Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cáilíocht sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint a chinntiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cáilíocht sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint a chinntiú

Tá an creat tagartha Eorpach um dhearbhú cáilíochta ar cheann de shraith tionscnamh Eorpach a dearadh chun soghluaisteacht lucht saothair a spreagadh. Cuidíonn sé le tíortha feabhsuithe ar a ngairmoideachas agus ar a ngairmoiliúint a chur chun cinn agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

GNÍOMH

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le creat tagartha Eorpach um dhearbhú cáilíochta a bhunú don ghairmoideachas agus don ghairmoiliúint (Iris Oifigiúil C 155, 8.7.2009, lgh. 1-10).

ACHOIMRE

Tá an creat tagartha Eorpach um dhearbhú cáilíochta ar cheann de shraith tionscnamh Eorpach a dearadh chun soghluaisteacht lucht saothair a spreagadh. Cuidíonn sé le tíortha feabhsuithe ar a ngairmoideachas agus ar a ngairmoiliúint a chur chun cinn agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

CAD A DHÉANTAR SA MHOLADH?

Bunaítear creat tagartha Eorpach um dhearbhú cáilíochta ann. Is bosca uirlisí é seo ina bhfuil tagairtí Eorpacha comhchoiteanna. Ar bhonn deonach, is féidir le húdaráis áitiúla úsáid a bhaint as na gnéithe a measann siad a bheith ina ngnéithe is úsáidí chun cáilíocht a gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna féin a fhorbairt, a fheabhsú, a threorú agus a mheasúnú.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • timthriall 4 chéim sa chreat maidir le pleanáil, cur i bhfeidhm, luacháil/measúnú agus athbhreithniú/leasú na gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna.
  • Áirítear ar gach céim critéir cháilíochta agus tuairisceoirí táscacha chun cuidiú le húdaráis náisiúnta spriocanna a leagan síos, caighdeáin a chumadh agus athbhreithnithe a dhéanamh.
  • Déantar táscairí tagartha, amhail infheistíocht i múinteoirí oiliúna a dhearadh chun cuidiú le cáilíocht córais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a mheasúnú agus a fheabhsú.
  • Spreagtar údaráis náisiúnta chun ról gníomhach a imirt sa chreat agus chun comhphrionsabail, critéir thagartha, táscairí agus treoirlínte a fhorbairt tuilleadh.
  • Coinnítear geallsealbhóirí ar an eolas trí phointí tagartha náisiúnta um dhearbhú cáilíochta maidir le gníomhaíochtaí an chreata, tacaíonn sé lena chuid oibre agus forbraíonn sé í, agus cuidíonn sé lena chuid éachtaí a mheasúnú.
  • Ba chóir d’údaráis náisiúnta athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas gach 4 bliana.

I mBealtaine 2014, shonraigh rialtais AE an dul chun cinn a rinneadh sa dearbhú cáilíochta san oideachas agus oiliúint agus chomhaontaigh siad ar an ngá le tuilleadh dul chun cinn.

CÚLRA

Ba chóir don mholadh cuidiú leis na córais oideachais agus oiliúna a nuachóiriú agus a chinntiú nach bhfágann daoine gan cáilíocht a bheith acu. Tá sé mar aidhm leis chomh maith feabhas a chur ar an idirchaidreamh idir oideachas, oiliúint agus fostaíocht.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme an mholta ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le creat tagartha Eorpach um dhearbhú cáilíochta a bhunú don ghairmoideachas agus don ghairmoiliúint (COM(2014) 30 final an 28.1.2014).

Conclúidí ón gComhairle an 20 Bealtaine 2014 maidir le dearbhú cáilíochta a thacaíonn leis an oideachas agus leis an oiliúint (OJ C 183, 14.6.2014, lgh. 30-35).

Nuashonraithe 30.07.2015

Top