Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 lena mbunaítear an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Déantar athmhúnlú leis ar Rialachán (CEE) Uimh. 302/93 maidir le Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) a bhunú, chun a ról a leathnú chuig na treochtaí nua in úsáid drugaí, go háirithe il-andúil i ndrugaí (nuair a thógtar drugaí mídhleathacha i dteannta le drugaí dleathacha nó le cógais).

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá an lárionad freagrach as sonraí oibiachtúla, iontaofa agus inchomparáide maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí a chur ar fáil d’institiúidí agus do thíortha an Aontais Eorpaigh (AE).

Déanann EMCDDA a thairiscint do lucht déanta beartas, sonraí a bheadh ag teastáil uathu chun dlíthe agus straitéisí eolasacha drugaí a dhréachtú. Cuirtear ar fáil leis freisin, do ghairmithe agus do dhochtúirí, samplaí dea-chleachtas agus réimsí nua taighde maidir le drugaí agus leis na hiarmhairtí a bhaineann le handúil i ndrugaí.

Príomhthascanna

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an EMCDDA:

 • sonraí reatha faoi dhrugaí agus faoi andúil i ndrugaí a bhailiú agus a anailísiú san AE agus i gcomhar le tíortha nach tíortha AE iad;
 • sonraí a chur i gcomparáid chun cabhrú le measúnú a dhéanamh ar bheartais náisiúnta agus AE maidir le drugaí;
 • sonraí agus faisnéis a leathadh maidir le staid na ndrugaí, sonraí ar threochtaí atá ag teacht chun cinn san áireamh;
 • comhar a dhéanamh le gníomhaireachtaí AE amhail Europol agus Eurojust nó le sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe amhail UNODC (Oifig na Náisiún Aontaithe i Leith Drugaí agus Coireachta).

Réimsí tosaíochta

Dírítear gníomhartha an lárionaid ar:

 • fhaireachán a dhéanamh ar staid na ndrugaí agus ar threochtaí atá ag teacht chun cinn, a bhaineann le hil-andúil drugaí ach go háirithe;
 • fhaireachán a dhéanamh ar réitigh fadhbanna atá bainteach le drugaí agus malairtí dea-chleachtas a éascú i measc thíortha AE;
 • chóras réamhrabhaidh a choinneáil agus measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le substaintí nua sícighníomhacha*;
 • uirlisí a fhorbairt chun cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach agus le tíortha AE faireachán agus measúnú a dhéanamh ar a mbeartais faoi seach maidir le drugaí.

Líonra Reitox

Chun a phríomhthasc a bhaint amach maidir le faisnéis chruinn agus inchomparáide faoi dhrugaí a chur ar fáil, d’fhorbair EMCDDA uirlis shainiúil chun sonraí tíortha a bhailiú i slí chomhchuibhithe tri úsáid a bhaint as Líonra Faisnéise Eorpach maidir le Drugaí agus Andúil i nDrugaí (Reitox).

Nascann Reitox córais náisiúnta faisnéise faoi dhrugaí agus is é seo an príomh-mhodh a úsáidtear ag EMCDDA chun sonraí agus faisnéis mhodheolaíoch maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí a mhalartú in AE.

Úsáidtear freisin na sonraí a bhailítear tríd an líonra Reitox chun:

Bunphointe atá sa líonra do gach tír AE atá rannpháirteach in EMCDDA agus bunphointe don Choimisiún freisin.

Eagrú agus feidhmiú

Tá an t-ionad bunaithe i Liospóin (an Phortaingéil). Bord Bainistíochta atá ann a fhaigheann cúnamh ó Choiste Buiséid, ó Choiste Feidhmiúcháin agus ó Choiste Eolaíochta, a thugann tuairimí ar ghnéithe eolaíochta de ghníomhaíochtaí an lárionaid.

Coinnítear dlúthnasc idir EMCDDA agus bunphointí náisiúnta an líonra Reitox agus le heagraíochtaí comhpháirtíochta eile.

Comhlíonann an EMCDDA a chuid tascanna de réir straitéise 3 bliana ina sainítear a phríomhchuspóirí oibre don saintréimhse ama seo. Féachtar lena straitéis agus lena chlár oibre 2016–18 cuidiú le hEoraip níos sláine agus níos sláintiúla a fhorbairt. Dírítear ar thrí phríomhréimse inar gá gníomhú:

 • fianaise a chur in iúl agus faisnéis a mhalartú: lena n-áirítear táirgí (treoracha, staidéir, srl.) agus seirbhísí (amhail comhairle) a chuirfidh an EMCDDA ar fáil le linn na tréimhse 2016–18, chomh maith le gníomhaíochtaí oiliúna do gheallsealbhóirí agus do chomhpháirtithe (amhail acadóirí);
 • measúnú réamhrabhaidh agus bagartha bunaithe ar ghné faireacháin an EMCDDA: Córas Réamhrabhaidh an AE atá ann, chomh maith le measúnú riosca na ndrugaí nua, agus treochtaí agus bagairtí atá ag teacht chun cinn;
 • staid, freagairtí agus anailís treochtaí: féachtar leis seo léargas ginearálta úrscothach bliantúil a chur ar fáil maidir le héileamh agus soláthar drugaí, chomh maith le faisnéis faoi na freagrachtaí éagsúla chun úsáid drugaí a chosc, chun díobháil nó bagairt a laghdú agus chun cabhrú le téarnamh agus le hath-imeascadh sóisialta na n-úsáideoirí drugaí a bhfuil fadhbanna acu.

Cuireann trí réimse chothrománacha inar gá gníomhú, leis na príomhréimsí thuasluaite:

 • bailiú agus bainistiú faisnéise;
 • dearbhú cáilíochta na ngníomhaíochtaí go léir (e.g. gníomhaíochtaí eolaíocha); agus
 • comhar le comhpháirtithe ar leibhéal AE agus ar leibhéal neamh-AE (eagraíochtaí idirnáisiúnta agus tíortha nach tíortha AE iad).

Cuirtear cláir oibre shainiúla bhliantúla ar fáil freisin mar chuid de straitéis thrí bliana na gníomhaireachta.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 16 Eanáir 2007.

CÚLRA

Bunaíodh EMCDDA sa bhliain 1993. Tionscnaíodh é i Liospóin sa bhliain 1995 agus tá sé ar cheann de na gníomhaireachtaí díláraithe AE. Sa bhliain 2015, rinneadh comóradh 20 bliain ar fhaireachán a dhéanamh ar staid na ndrugaí san Eoraip.

EOCHAIRTHÉARMA

* Substaintí sícighníomhacha: nuair a dhéantar na substaintí seo a ionghabháil cuirtear isteach ar phróisis intinne an duine.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir leis an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (athmhúnlú) (IO L 376, 27.12.2006, lgh. 1-13)

Nuashonraithe 03.02.2016

Top