Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht bréagán san Aontas Eorpach a chinntiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht bréagán san Aontas Eorpach a chinntiú

Cuirtear ceanglais chruinne sábháilteachta i bhfeidhm maidir leis na bréagáin uile a mhonaraítear san Aontas Eorpach (AE) nó a allmhairítear isteach ann, sular féidir na bréagáin sin a chur ar fáil. Nuashonraítear na ceanglais sin ó am go ham chun dul chun cinn teicniúil agus saineolas eolaíochta a chur san áireamh.

ACHT

Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán.

ACHOIMRE

Cuirtear ceanglais chruinne sábháilteachta i bhfeidhm maidir leis na bréagáin uile a mhonaraítear san Aontas Eorpach (AE) nó a allmhairítear isteach ann, sular féidir na bréagáin sin a chur ar fáil. Nuashonraítear na ceanglais sin ó am go ham chun dul chun cinn teicniúil agus saineolas eolaíochta a chur san áireamh.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar amach sa treoir 2009 na ceanglais sábháilteachta atá le comhlíonadh ag bréagáin a chuirtear ar fáil in AE. Aithnítear sa treoir na freagrachtaí ar leith a chuirtear ar oibreoirí éagsúla sa slabhra soláthair, idir mhonaróir agus mhiondíoltóir. Ceapadh na ceanglais chun ardleibhéal sláinte agus sábháilteachta a chur ar fáil, chun muintir an phobail agus an comhshaol a chosaint agus chun iomaíocht chóir i margadh bréagán AE a ráthú.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Is bréagáin ann ná táirgí a cheaptar nó a bheartaítear, go heisiach nó go neamheisiach, lena n-úsáid ag leanaí faoi 14 bliana d’aois chun súgradh leo.
  • Tá saineolas mionsonraithe ag monaróirí ar a gcuid bréagán agus, mar sin, bíonn orthu a chinntiú go gcloíonn na bréagáin sin leis na ceanglais sábháilteachta uile is infheidhme.
  • Ní ceadmhach d’allmhaireoirí bréagáin atá lasmuigh den Aontas Eorpach a chur ar an margadh ach amháin sa chás go gcloíonn na bréagáin sin leis na ceanglais sábháilteachta uile is infheidhme.
  • Ní mór do dháileoirí agus do mhiondíoltóirí gníomhú le haire cheart maidir leis na ceanglais sábháilteachta is infheidhme.
  • Déanann údaráis náisiúnta maoirseacht ar an margadh.
  • Na bréagáin a chomhlíonann ceanglais riachtanacha sábháilteachta, tá siad i dteideal dearbhú comhréireachta “CE” a fháil. Ní mór comhartha CE a bheith ar na bréagáin sin agus is féidir iad a dhíol ar fud AE.
  • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir leis na bréagáin seo: trealamh áit súgartha le haghaidh úsáide poiblí, uathmheaisín súgartha le haghaidh úsáide poiblí, feithiclí bréige a bhfuil innill dhócháin acu, innill ghaile bhréige agus crainn tabhaill.
  • Déantar an treoir a nuashonrú ó am go ham, chun treoracha sábháilteachta a leagadh amach le haghaidh ceimiceán (amhail caidmiam, bairiam nó bisfeanól-A) a úsáidtear i mbréagáin de ghnáth.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/48/CE

20.7.2011 Ach amháin Cuid III d’Iarscríbhinn II (ceanglais um shábháilteacht ceimiceán): 20.7.2013

20.1.2011

IO L 170, 30.6.2009, lgh. 1-37

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2012/7/AE

20.7.2013

20.1.2013

IO L 64, 3.3.2012, lgh. 7-8

Rialachán (AE) Uimh. 681/2013

20.7.2013

-

IO L 195, 18.7.2013, lgh. 16-17

Treoir 2014/79/AE

21.12.2015

21.12.2015

IO L 182, 21.6.2014, lgh. 49-51

Treoir 2014/81/AE

21.12.2015

21.12.2015

IO L 183, 24.6.2014, lgh. 49-51

Treoir 2014/84/AE

1.7.2015

1.7.2015

IO L 192, 1.7.2014, lgh. 49-51

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lgh. 1-849).

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355).

Nuashonraithe 02.01.2015

Top