Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Scoileanna — Clár oibre AE chun feabhas a chur ar inniúlachtaí agus ar an bhfoghlaim don 21ú haois

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Scoileanna — Clár oibre AE chun feabhas a chur ar inniúlachtaí agus ar an bhfoghlaim don 21ú haois

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2008) 425 final) — Feabhas a chur ar inniúlachtaí don 21ú hAois: Clár oibre le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le scoileanna

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

 • Tá sé mar aidhm léi cuidiú le hathchóiriú a dhéanamh ar chóras scoileanna ionas gur féidir le gach duine óg a lánacmhainneacht a fhorbairt.
 • Sainaithnítear inti na réimsí inar gá athrú a dhéanamh má táthar le daoine óga a ullmhú go hiomlán don todhchaí i scoileanna san Aontas Eorpach (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Baintear leas sa teachtaireacht as na freagairtí ar chomhairliúchán poiblí an Choimisiúin Eorpaigh in 2007, as obair a rinne saineolaithe ó thíortha AE, agus as taighde idirnáisiúnta chun clár oibre a mholadh chun comhar maidir le scoileanna a neartú. Sainaithnítear dúshláin inti i dtrí réimse agus moltar réimsí i gcomhair forbartha:

 • 1.

  Príomhinniúlachtaí

Ní mór daoine a ullmhú le “scileanna úra do phoist úra”, rud a ardóidh na leibhéil scileanna ar an iomlán. Ní mór dóibh a bhfoghlaim féin a bhainistiú

 • ag obair go neamhspleách agus go comhoibríoch araon,
 • faisnéis agus tacaíocht a iarraidh nuair is gá, agus
 • leas a bhaint as deiseanna uile na dteicneolaíochtaí úra.

Neartaítear sealbhú inniúlachtaí amhail an fhiontraíocht agus teangacha i dtimpeallacht scoile ina spreagtar an nuálaíocht agus an chruthaitheacht. Dírítear i gclár an Choimisiúin orthu seo a leanas:

 • an litearthacht agus an uimhearthacht a fhorbairt, lena n-áirítear spriocanna a leagan síos;
 • inniúlachtaí trasnacha agus inniúlachtaí bunaithe ar ábhair a neartú;
 • cur chuige cuimsitheach maidir le hinniúlachtaí a ghlacadh, ina gcuimseofar iad seo a leanas
  • curaclaim,
  • ábhair fhoghlama,
  • oiliúint múinteoirí,
  • foghlaim phearsantaithe agus
  • teicnící um measúnú.
 • 2.

  Foghlaim ardchaighdeáin do gach scoláire

Ní sholáthraítear an deis oideachais cheannann chéanna do gach dalta i gcóras scoile ar bith ach níor cheart go mbeadh bearna ar bith sa cháilíocht idir scoileanna. Ba cheart do lucht déanta beartas difríochtaí a laghdú agus feabhas a chur ar an rannpháirtíocht trí dhíriú orthu siúd a bhfuil leibhéil scileanna níos ísle acu. Dírítear i gclár an Choimisiúin orthu seo a leanas:

 • rochtain níos fearr ar oideachas réamhscolaíochta ardchaighdeáin;
 • tionchar cothromais chórais oideachais na scoileanna a thomhas agus a fheabhsú, agus difríochtaí cáilíochta idir scoileanna a laghdú;
 • a chinntiú go n-éascaítear aistrithe rathúla idir na cineálacha agus na leibhéil éagsúla scoile leis na gcórais scoile;
 • luathfhágáil scoile a laghdú; agus
 • tacaíocht níos fearr agus foghlaim phearsantaithe a sholáthar laistigh de scoileanna príomhshrutha do scoláirí ag a bhfuil riachtanais speisialta.
 • 3.

  Múinteoirí agus foireann na scoile

Tá cáilíocht na múinteoirí ar an ngné is tábhachtaí laistigh de scoil a théann i gcion ar fheidhmíocht na scoláirí. Tá na scileanna de dhíth ar an bhfoireann chun dóthain deiseanna a chur ar fáil do gach dalta chun na hinniúlachtaí is gá a fhoghlaim. Ba cheart do mhúinteoirí dreasachtaí leordhóthanacha a bheith acu le linn a ngairmeacha chun athbhreithniú a dhéanamh ar a riachtanais foghlama agus chun eolas, scileanna agus inniúlachtaí a fhoghlaim, lena n-áirítear i dteangacha. Dírítear i gclár an Choimisiúin orthu seo a leanas:

 • a chinntiú go bhfuil oideachas tosaigh, ionduchtú agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí comhordaithe, soiléir, go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil dóibh agus go bhfuil a gcáilíocht dearbhaithe; agus feabhas a chur ar sholáthar, ar cháilíocht agus ar ghlacadh oideachas múinteoirí inseirbhíse.
 • athbhreithniú a dhéanamh ar earcaíocht múinteoirí chun na hiarrthóirí is cumasaí a mhealladh, na hiarratasóirí is fearr a roghnú, agus múinteoirí maithe a chur i scoileanna dúshlánacha; agus
 • feabhas a chur ar earcaíocht ceannairí scoile agus iad a ullmhú chun díriú ar fheabhas a chur ar fhoghlaim na scoláirí agus ar fhoireann na scoile a fhorbairt.

CÚLRA

Tá tuilleadh faisnéise le fáil iontu seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Feabhas a chur ar inniúlachtaí don 21ú hAois: Clár Oibre le haghaidh Comhair Eorpaigh maidir le Scoileanna (COM(2008) 425 final, 3.7.2008)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Conclúidí ón gComhairle maidir le leibhéal na mbunscileanna a ardú i gcomhthéacs an chomhair Eorpaigh i ndáil le scoileanna don 21ú haois (IO C 323, 30.11.2010, lgh. 11-14)

Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile laistigh den Chomhairle an 21 Samhain 2008 maidir le daoine óga a ullmhú don 21ú haois; clár oibre le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le scoileanna (IO C 319, 13.12.2008, lgh. 20-22)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Athmhachnamh ar an Oideachas: Infheistiú i scileanna le haghaidh torthaí socheacnamaíocha níos fearr (COM(2012) 669 final, 20.11.2012)

Nuashonraithe 08.11.2016

Top