Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Urghairí lena gcosnaítear leasanna comhchoiteann tomhaltóirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Urghairí lena gcosnaítear leasanna comhchoiteann tomhaltóirí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/22/CE – urghairí lena gcosnaítear leasanna tomhaltóirí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Féachann sé le rialacha an Aontais Eorpaigh a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhfuil urghairí éifeachtach go leor chun sáruithe a fhoirceannadh atá díobhálach do leasanna comhchoiteann tomhaltóirí.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Is é is aidhm leis na hurghairí sáruithe a thagann salach ar leasanna comhchoiteann tomhaltóirí a fhoirceannadh nó a thoirmeasc. Cumasaíonn comhfhogasú na reachtaíochta arna dhéanamh ag an Treoir seo éifeachtúlacht na n-urghairí sin a mhéadú agus margadh inmheánach an AE a fheidhmiú ar bhealach níos rianúla.
 • Cuimsíonn na sáruithe i gceist na cinn sin a bhaineann le creidmheas do thomhaltóirí, taisteal lánáirithe, téarmaí éagóracha i gconarthaí arna ndéanamh le tomhaltóirí, cianchonarthaí agus cleachtais tráchtála mhíchothroma. Is féidir teacht ar liosta cuimsitheach na dtreoracha ábhartha in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2009/22/CE.
 • Má bhaintear leas as urghairí, d’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith mar thoradh air sin:
  • ordú a dhéanamh maidir le sárú a thoirmeasc nó a scor, i modh nós imeachta achomair de réir mar is cuí;
  • deireadh a chur le héifeachtaí leanúnacha sáraithe trí chinneadh a fhoilsiú ach go háirithe;
  • pianbhreith a chur ar chosantóirí chun cinneadh a chomhlíonadh trí iallach a chur orthu fíneáil a íoc.
 • Gan dochar do rialacha an dlí idirnáisiúnta phríobháidigh, is é dlí na tíre AE ina ndearnadh an sárú, nó dlí na tíre ina mbeidh a éifeachtaí le sonrú, an dlí is infheidhme de ghnáth.
 • Tá leas dlisteanach ag eintitis atá incháilithe chun caingean a thabhairt chun a áirithiú go gcomhlíontar leasanna comhchoiteann tomhaltóirí agus dea-reáchtáil an mhargaidh inmheánaigh. Is amhlaidh an cás maidir le comhlachtaí poiblí neamhspleácha atá freagrach go sonrach as leasanna comhchoiteann tomhaltóirí nó eagraíochtaí cosanta tomhaltóirí a chosaint. D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach liosta na n-eintiteas sin in 2016.
 • Bunaíonn an Coimisiún liosta na n-údarás incháilithe a fhéadfaidh caingean a thabhairt i gcás sáruithe laistigh de AE agus foilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é. Sa chás seo, ba cheart go mbeadh sé de chumas na n-eintiteas incháilithe a áirítear ar an liosta caingean a thabhairt os comhair na n-údarás dlíthiúil nó riaracháin de chuid na tíre AE inar tharla an sárú.
 • Féadfaidh an tír AE ina bhfuil an chaingean le tabhairt cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar cheart comhairliúchán roimh ré idir na páirtithe a bheith ann, i láthair eintiteas incháilithe nó gan a bheith i láthair eintiteas incháilithe ón tír sin. Má leanann sárú níos faide ná 2 sheachtain tar éis an iarrata ar chomhairliúchán a bheith faighte, féadfar caingean i gcomhair sáraithe a thabhairt láithreach.
 • Rinneadh staidéar ar chur i bhfeidhm Threoir 2009/22/CE in 2011 agus úsáideadh é agus tuarascáil ón gCoimisiún á hullmhú in 2012.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 29 Nollaig 2009. Códú ar Threoir 98/27/CE is ea an treoir nárbh fholáir a chorprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 2001.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (leagan códaithe) (IO L 110, 1.5.2009, lgh. 30-36)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/22/CE a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Threoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (COM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Moladh 2013/396/AE ón gCoimisiún an 11 Meitheamh 2013 maidir le phrionsabail choiteanna le haghaidh meicníochtaí comhshásaimh cúiteacha agus urghaire sna Ballstáit a bhaineann le sárú ar chearta arna ndeonú faoi dhlí an Aontais (IO L 201, 26.7.2013, lgh. 60-65)

Fógra ón gCoimisiún maidir le hAirteagal 4(3) de Threoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint, lena ndéantar códúchán ar Threoir 98/27/CE, maidir leis na heintitis atá incháilithe chun caingean a thabhairt faoi Airteagal 2 den Treoir seo (IO C 361, 30.9.2016, lgh. 1-55)

Ceartúchán a ghabhann le Fógra ón gCoimisiún maidir le hAirteagal 4(3) de Threoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint, lena ndéantar códúchán ar Threoir 98/27/CE, maidir leis na heintitis atá incháilithe chun caingean a thabhairt faoi Airteagal 2 den Treoir seo (IO C 367, 6.10.2016, lch. 6)

Nuashonraithe 07.11.2016

Top