Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004: lena mbunaítear lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

 • Bunaítear leis lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú (ECDC).
 • Leagtar amach ann misean an ECDC, agus is é sin:
  • go saineofar;
  • go measúnófar; agus
  • go gcuirfear in iúl na bagairtí atá ann cheana agus na bagairtí atá ag teacht chun cinn ar shláinte an duine i ngeall ar ghalair ionfhabhtaíocha.
 • Leagtar síos ann struchtúr an lárionaid, a comhlachtaí agus a socruithe oibre.

PRÍOMHPHOINTÍ

Misean

Is é misean an ECDC go sainaithneofar, go measúnófar agus go gcuirfear in iúl na bagairtí reatha agus na bagairtí atá ag teacht chun cinn i ngeall ar ghalair theagmhálacha.

Chun na spriocanna sin a bhaint amach, déantar an méid seo a leanas ann:

 • sonraí eolaíocha agus teicniúla ábhartha a chuardach, a bhailiú, a chur i dtoll a chéile, a mheasúnú agus a scaipeadh;
 • tuairimí eolaíocha neamhspleácha agus cúnamh eolaíoch agus teicniúil a sholáthar, lena n-áirítear oiliúint;
 • faisnéis a sholáthar don Choimisiún Eorpach, do thíortha AE, do ghníomhaireachtaí AE (amhail an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bhia agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach) agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a oibríonn sa réimse um shláinte phoiblí (e.g. an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte);
 • comhordú a dhéanamh ar líonrú na n-eagraíochtaí a fheidhmíonn sna réimsí a thagann laistigh dá shainchúram agus a bhainistíonn líonraí tiomanta faireachais;
 • fianaise, saineolas, agus dea-chleachtais a mhalartú, agus forbairt agus cur i bhfeidhm comhghníomhartha a éascú.

Cúraimí

Is iad príomhchúraimí de chuid ECDC:

Struchtúr

Cuimsítear san ECDC:

 • Bord bainistíochta ina bhfuil:
  • ball amháin do gach ceann de na 28 dtír AE, agus don Íoslainn, do Lichtinstéin agus don Iorua freisin,
  • dhá bhall arna n-ainmniú ag Parlaimint na hEorpa agus
  • trí ball a dhéanann ionadaíocht don Choimisiún agus a cheapann an Coimisiún.

Cinntíonn an Bord go gcuireann ECDC a mhisean agus a chúraimí i gcrích trína chlár oibre agus rialacha airgeadais a ghlacadh.

 • Stiúrthóir, a fhaigheann cuidiú ó chroífhoireann beag. Tá an stiúrthóir freagrach as gnáthriarachán de chuid ECDC, dréachtaíonn agus cuireann sé nó sí chun feidhme a chlár oibre;
 • Fóram comhairleach ina bhfuil ionadaithe ó na húdaráis náisiúnta inniúla. Freastalaíonn sé mar shásra chun faisnéis a mhalartú maidir le bagairtí ar an tsláinte agus eolas a thiomsú.

Cláir um ghalair

Tá obair shainghalair de chuid ECDC eagraithe ina 7 gclár chothrománacha:

Clár Micribhitheolaíochta um Shláinte Phoiblí

Chomh maith lena chláir shainghalair, tá Clár Micribhitheolaíochta um Shláinte Phoiblí ag ECDC. Tá sé mar aidhm leis sin cumas na saotharlann saineolaithe agus na saotharlann tagartha san Eoraip a neartú agus comhoibriú eatarthu a chothú.

Cumarsáid

Trí Lárionad na Meán ar a shuíomh gréasáin, cinntíonn ECDC go dtugtar faisnéis oibiachtúil, iontaofa agus atá éascú le rochtain don phobal go gasta maidir lena ghníomhaíochtaí agus le torthaí a chuid oibre.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2004.

CÚLRA

Is féidir le galair theagmhálacha a bheith ina mbagairt thromchúiseach ar shláinte an duine toisc gur féidir leo leathadh ar fud an domhain go gasta. Chruthaigh AE ECDC lena chur ar a chumas freagairt a thabhairt go héifeachtúil agus go pras i gcás eipidéimí (amhail géarshiondróm trom riospráide (GTR)).

Tá ECDC i bhfeidhm ó bhí Bealtaine 2005 ann agus tá sé bunaithe i Stócólm (an tSualainn).

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú a bhunú (IO L 142, 30.4.2004, lgh. 1-11)

Nuashonraithe 11.01.2016

Top