Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta

ACHOIMRE AR:

Chinneadh 2011/168/CBES maidir le tacaíocht AE don Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN CINNEADH SEO?

 • Féachtar leis an gcinneadh seo tacaíocht uilíoch do Reacht na Róimhe a chur chun cinn, is conradh rialaithe na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta é, agus ionracas, neamhspleáchas agus feidhmiú cuí na cúirte á gcothú.
 • Cuirtear an tAontas Eorpach (AE) sa suíomh ceart faoin gcinneadh freisin chun tacú le comhar leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus le cur i bhfeidhm phrionsabal na comhlántachta*.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tacaíocht uilíoch a chur chun cinn

 • Ní mór don Aontas Eorpach agus do na 28 dtír AE tacaíocht uilíoch do Reacht na Róimhe a chur chun cinn trí chaibidlíochtaí agus trí idirphlé polaitiúil le tíortha neamh-AE nó le heagraíochtaí réigiúnacha; agus/nó trí thionscnaimh a ghlacadh lena gcuirtear luachanna, prionsabail agus rialacha an reachta chun cinn.
 • Ní mór don Aontas Eorpach agus do thíortha AE comhoibriú le tíortha neamh-AE, le hinstitiúidí idirnáisiúnta agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun tacaíocht uilíoch a chur chun cinn.
 • Ní mór do thíortha AE a dtaithí maidir le cur i bhfeidhm an reachta a roinnt le tíortha neamh-AE. Thairis sin, féadfaidh AE agus tíortha AE cur leis an gcúnamh teicniúil nó airgeadais a thugtar do na tíortha neamh-AE sin.

Neamhspleáchas na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta a ráthú

Chun amhlaidh a dhéanamh, déanann AE agus tíortha AE:

 • tíortha eile a spreagadh chun íoc as a ndeonachán le buiséad na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta;
 • daingniú ar an gComhaontú ar Phribhléidí agus Díolúintí na Cúirte, agus aontachas leis, a spreagadh;
 • tacaíocht a thabhairt d’oiliúint agus do chúnamh a fhorbairt do bhreithiúna, d’ionchúisitheoirí, d’oifigigh agus do chomhairleoirí maidir le hobair a bhaineann leis an gCúirt Coiriúil Idirnáisiúnta.

Feidhmiú cuí a thacú

 • Is féidir leis an Aontas Eorpach agus le tíortha AE dul i mbun socruithe nó comhaontuithe ar leith chun tacú le feidhmiú cuí na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta.
 • Tá gá le comhar iomlán leis an gCúirt Coiriúil Idirnáisiúnta chun go bhfeidhmeoidh sí go cuí. Déantar beart ag AE agus ag tíortha AE chun comhar iomlán idir tíortha neamh-AE agus an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a chinntiú, lena n-áirítear barántais ghabhála a chur i gcrích go pras.
 • Dírítear i bhfreagra AE ar neamhchomhar leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ag tíortha neamh-AE ar an gcaoi ar cheart don Aontas Eorpach déileáil le neamhchomhar.

Plean Gníomhaíochta

Dírítear sa Phlean Gníomhaíochta chun obair leantach a dhéanamh maidir leis an gcinneadh seo, ar ghníomhaíochtaí AE a chomhordú, i measc rudaí eile, chun cuspóirí an chinnidh agus prionsabal na comhlántachta a chur i bhfeidhm.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN GCINNEADH?

Cuireadh an cinneadh i bhfeidhm an 21 Márta 2011.

CÚLRA

Is eagraíocht idirnáisiúnta neamhspleách an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, atá bunaithe sa Háig, an Ísiltír. Tá an chúirt freagrach as déantóirí an chinedhíothaithe*, choireanna in aghaidh an chine dhaonna* agus coireanna cogaidh* a chur faoi thriail. Rialaítear an chúirt le Reacht na Róimhe, a cuireadh i bhfeidhm an 1 Iúil 2002 agus atá daingnithe ag gach tír AE.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Comhlántacht, sa chomhthéacs seo, an prionsabal gur rogha dheireanach an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, rud a chiallaíonn nach ceart di imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ach amháin sa chás nár éirigh leis na cúirteanna náisiúnta.

* Cinedhíothú: gníomhartha a dhéantar chun grúpa náisiúnta, eitneach, ciníoch nó reiligiúnach a scriosadh go hiomlán nó go páirteach.

* Coireanna in aghaidh an chine dhaonna: gníomhartha a dhéantar mar chuid d’ionsaí forleathan sistéamach ar phobail shibhialta.

* Coireanna cogaidh: gníomhartha a sháraíonn dlí an chogaidh (e.g. Coinbhinsiúin na Ginéive), lena n-áirítear drochíde a thabhairt do phríosúnaigh chogaidh, gialla a mharú agus cathracha, bailte agus sráidbhailte a scriosadh d’aon ghnó.

GNÍOMH

Cinneadh 2011/168/CBES ón gComhairle an 21 Márta 2011 maidir leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Comhsheasamh 2003/444/CBES (IO L 76, 22.3.2011, lgh. 56-58)

Nuashonraithe 16.02.2016

Top