Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cultúr agus caidreamh idirnáisiúnta AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cultúr agus caidreamh idirnáisiúnta AE

 

ACHOIMRE AR:

Conclúidí maidir le héagsúlacht chultúrtha agus idirphlé idirchultúrtha a chur chun cinn i gcaidreamh seachtrach AE agus thíortha AE

CAD IS AIDHM LEIS NA CONCLÚIDÍ?

 • Is é is aidhm leo an Coimisiún Eorpach agus tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a spreagadh chun cuir chuige a shainiú maidir le caidreamh cultúrtha a dhéanamh le tíortha neamh-AE.
 • Spreagadh próiseas leis na conclúidí trínar baineadh amach na nithe seo a leanas:
  • ghlac tíortha AE conclúidí maidir leis an gcultúr i gcaidreamh seachtrach AE ina bhfuil béim faoi leith ar a ról sa chomhar um fhorbairt; agus
  • d’eisigh an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí comhtheachtaireacht ina ndéantar breac-chuntas ar an gcineál straitéise um chaidreamh idirnáisiúnta cultúrtha de chuid AE a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear béim sna conclúidí go gcuireann malartuithe cultúrtha agus an t-idirphlé idirchultúrtha ar an leibhéal domhanda go mór le daoine a thabhairt le chéile agus leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar a neartú. Agus aird á tabhairt air sin, ní mór don Aontas Eorpach cultúr a chuimsiú ina bheartais agus ina chláir um chaidreamh seachtrach, agus ina chomhoibriú le tíortha neamh-AE agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.
 • I measc nithe eile, iarrtar iontu ar thíortha AE agus ar an gCoimisiún Eorpach an méid seo a leanas a dhéanamh:
  • idirphlé idirchultúrtha a spreagadh trí thionscadail, trí ghníomhaíochtaí spreagtha feasachta agus trí mhalartuithe dea-chleachtais laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach do ghairmithe cultúir agus do dhaoine óga araon;
  • tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an ilteangachais agus scileanna idirchultúrtha;
  • tacú le Coinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn 2005, ina bhfuil AE ina pháirtí;
  • straitéis AE a shainiú chun cultúr a chuimsiú i mbeartais AE um chaidreamh seachtrach ar bhealach comhsheasmhach agus córasach, lena chinntiú go gcomhlánóidh gníomhaíochtaí ar leibhéal AE gníomhaíochtaí thíortha AE;
  • gníomhaíochtaí, earraí agus seirbhísí cultúrtha Eorpacha a chur chun cinn lasmuigh den Aontas Eorpach, chomh maith le soghluaisteacht idirnáisiúnta gairmithe cultúir Eorpacha;
  • cuidiú le góchumadh, bradaíl agus gadaíocht agus gáinneáil earraí cultúrtha a chomhrac ar leibhéal idirnáisiúnta;
  • an oidhreacht chultúrtha a chosaint, a chaomhnú agus a chur chun cinn.
 • Ag féachaint do straitéisí agus do ghníomhaíochtaí AE sa réimse seo a shainiú níos fearr, cuirtear béim sna conclúidí ar an tábhacht a bhaineann le hanailís chúramach a dhéanamh ar earnálacha cultúir na dtíortha comhpháirtíochta. Cuireadh béim iontu chomh maith ar an ngá leo seo a leanas:
  • cláir um maoiniú a shainiú agus a shaincheapadh don earnáil chultúir ina bhféadfadh na struchtúir táirgthe agus dáilte a bheith beag agus gnéithe áitiúla sonracha a bheith acu;
  • faisnéis níos fearr a chur ar fáil maidir le cláir agus gníomhaíochtaí tacaíochta do rannpháirtithe féideartha;
  • níos mó rannpháirtíochta a bheith ag ealaíontóirí, gairmithe cultúir agus an tsochaí shibhialta i dtíortha AE agus i dtíortha comhpháirtíochta maidir le beartais sheachtracha um chultúr a dhréachtú agus a chur chun feidhme;
  • comhar níos fearr idir institiúidí cultúrtha thíortha AE a oibríonn i dtíortha comhpháirtíochta agus forbairt líonraí.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát an 16 Nollaig 2008, ag teacht le chéile laistigh den Chomhairle, maidir le héagsúlacht chultúrtha agus idirphlé idirchultúrtha a chur chun cinn i gcaidreamh seachtrach an Aontais agus a Bhallstát (IO C 320, an 16.12.2008, lgh. 10-12)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Comhtheachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: I dtreo straitéis AE maidir le caidreamh idirnáisiúnta cultúrtha (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016)

Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gcultúr i gcaidreamh seachtrach AE ina bhfuil béim faoi leith ar a ról sa chomhar um fhorbairt (IO C 417, 15.12.2015, lgh. 41-43)

Nuashonraithe 08.11.2016

Top