Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cóir chomhionann san fhostaíocht agus san obair

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cóir chomhionann san fhostaíocht agus san obair

Cuirtear ar bun leis an treoir seo creat ginearálta chun cóir chomhionann san ionad oibre do dhaoine an Aontais Eorpaigh (AE) a chinntiú, is cuma an reiligiún nó an creideamh atá acu, an bhfuil siad faoi mhíchumas, cén aois iad nó cad é a gclaonadh gnéis.

ACHT

Treoir 2000/78/CE an 27 Samhain 2000 lena mbunaítear creat ginearálta ar son na córa comhionainne maidir leis an bhfostaíocht agus leis an obair.

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir a chinntiú nach ndéantar leithcheal ar dhaoine san ionad oibre a bhfuil reiligiún nó creideamh áirithe acu, a bhfuil siad faoi mhíchumas áirithe, ar aois áirithe iad nó a bhfuil claonadh gnéis áirithe acu, agus go gcaitear go cothrom leo ann.

Cén chineál idirdhealaithe a gcuirtear ina aghaidh sa treoir?

Cuireann an treoir in aghaidh an idirdhealaithe dhírigh (cóir éagsúil de réir tréithe áirithe) agus an idirdhealaithe indírigh (forálacha, critéir nó cleachtais a bhfuil cuma na neodrachta orthu ach atá tugtha do mhíbhuntáiste a chur ar na daoine sna catagóirí thuas, i gcomórtas le daoine eile). Meastar an ciapadh, a chruthaíonn timpeallacht naimhdeach, a bheith ina idirdhealú.

Cé leis nó léi a mbaineann nó nach mbaineann an treoir?

Baineann an treoir le cách, is cuma an bhfuil siad ag obair san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach, maidir leis na nithe seo a leanas:

  • coinníollacha rochtana ar ghníomhaíochtaí fostaithe nó féinfhostaithe, critéir roghnúcháin, coinníollacha earcaíochta agus ardú céime ina measc;
  • an ghairmoiliúint;
  • coinníollacha na fostaíochta agus na hoibre (pá agus dífhostú ina measc);
  • cleamhnacht agus páirtíocht in eagraíocht fostóirí nó oibrithe nó in eagraíocht ar bith eile a nglacann a mbaill páirt i ngairm áirithe.

Ní chumhdaítear sa treoir éagsúlachtaí maidir le cóir bunaithe ar náisiúntacht nó ar íocaíochtaí de chineál ar bith a dhéantar faoi scéimeanna stáit, scéimeanna stáit um leas sóisialta nó um chosaint shóisialta ina measc.

Cad is féidir a dhéanamh chun stop a chur le hidirdhealú?

Tá d’oibleagáid ar Bhallstáit an AE a chinntiú go mbíonn fáil ar nósanna imeachta breithiúnacha agus/nó riaracháin dóibh siúd go léir a mheasann go ndearnadh éagóir orthu toisc nár cuireadh an prionsabal maidir le cóir chomhionann i bhfeidhm ina leith. Bíonn feidhm aige seo fós, fiú más rud é gur tháinig deireadh leis an chaidreamh a líomhnaíodh idirdhealú ina leith. Tá mionsonraí breise maidir le réitigh agus le forfheidhmiú i gCaibidil II den treoir.

Cén chaoi ar féidir cúrsaí a fheabhsú?

De réir tuarascála (COM(2014) 2 final) ar an treoir seo agus ar an Treoir maidir le Comhionannas Ciníocha, is é an príomhdhúshlán ná feasacht a mhúscailt maidir leis an chosaint reatha agus a chinntiú go gcuirfear na treoracha i bhfeidhm go praiticiúil ar bhealach níos fearr.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2000/78/CE

2.12.2000

2.12.2003

IO L 303, 2.12.2000

ACHT GAOLMHAR

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tuarascáil comhpháirteach maidir le forfheidhmiú na Treorach 2000/43/CE an 29. Meitheamh 2000 ón gComhairle lena gcuirtear i bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne idir dhaoine, is cuma a mbunadh ciníoch nó eitneach (An Treoir maidir le Comhionannas Ciníocha) agus na Treorach 2000/78/CE an 27. Samhain 2000 ón gComhairle lena mbunaítear creat ginearálta ar son na córa comhionainne maidir leis an bhfostaíocht agus leis an obair (An Treoir maidir le Comhionannas Fostaíochta) [COM(2014) 2 final an 17.1.2014 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

Nuashonrú is déanaí: 27.06.2014

Top