Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sláinte agus sábháilteacht ag an obair — rialacha ginearálta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sláinte agus sábháilteacht ag an obair — rialacha ginearálta

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle — bearta chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Tugtar bearta isteach léi chun feabhas a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht daoine ag an obair. Leagtar amach léi ceanglais ar fhostóirí* agus ar fhostaithe* freisin chun timpistí agus galar ceirde a laghdú san ionad oibre.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an treoir leis an hearnálacha uile de ghníomhaíocht phoiblí agus phríobháideach (tionsclaíocht, talmhaíocht, tráchtáil, riarachán, seirbhís, oideachas, cultúrtha, fóillíocht agus eile).

Ordaítear inti:

go bhfuil sé de dhualgas ar fhostóirí sláinte agus sábháilteacht a lucht saothair á áirithiú. Folaíonn sé seo rioscaí a mheas agus a sheachaint, beartas sábháilteachta ar an iomlán a fhorbairt agus oiliúint chuí a sholáthar don fhoireann;

go gceapfaidh fostóirí duine éigin freagrach chun rioscaí ag an obair a chosc;

go ndéanfaidh fostóirí na bearta riachtanacha réamhchúramacha cuí maidir le garchabhair, comhrac dóiteáin agus aslonnú;

go ndéanfaidh fostóirí measúnú ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith roimh oibrithe ar leith agus a áirithiú go mbíonn na bearta cosanta riachtanacha ar bun;

go dtabharfaidh fostóirí an fhaisnéis ábhartha uile d’fhostaithe agus/nó dá n-ionadaithe maidir le rioscaí sláinte agus sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith ann agus na bearta atá déanta chun iad a chosc;

go rachaidh fostóirí i gcomhairle le fostaithe agus/nó a n-ionadaithe agus go mbeidh siad páirteach leo i ngach plé maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair;

go ndéanfaidh fostóirí deimhin de go bhfaigheann gach fostaí oiliúint imleor um shláinte agus um shábháilteacht a bhaineann lena bpost.

Príomhphointí eile

Tá gach fostaí freagrach as cúram a ghlacadh, oiread agus is féidir, dá sláinte agus sábháilteacht féin agus de shláinte agus de shábháilteacht a gcomhghleacaithe.

Ní mór cosaint speisialta a thabhairt d’fhostaithe a d’fhéadfadh íogaireacht ar leith a bheith orthu i dtaca le rioscaí agus contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann san ionad oibre.

Ní bhaineann an treoir le seirbhísí poiblí áiríthe, amhail an póilíní, fórsaí armtha nó gnéithe den chosaint shibhialta.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Fostaí: duine ar bith atá ag obair d’fhostóir, lena n-áirítear oiliúnaithe agus printísigh, ach ní áirítear oibrithe tí.

* Fostóir: duine ar bith a bhfuil gaol fostaíochta acu le duine éigin agus freagracht as an ngnólacht.

CÚLRA

GNÍOMH

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsuithe ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 89/391/CEE

19.6.1989

31.12.1992

IO L 183, 29.6.1989, lgh. 1-8

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165, 27.6.2007, lgh. 21-24

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

IO L 311, 21.11.2008, lgh. 1-54

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 89/391/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 28.09.2015

Top