos Óg san áireamh) agus cuimsiú sóisialta (clár an AE in aghaidh na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach ar na láithreáin ghréasáin seo, Tairseach i leith na hÓige de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus Straitéis an AE i leith na hÓige. Féach Tuairisc AE i leith na hÓige 2015 freisin.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rún ón gComhairle agus ó ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, den 20 Bealtaine 2014 maidir le forbhreathnú phróiseas idirphlé struchtúrtha, cuimsiú sóisialta na ndaoine óga san áireamh (IO C 183, 14.6.2014, lgh. 1-4)

Rún ón gComhairle agus ó ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, den 20 Bealtaine 2014 maidir le Plean Oibre an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige don tréimhse 2014-15 (IO C 183, 14. 6.2014, lgh. 5-11)

Nuashonraithe 22.09.2015

Top