Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oibrithe torracha agus máithreacha nua a chosaint

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oibrithe torracha agus máithreacha nua a chosaint

ACHOIMRE

Leagtar amach sa treoir seo cearta bunúsacha do mhná uile roimh thoircheas agus ina dhiaidh san Aontas Eorpach (AE). Tá an treoir ar cheann de roinnt “mac-threoracha” a glacadh faoin Treoir Réime 89/391/CEE i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe ag an obair.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leis an treoir seo féachtar le sláinte agus sábháilteacht ban san ionad oibre nuair atá siad torrach* nó i ndiaidh dóibh leanbh a bhreith le déanaí*, agus mná atá ag cothú linbh* a chosaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglaítear ar thíortha AE fostóirí agus oibrithe baineanna a chur ar an eolas maidir le treoirlínte ón gCoimisiún Eorpach i dtaca le rioscaí don tsláinte agus don tsábháilteacht san obair mar thoradh ar shubstaintí agus ar phróisis thionsclaíocha ghuaiseacha.

I gcás ina n-aithnítear rioscaí, ceanglaítear ar fhostóirí gníomh a dhéanamh chun na hoibrithe baineanna atá i gceist a chosaint e.g. iad a bhogadh chuig post eile nó saoire a dheonú.

I gcás ina ndeonaítear saoire, ní mór don fhostóir ráthaíocht a thabhairt i dtaca leis na cearta fostaíochta agus íocaíocht liúntais chuí mar chúiteamh ar aon chaillteanas ioncaim.

Ní cheanglaítear ar oibrithe torracha sealanna oíche a oibriú, ar an gcoinníoll go gcuirtear teastas dochtúra isteach.

Féadfaidh oibrithe torracha dul faoi scrúduithe dochtúra réamhbhreithe le linn uaireanta oibre gan pá a chailleadh.

Tá soláthar sa treoir do shaoire mháithreachais 14 seachtaine, nach mór 2 sheachtain di tarlú roimh bhreith.

Ní féidir mná a bhriseadh as obair mar thoradh ar a dtoircheas agus a máithreachas.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ón 24 Samhain 1992.

CÚLRA

Treoir 92/85/CEE -- oibrithe torracha ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* oibrí torrach: bean a chuireann a riocht in iúl dá fostóir, faoi réir na reachtaíochta náisiúnta agus/nó an chleachtais náisiúnta.

* oibrí a rug leanbh le déanaí: bean a rug leanaí le déanaí laistigh de bhrí na reachtaíochta náisiúnta agus/nó an chleachtais náisiúnta agus a chuireann a riocht in iúl dá fostóir, faoi réir na reachtaíochta sin agus/nó an chleachtais sin.

* oibrí atá ag cothú linbh: bean atá ag cothú linbh laistigh de bhrí na reachtaíochta náisiúnta agus/nó an chleachtais náisiúnta agus a chuireann a riocht in iúl dá fostóir, faoi réir na reachtaíochta sin agus/nó an chleachtais sin.

GNÍOMH

Treoir 92/85/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 i dtaca le bearta a thabhairt isteach maidir le sábháilteacht agus sláinte oibrithe torracha agus oibrithe a rug leanaí le déanaí nó atá ag cothú linbh a ghríosú (an deichiú Treoir aonair laistigh de bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 92/85/CEE

24.11.1992

19.10.1994

IO L 348, 28.11.1992, lgh. 1-7

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L165, 27.6.2007, lgh. 21-24

Treoir 2014/27/AE

25.3.2014

1.6.2015

IO L 65, 5.3.2014, lgh. 1-7

Nuashonraithe 14.10.2015

Top