Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suirbhé Eorpach ar inniúlachtaí teanga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suirbhé Eorpach ar inniúlachtaí teanga

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2007) 184 final) — caighdeáin le haghaidh an tsuirbhé Eorpaigh ar inniúlachtaí teanga

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Tugtar isteach léi suirbhé Eorpach agus é mar aidhm leis sonraí iontaofa agus inchomparáide a sholáthar do thíortha, lucht déanta beartas, múinteoirí agus cleachtóirí maidir le hinniúlachtaí teanga iasachta san Aontas Eorpach (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Na scileanna agus teangacha a thástálfar

  • Cumhdaítear sna tástálacha léamhthuiscint, cluastuiscint agus scríbhneoireacht sa chéad suirbhé, agus é mar aidhm inniúlacht fhoriomlán i dteanga iasachta a thomhas sa dhá sprioctheanga is mó a mhúintear i ngach tír AE, ó na teangacha oifigiúla is mó a mhúintear in AE: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis agus Iodáilis. Áireofar scileanna labhartha i suirbhéanna ina dhiaidh sin.
  • Is féidir tástálacha i dteangacha eile a áireamh sa chéad bhabhta den tsuirbhé mar roghanna náisiúnta.

Scála an leibhéil inniúlachta

Ba chóir don suirbhé a bheith bunaithe ar leibhéil inniúlachta teanga a mhéadú ó leibhéal A1, an chéad nó bunleibhéal, go dtí leibhéal B2, leibhéal idirmheánach, ar scála Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha.

Faisnéis chomhthéacsúil

  • Ceistneoir do mhic léinn, múinteoirí, príomhoidí agus do rialtais ina mbailítear faisnéis chúlra lena mbeifear in ann anailís a dhéanamh ar thosca féideartha a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar fhoghlaim teanga, amhail tosca socheacnamaíocha agus stádas imirceach.
  • I measc sonraí cúlra eile atá tábhachtach tá cibé an bhfuil an t-ábhar éigeantach nó deonach, an bhfuil oideachas foirmiúil ar an múinteoir i dteagasc teangacha nó an cainteoir dúchais é nó í, an bhfuil daltaí sruthaithe de réir a gcumais agus a n-inscne.

An daonra atá le tástáil

Tarraingítear an sprioc-dhaonra ó dhaltaí sa bhliain deiridh den mheánoideachas sóisearach (ISCED 2), nó, mura múintear an dara teanga iasachta ag an leibhéal sin, an dara bliain den mheánoideachas deiridh céime (ISCED 3).

Uirlisí tástála

Ceadaítear taifeadadh ríomhchuidithe agus taifeadadh láimhe sa suirbhé. Cuirtear na tástálacha ríomhchuidithe ar fáil do thíortha chun iad a chur in oiriúint do riachtanais náisiúnta lasmuigh den suirbhé, agus úsáidtear bogearraí foinse oscailte iontu.

Costais

Bíonn costas náisiúnta an tsuirbhé ag brath ar a struchtúr deiridh. Cumhdaíodh sna costais idirnáisiúnta, á maoiniú ag AE mar chuid den chlár foghlama ar feadh an tsaoil (2007-2013), forbairt agus comhordú na dtástálacha, sainaithint an tsampla agus modhanna samplála, chomh maith leis an anailís agus leis an tuairisciú.

An suirbhé a chur i bhfeidhm

  • B’éigean do thíortha AE a bhí rannpháirteach a áirithiú go raibh na struchtúir eagraíochta a bhí riachtanach i bhfeidhm chun an suirbhé a dhéanamh.
  • Bhí an Coimisiún chun sonraí a bhailiú, agus anailís a dhéanamh ar na torthaí deiridh agus iad a dhréachtú i gcomhar le Táscaire Eorpach an Bhoird Chomhairligh um Inniúlacht Teanga agus na tíortha rannpháirteacha.

CÚLRA

Tugtar tosaíocht ard i gcónaí d’inniúlachtaí teanga iasachta ar chlár oibre oideachais AE agus an clár Erasmus+ agus straitéis ET 2020 i gcomhair comhoibrithe in oideachas agus oiliúint ag tabhairt tosaíochta ard dó.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gCreat le haghaidh an tsuirbhé Eorpaigh ar inniúlachtaí teanga (COM(2007) 184 final, 13.4.2007)

Nuashonraithe 21.11.2016

Top