Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saorálaithe óga — soghluaisteacht laistigh den Aontas Eorpach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saorálaithe óga — soghluaisteacht laistigh den Aontas Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Moladh — soghluaisteacht saorálaithe óga ar fud AE

CAD IS AIDHM LEIS AN MOLADH?

 • Féachann sé le tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a spreagadh le soghluaisteacht idirnáisiúnta saorálaithe óga a chur chun cinn.
 • Soláthraítear leis córas comhair níos déine idir tíortha AE, ar féidir leo deiseanna úra i gcomhar soghluaisteachta a chruthú ar a bhonn.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Bunaítear córas comhair leis an moladh seo do thíortha AE atá ceaptha chun gníomhaíochtaí deonacha trasteorann do dhaoine óga* a spreagadh. Déantar amhlaidh agus urraim chuí á tabhairt d’éagsúlacht tíortha AE maidir lena scéimeanna náisiúnta saorálaíochta féin.
 • Soláthraíonn gníomhaíochtaí deonacha eispéireasoideachais neamhfhoirmeálta * agus foghlama neamhfhoirmiúla* do dhaoine óga. Cuidíonn sé sin lena scileanna gairmiúla agus sóisialta a fhorbairt, agus dá réir sin, méadaítear a deiseanna dóibh chun poist a fháil agus a bheith ina saoránaigh ghníomhacha agus a gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn. Tairgtear mothú cuspóra agus freagrachta do dhaoine óga leis an tsaorálaíocht, agus tugtar struchtúir dóibh ina saol leo.
 • Áitítear ar thíortha AE leis an moladh seo comhar a neartú i measc eagraíochtaí deonacha agus údarás poiblí atá páirteach i ngníomhaíochtaí deonacha, chun soghluaisteacht saorálaithe óga ar fud na hEorpa a chur chun cinn. Moltar ann go ndéanfaidh tíortha AE, mar shampla, gníomhaíocht chun:
  • tuilleadh faisnéise faoi ghníomhaíochtaí náisiúnta deonacha a chur ar fáil;
  • feabhas a chur ar an rochtain ar fhaisnéis maidir le gníomhaíochtaí deonacha trasteorann dóibh siúd ar fad atá rannpháirteach;
  • é a dhéanamh níos éasca do shaorálaithe óga gníomhaíochtaí deonacha trasteorann a rochtain, go háirithe trí na nósanna imeachta a shimpliú;
  • deiseanna a fhorbairt i gcomhair na ngníomhaíochtaí sin trí chur chuige solúbtha, ag cur na gnéithe seo a leanas san áireamh:
   • cumais óstála;
   • teagmhálacha a bhunú i measc saorálaithe;
   • úsáid a bhaint as sásraí Eorpacha um shoghluaisteacht (e.g. an Cárta Óige Eorpach);
   • soghluaisteacht oibrithe óga*; agus
   • oiliúint dóibh siúd atá gníomhach san obair don óige;
  • forbairt ábaltachtaí idirchultúrtha agus foghlama teangacha a chur chun cinn chun soghluaisteacht ar fud teorainneacha a dhéanamh níos éasca;
  • tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt uirlisí féinmheasúnaithe ionas go bhféadfaidh eagraíochtaí deonacha cáilíocht a ngníomhaíochtaí trasteorann a chinntiú;
  • faisnéis a mhalartú agus comhoibriú lena chéile chun cosaint shóisialta agus dhlíthiúil saorálaithe a chinntiú;
  • aitheantas ar eispéireas foghlama na saorálaithe a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as ionstraimí cáilíochtaí ar leibhéal náisiúnta agus Eorpach, amhail Euro, Youthpass agus an Creat Eorpach um Cháilíochtaí;
  • rannpháirtíocht daoine óga nach bhfuil an oiread deiseanna i ngníomhaíochtaí deonacha trasteorann acu a chur chun cinn.
 • Tugtar tacaíocht leis an moladh do thacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh do ghníomhaíochtaí thíortha AE maidir leis an méid thuas. Tugtar an tacaíocht sin trí chreat comhair AE i réimse na hóige, tríd an modh oscailte comhair, chomh maith leis an tSeirbhís Dheonach Eorpach a mhaoinítear as clár Erasmus+. Ar deireadh, cuirtear faisnéis chuig gach páirtí leasmhara trí Thairseach Eorpach do Shaorálaíocht na hÓige.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gníomhaíochtaí deonacha trasteorann: gníomhaíochtaí atá ar fáil do gach duine óg, a dhéantar dá ndeoin féin chun leasa chách, ar feadh tréimhse leanúnach, laistigh de chóras soiléir, i dtír seachas a dtír chónaithe, gan íocaíocht nó le híocaíocht airíochta agus/nó íocaíocht dá dtaisteal.

Oideachas neamhfhoirmiúil: oideachas eagraithe faoi stiúir múinteoir cáilithe nó ceannaire. Ní bhíonn cáilíocht fhoirmiúil mar thoradh air. Cuidíonn sé le scileanna agus cumais daoine aonair a fhorbairt e.g. cúrsaí oideachais leanúnaigh d’aosaigh agus gasóga do leanaí.

Foghlaim neamhfhoirmiúil: níl curaclam ag baint léi nó ní bhaintear cáilíochtaí amach léi. Níl sa mhúinteoir ach duine atá níos cáilithe ná an foghlaimeoir, e.g. feighlí leanaí ag cuidiú le leanbh an léitheoireacht a fhoghlaim.

Oibrí óige: daoine óga a thugann treoir agus tacaíocht do dhaoine óga ina bhforbairt phearsanta, shóisialta agus oideachais.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Moladh ón gComhairle an 20 Samhain 2008 maidir le soghluaisteacht saorálaithe óga ar fud an Aontais Eorpaigh (IO C 319, 13.12.2008, lgh. 8-10)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Conclúidí ón gComhairle maidir le hinniúlachtaí teanga chun soghluaisteacht a fheabhsú (IO C 372, 20.12.2011, lgh. 27-30)

Conclúidí ón gComhairle maidir le tagarmharc le haghaidh soghluaisteacht foghlama (IO C 372, 20.12.2011, lgh. 31-35)

Nuashonraithe 17.01.2017

Top