Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nochtadh do radaíocht shaorga optúil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nochtadh do radaíocht shaorga optúil

Tá ceanglais chomhchuibhithe leagtha síos ag an Aontas Eorpach (AE) maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a eascraíonn as nochtadh do radaíocht shaorga optúil (m.sh. UVA, léasar, srl.).

ACHT

Treoir 2006/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2006 maidir le híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le hoibrithe a nochtadh do rioscaí a eascraíonn as gníomhaithe fisiceacha (radaíocht shaorga optúil) (an 19ú Treoir aonair de réir bhrí Airteagail 16(1) de Threoir 89/391/CEE).

ACHOIMRE

Tá an treoir seo ina cuid de phacáiste ceithre threoir maidir le nochtadh oibrithe do na rioscaí a eascraíonn as gníomhaithe fisiceacha: torann, creathadh, réimsí leictreamaighnéadacha agus radaíocht optúil.

Tagann an treoir seo faoi Chreat-treoir 89/391/CEE maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsúcháin ar shláinte agus ar shábháilteacht na n-oibrithe ag an obair a spreagadh.

Rioscaí na radaíochta optúla agus scóip na radaíochta

Is féidir éifeachtaí dochracha ainsealacha do na súile agus don chraiceann a bheith ag baint le nochtadh oibrithe don radaíocht shaorga optúil , do léasair , do radaíocht léasair agus do radaíocht neamh-chomhleanúnach .

Leis an treoir seo, laghdaítear an leibhéal nochta don radaíocht seo, ar an chéad dul síos, trí bhearta coisctheacha a thabhairt isteach maidir le dearadh stáisiúin oibre chun rioscaí a laghdú ag an fhoinse. Leagtar amach inti chomh maith teorainnluachanna nochta do na hoibrithe a nochtar do radaíocht neamh-chomhleanúnach agus do radaíocht léasair (Iarscríbhinn 2).

Oibleagáidí fostóirí

  • An leibhéal radaíochta a mheas. Ar an chéad dul síos, déanann an fostóir na leibhéil radaíochta optúla, dá nochtar na fostaithe, a mheas ionas gur féidir iad a laghdú má sháraítear na teorainneacha infheidhmithe. Tomhaistear na leibhéil radaíochta bunaithe ar chaighdeáin an Choimisiúin Idirnáisiúnta Leictriteicniúil (IEC), an Choiste Idirnáisiúnta um Shoilsiú (CEI) agus Choiste Eorpach na gCaighdeán (CEN) nó, mura ndéantar amhlaidh, trí bhíthin treoracha eolaíochta náisiúnta nó idirnáisiúnta a úsáid.
  • Na rioscaí a laghdú. Ina dhiaidh sin, ní mór don fhostóir leibhéal na radaíochta a laghdú má léirítear i rith an mheasúnaithe go mb’fhéidir gur sáraíodh na teorainnluachanna nochta, mar shampla trí ábhar eile a roghnú nó tríd an tréimhse nochta a theorannú.
  • Eolas agus oiliúint do na hoibrithe. Tugtar an t-eolas cuí do na hoibrithe nó dá n-ionadaithe nó cuirtear an oiliúint chuí orthu, mar shampla maidir le húsáid trealaimh chosanta.
  • Comhairliúchán agus rannpháirtíocht na n-oibrithe. Ní mór d’fhostóirí dul i gcomhairle le hoibrithe nó lena n-ionadaithe roimh ré maidir le sláinte agus sábháilteacht na n-oibrithe a chosaint. Féadfaidh fostóirí bearta a mholadh chun an chosaint seo a fheabhsú agus fiú tacaíocht a bhailiú chucu féin ó na húdaráis inniúla má mheasann siad nach bhfuil cosaint sláinte leordhóthanach á cur ar fáil ag an fhostóir (de réir na Creat-treorach 89/391/CEE).

Faireachas sláinte

Déanann dochtúir faireachas ar shláinte na n-oibrithe agus ar gach riosca a eascraíonn as nochtadh do radaíocht optúil, de réir na reachtaíochta náisiúnta ábhartha.

Bíonn taifid sláinte ag gach oibrí agus nuashonraítear na taifid seo tar éis gach scrúdú sláinte. Is féidir le hoibrithe a dtaifid sláinte phearsanta féin a rochtain ar iarratas.

Éifeachtaí dochracha agus/nó teorainnluachanna a shárú

Má sháraítear na teorainnluachanna i gcás nochta, eagraítear scrúdú leighis do na hoibrithe go huathoibríoch. Má sáraíodh na teorainnluachanna agus/nó má rinneadh dochar do shláinte na n-oibrithe:

  • cuireann an dochtúir nó duine cáilithe torthaí an scrúdaithe agus aon torthaí tábhachtacha in iúl don oibrí;
  • déanann an fostóir athbhreithniú ar an mheasúnú riosca agus ar na bearta a ndearnadh, cuireann sé nó sí na bearta a mholtar ag daoine inniúla i bhfeidhm agus cuireann sé nó sí córas faireachais leanúnach ar bun.

Pionóis

Ní mór do na Ballstáit foráil a dhéanamh do phionóis chuí má sháraítear na forálacha náisiúnta lena nglacadh de bhun na treorach.

Tuairiscí

Gach cúig bliana, cuirtear tuairisc maidir le forfheidhmiú praiticiúil na treorach seo faoi bhráid an Choimisiúin ag na Ballstáit, lena n-áirítear tuairimí na gcomhpháirtithe sóisialta.

Gach cúig bliana chomh maith, cuirtear Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) agus an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair ar an eolas faoi thorthaí an mheasúnaithe a ndéantar ag an Choimisiún ar na tuairiscí seo.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/25/CE

27.4.2006

27.4.2010

IO L 114, 27.4.2006, lch. 38

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2013/64/AE ón gComhairle

1.1.2014

Ag brath ar na forálacha,1.1.2014 30.6.2014 nó31.12.2014

IO L 353, 28.12.2013, lch. 8

Nuashonrú is déanaí: 17.06.2014

Top