Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coiste Comhairleach um Dheiseanna Comhionanna d'Fhir agus do Mhná

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coiste Comhairleach um Dheiseanna Comhionanna d'Fhir agus do Mhná

ACHOIMRE AR:

Bunú Choiste Comhairleach AE um Dheiseanna Comhionanna do Mhná agus d'Fhir — Cinneadh 2008/590/CE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH SEO?

Bunaítear coiste lena áirithiú go mbeidh comhairliúcháin agus malartuithe rialta ar bun idir comhlachtaí agus institiúidí a chuireann deiseanna comhionanna idir mná agus fir chun cinn i dtíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá an Coiste Comhairleach um Dheiseanna Comhionanna do Mhná agus d'Fhir beartaithe chun cuidiú leis an gCoimisiún Eorpach bearta a cheapadh agus a chur chun feidhme d'fhonn deiseanna comhionanna idir mná agus fir a chur chun cinn. Déanann sé an méid sin trína spreagadh go ndéanfaí taithí, beartais agus cleachtais ábhartha a mhalartú idir tíortha AE agus na páirtithe éagsúla atá i gceist.

Tá 70 comhalta ar an gCoiste, a bhfuil téarma oifige inathnuaite 3 bliana acu, lena gcuimsítear:

1 ionadaí amháin ó gach tír AE arna cheapadh ag a rialtas ó aireacht nó roinn rialtais atá freagrach as deiseanna comhionanna a chur chun cinn,

1 ionadaí amháin ó gach tír AE arna cheapadh ag an gCoimisiún as measc na gcomhaltaí de choiste nó comhlacht náisiúnta atá freagrach as deiseanna comhionanna ar thogra ón eagraíocht lena mbaineann,

7 gcomhalta a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí fostóirí ar leibhéal AE, agus

7 gcomhalta a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí fostaithe ar leibhéal AE.

Déanann beirt chomhaltaí ionadaíocht ar Bhrúghrúpa Mhná na hEorpa ag cruinnithe coiste, agus iad i gcáil breathnóirí. Féadfar ionadaithe ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí gairmiúla agus eagraíochta ballraíochta a ligean isteach freisin mar bhreathnóirí tar éis iarraidh réasúnaithe chuig an gCoimisiún.

Roghnaíonn an Coiste Cathaoirleach agus beirt Leas-Chathaoirleach as measc a chomhaltaí ar feadh tréimhse bliana amháin.

Féadfaidh an Cathaoirleach cuireadh a thabhairt d'aon duine atá saincháilithe in ábhar ar leith ar an gclár oibre chun a bheith páirteach in obair an Choiste i gcáil saineolaí.

Is é an Coimisiún a dhéanann an Coiste a thionól agus tagann sé le chéile ar a laghad dhá uair sa bhliain ag ceanncheathrú an Choimisiúin. Bíonn díospóireachtaí an Choiste bunaithe ar iarrataí ar thuairimí arna ndéanamh ag an gCoimisiún agus orthu siúd a dhéanann sé ar a thionscnamh féin. Ní chuirtear vóta ar bun ina ndiaidh.

CÚLRA

Le Cinneadh 2008/590/CE ón gCoimisiún, déantar códú agus aisghairm ar Chinneadh 82/43/CEE faoinar bunaíodh Coiste Comhairleach maidir le Deiseanna Comhionanna do Mhná agus d'Fhir ar dtús, agus a leasaíodh roinnt uaireanta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Comhionannas inscne ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Cinneadh 2008/590/CE ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2008 i dtaobh bunú Coiste Chomhairligh maidir le Deiseanna Comhionanna do Mhná agus d'Fhir (Leagan códaithe) (IO L 190, 18.7.2008, lgh. 17–21)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 2008/590/CE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh tagartha amháin.

Nuashonraithe 18.01.2016

Top