Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uaireanta oibre ar bord long a bhfuil calafoirt AE á n-úsáid acu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uaireanta oibre ar bord long a bhfuil calafoirt AE á n-úsáid acu

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir seo sláinte agus sábháilteacht na maraithe a chosaint, maraithe a oibríonn ar bord long a bhfuil calafoirt an Aontais Eorpaigh (AE) á n-úsáid acu. Féachtar freisin le saobhadh iomaíochta ag longúinéirí ó thíortha neamh-AE a chomhrac.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Féachtar leis an treoir seo nósanna imeachta a chur ar fáil chuncomhlíonadh na Treorach 1999/63/CE (arna leasú ina dhiaidh sin le Treoir 2009/13/CE) ag longa a thugann cuairt ar chalafoirt thíortha AE a fhíorú agus a fhorfheidhmiú. Tugtar achoimre sa treoir sin ar rialacha ama oibre na maraithe, lena n-áirítear uaireanta oibre, sosanna, saoirí íoctha agus oiriúnacht don obair.

PRÍOMHPHOINTÍ

Déanann tíortha AE iniúchtaí, trí chigirí Rialaithe Stáit ar Chalafoirt ainmnithe, ar bord árthaí farraige a thugann cuairt ar a gcalafoirt, is cuma cén tír ina bhfuil na hárthaí sin cláraithe. Ní thagann báid iascaireachta faoin treoir.

Déantar iniúchtaí go háirithe nuair a dhéantar gearán leis an máistir, le ball den fhoireann nó le haon duine nó eagraíocht a bhfuil suim acu, suim a bhfuil údar léi, i bhfeidhmiú sábháilte na loinge, i ndálaí maireachtála agus oibre ar bord nó i dtruailliú a chosc.

Faightear amach le linn na n-iniúchtaí cibé:

an bhfuil tábla ina shonraítear na socruithe oibre ar bord curtha suas in áit éigin a bhfuil sé éasca í a rochtain.

an gcoimeádtar taifid de na huaireanta oibre agus sosanna ar bord, agus an bhfuil tacaíocht tugtha ag údarás inniúil na tíre ina bhfuil an long cláraithe do na taifid sin.

Má tá cuma an-tuirseach ar na maraithe, déanfar iniúchadh níos mionsonraithe chun a fháil amach an gcloíonn na huaireanta oibre taifeadta leis na rialacháin.

Chun dálaí a réiteach atá dainséarach don tsláinte nó sábháilteacht, féadfaidh an tír AE cosc a chur ar an long imeacht ón gcalafort go dtí go ndéanfar na heasnaimh a réiteach nó go mbeidh sos tógtha ag an bhfoireann.

Má chuirtear cosc ar long imeacht ón gcalafort, cuirfear an cinneadh sin, agus na bearta ceartaitheachariachtanacha , más ann dóibh, in iúl don mháistir, don úinéir, d’oifigeach thír na brataí nó na tíre cláraithe nó d’ionadaí taidhleoireachta.

Má chuirtear moill gan ábhar ar long, is féidir le húinéir na loinge cúiteamh a fháil i leith aon chaillteanas nó damáiste a bhaineann leis an moill sin. Bíonn ar úinéir na loinge a chás a chruthú agus bíonn ceart achomhairc in aghaidh coinneála aige freisin.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 20 Eanáir, 2000.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006 ar láithreán gréasáin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair.

GNÍOMH

Treoir 1999/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 1999 maidir le forálacha a chur i bhfeidhm i leith uaireanta oibre na maraithe a oibríonn ar bord long a mbíonn calafoirt an Chomhphobail á n-úsáid acu

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 1999/95/CE

20.01.2000

30.06.2002

IO L 14, 20.1.2000, lgh. 29-35

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2009/13/CE ón gComhairle an 16 Feabhra 2009 lena gcuirtear i bhfeidhm an Comhaontú arna thabhairt i gcrích ag Cumann Longúinéirí an Chomhphobail Eorpaigh (ECSA) agus ag Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) maidir leis an gCoinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006, agus lena leasaítear Treoir 1999/63/CE (IO L 124, 20.5.2009, lgh. 30-50)

Nuashonraithe 06.10.2015

Top