Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhaontuithe creidmheasa tomhaltóirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhaontuithe creidmheasa tomhaltóirí

Ní mór cearta neartaithe tomhaltóirí a bheith in éineacht le forbairt an mhargaidh chreidmheasa san Aontas Eorpach . Ba cheart do chomhchuibhiú na bhforálacha náisiúnta creidmheas trasteorann a chur chun cinn chomh maith.

ACHT

Treoir 2008/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 87/102/CEE ón gComhairle

ACHOIMRE

Ní mór cearta neartaithe tomhaltóirí a bheith in éineacht le forbairt an mhargaidh chreidmheasa san Aontas Eorpach . Ba cheart do chomhchuibhiú na bhforálacha náisiúnta creidmheas trasteorann a chur chun cinn chomh maith.

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR SEO?

Leis an treoir seo, déantar forálacha reachtacha, rialála agus riaracháin thíortha an Aontais Eorpaigh a chomhchuibhiú ar chúrsaí maidir le creidmheas a dheonaítear ar thomhaltóirí a fhaigheann iasacht chun ceannach earraí agus seirbhísí (saoire, earraí, carr nua, srl.) a mhaoiniú. Osclófar margadh iasachtaí tomhaltóirí na hEorpa de bharr na treorach, agus cuirfear feabhas ag an am céanna ar thrédhearcacht téarmaí conartha agus ar leibhéal cosanta tomhaltóirí.

Ní bhaineann an treoir, áfach, le comhaontuithe creidmheasa:

 • atá urraithe ag morgáiste atá rialaithe leis an Treoir 2014/17/AE maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí i dtaca le maoin chónaithe dho-aistrithe;
 • atá sínithe chun talamh nó maoin a fháil, agus iad siúd rialaithe faoi Threoir 2014/17/AE;
 • arb ionann an méid iomlán i dtaca leo agus níos lú ná EUR 200 nó níos mó ná EUR 75 000. Faoin 21 Márta 2016 ar a dhéanaí (an dáta faoina gcaithfear Treoir 2014/17/AE a thrasuíomh), ní mór an treoir a chur i bhfeidhm ar chomhaontuithe creidmheasa neamhurraithe atá beartaithe i gcomhair athchóiriú a dhéanamh ar mhaoin chónaithe dho-aistrithe, ar mhéid níos mó ná EUR 75, 000.

PRÍOMHGHNÉITHE

Sa chás ina n-áirítear i bhfógraíocht creidmheasa gnéithe a bhaineann le costas an chreidmheasa sin (mar shampla, an ráta úis), ní mór faisnéis chaighdeánach a bheith san fhógraíocht a bheidh bunaithe ar shampla ionadaíoch, ina mbeidh, i measc nithe eile:

 • an ráta úis agus sonraí faoin gcostas;
 • méid an chreidmheasa;
 • an ráta céatadánach bliantúil (RCB) arb ionann é, i bhfoirm céatadáin, agus na costais éigeantacha uile a bhaineann leis an gcreidmheas a fháil (ráta úis na hiasachta, táillí riaracháin, préimheanna árachais éigeantaigh, táillí ráthaíochta).

Le linn na céime réamh-conarthaí, ní mór don iasachtóir faisnéis intuisceana a chur ar fáil maidir le gnéithe riachtanacha an chreidmheasa atá á thairiscint in am réasúnta. Áirítear air sin, i measc nithe eile:

 • fad an chomhaontaithe creidmheasa;
 • méid iomlán an chreidmheasa;
 • an ráta iasachta agus na téarmaí a bhaineann leis an ráta sin;
 • an ráta céatadánach bliantúil agus an méid iomlán atá dlite ón tomhaltóir;
 • méid, líon agus minicíocht na n-íocaíochtaí;
 • táillí a bhaineann leis an gcomhaontú nó a thagann as;
 • na hiarmhairtí a bhaineann le híocaíocht dhéanach agus neamhfheidhmíocht.

Ba chóir do thomhaltóirí faisnéis a fháil i bhformáid chaighdeánaithe.

Ní mór faisnéis chomhchosúil a bheith sa chomhaontú creidmheasa i bhformáid chomhchosúil.

Ní mór d’iasachtóirí:

 • míniúcháin imleora a chur ar fáil do thomhaltóirí, lena chinntiú gur féidir le tomhaltóirí comhaontú a roghnú a fhreagraíonn dá riachtanais agus dá gcás airgeadais;
 • measúnú a dhéanamh ar shócmhainneacht a gcustaiméirí sula síneofar comhaontú, agus meas a bheith acu ar cheart na dtomhaltóirí go gcuirfí in iúl dóibh má dhiúltaítear dá n-iarratas ar chreidmheas i ndiaidh dóibh dul i gcomhairle le bunachar sonraí creidmheasa.

Maidir le tomhaltóirí:

 • tá 14 lá acu inar féidir leo aistarraingt as an gcomhaontú, gan bheith orthu cúis a thabhairt;
 • tá an ceart acu íocaíocht luath a dhéanamh dá gcreidmheas ag am ar bith, ar an gcoinníoll go bhfaighfidh an creidiúnaí cúiteamh atá cóir agus atá dlisteanaithe go hoibiachtúil

CATHAIN A THÁINIG AN TREOIR I BHFEIDHM?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 11 Meitheamh.2008 agus bhí sí le trasuíomh faoin 11 Meitheamh 2010 ar a dhéanaí.

Tá faisnéis bhreise ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh, ar an leathanach a bhaineann le cearta tomhaltóirí.

Féach fosta an fhaisnéis bhreise ar an treoir um chreidmheas tomhaltóirí agus ceisteanna eile a bhaineann leis an treoir agus lena cur chun feidhme.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2008/48/CE

11.6.2008

11.6.2010

IO L 133 22.5.2008, lgh. 66-92

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2014/17/AE

20.3.2014

21.3.2016

IO L 60 28.2.2014, lgh. 34-85

Nuashonraithe 05.01.2015

Top