Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fuil agus comhábhair fola an duine — caighdeáin a chothabháil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fuil agus comhábhair fola an duine — caighdeáin a chothabháil

ACHOIMRE AR:

Treoir 2002/98/CE lena leagtar síos caighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta maidir le bailiú, tástáil, phróiseáil, stóráil agus dáileadh fhuil agus chomhábhair fola an duine

ACHOIMRE

Is é deonú fhuil agus phlasma an duine is bonn le raon leathan teiripí bunriachtanacha, lena dtugtar beatha duine slán go minic. Úsáidtear an fhuil agus a cuid comhábhar freisin i ngnáthchóireáil mháinliachta chun cur le fad saoil othair. Ní mór a gcáilíocht agus a sábháilteacht a rathú chun aon tarchur ionfhabhtaithe nó galair a chosc.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar síos inti caighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta i ndáil le fuil agus comhábhair fola an duine d'fhonn ardleibhéal cosanta sláinte a áirithiú.

Clúdaítear léi bailiú agus tástáil fola, agus próiseáil, stóráil agus dáileadh fola nuair a húsáidtear i bhfuilaistriú í.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do thíortha AE an méid seo a leanas a áirithiú:

nach ndéanann ach forais atá ainmnithe, údaraithe, creidiúnaithe nó ceadúnaithe, ag a bhfuil pearsanra atá cáilithe go cuí, agus iadsan amháin, fuil a bhailiú agus a thástáil;

go bhfuil córais cháilíochta i bhfeidhm ag na forais, go ndéanann siad na doiciméid riachtanacha ar nósanna imeachta agus treoirlínte oibríochtúla a chothabháil, agus go ndéantar cigireacht orthu gach 2 bhliain ar a laghad;

gur féidir fuil agus comhábhair fola a rianú ón deontóir go dtí an faighteoir agus a mhalairt slí, agus go gcoinnítear na sonraí ar feadh 30 bliain ar a laghad;

go gcuirtear imeacht díobhálach tromchúiseach ar bith a eascraíonn as tionóiscí nó earráidí in iúl don údarás inniúil;

go dtugtar faisnéis chuí do dheontóirí ionchasacha fola, amhail sonraí an nós imeachta atá i gceist agus an deis teacht ar mhalairt intinne, agus nach mór dóibh sonraí pearsanta, amhail a gcúlra sláinte, a sholáthar;

go ndéantar na bearta is gá d'fhonn deonú fola ar bhonn deonach, neamhíoctha a spreagadh;

go bhfágtar na sonraí arna mbailiú, lena n-áirítear faisnéis ghéiniteach, i ndíth ainm ionas nach féidir an deontóir a shainaithint;

go seoltar tuarascáil um dheonú fola chuig an gCoimisiún gach 3 bliana.

Ar deireadh, ní mór d’fhorais fola measúnacht a dhéanamh ar gach deontóir fola, gach deonú a thástáil (chun seiceáil an bhfuil heipitíteas B nó C ar dheontóir, mar shampla) agus a áirithiú go ndéantar an fhuil deonta a stóráil, a iompar agus a dháileadh mar is cuí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 8 Feabhra 2003. Bhí ar thíortha AE í a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 8 Feabhra 2005.

CÚLRA

Fuil, fíocháin agus orgáin ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Treoir 2002/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Eanáir 2003 lena leagtar síos caighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta maidir le bailiú, tástáil, próiseáil, stóráil agus dáileadh fhuil agus chomhábhair fola an duine agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE (IO L 33, 8.2.2003, lgh. 30-40)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2004/33/CE ón gCoimisiún an 22 Márta 2004 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2002/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais theicniúla áirithe le haghaidh fola agus comhpháirteanna fola (IO L 91, 30.3.2004, lgh. 25-39). Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2004/33/CE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Is fiúntas faisnéiseach amháin atá ag an leagan comhdhlúite seo.

Treoir 2005/61/CE ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2005 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2002/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais inrianaitheachta agus maidir le fógra a thabhairt i leith frithghníomhartha agus imeachtaí díobhálacha tromchúiseacha (IO L 256, 1.10.2005, lgh. 32-40)

Treoir 2005/62/CE ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2005 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2002/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin Chomhphobail agus sonraíochtaí Comhphobail a bhaineann le córas cáilíochta d’fhorais fola (IO L 256, 1.10.2005, lgh. 41-48)

Nuashonraithe 24.11.2015

Top