Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Am oibre maraithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Am oibre maraithe

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 1999/63/CE — Comhaontú maidir le heagrú ama oibre maraithe

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos sa reachtaíocht léi comhaontú maidir le ham oibre maraithe* a rinneadh idir Cumann Úinéirí Long an Chomhphobail Eorpaigh* agus Cónaidhm Cheardchumainn na nOibrithe Iompair an 30 Meán Fómhair 1998.
 • Cuirtear san áireamh inti Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le huaireanta maraithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do long muirghabhála atá faoi úinéireacht phoiblí nó phríobháideach agus atá cláraithe i dtír de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí muirí tráchtála an reachtaíocht a urramú.
 • Sonraítear sa treoir líon uasta uaireanta oibre* nó íosmhéid ama sosa* thar thréimhse ar leith.
 • Ní mór d’uaireanta oibre a urramú:
  • gurb ionann gnáthlá oibre agus 8 n-uaire an chloig, le 1 lá amháin saor agus sos ar laethanta saoire poiblí;
  • nár chóir d’uaireanta oibre uasta a bheith níos mó ná 14 in aon tréimhse 24 uair an chloig nó 72 thar 7 lá.
 • Tréimhsí sosa:
  • ní féidir leo a bheith níos lú ná 10 in aon tréimhse 24 uair an chloig, nó 77 thar 7 lá;
  • ní féidir iad a roinnt i líon nach mó ná 2 thréimhse, agus ní mór do thréimhse amháin díobh a bheith 6 huaire an chloig ar a laghad;
  • ní mór dóibh tarlú i bhfoisceacht 14 huaire an chloig ar a laghad dá chéile;
  • níor cheart cur isteach orthu ach a laghad agus is féidir le cleachtaí sábháilteachta amhail tionóil agus comhrac dóiteáin agus druile bád tarrthála;
  • ní mór cúiteamh leordhóthanach a áireamh leo do mharaithe atá ar sos ar a nglaoitear chun oibre.
 • Tá sé de cheart ag máistrí long obair chriú a iarraidh a chinnteoidh sábháilteacht láithreach an tsoithigh, a chuid daoine, lastais agus daoine eile in anacair.
 • Ní mór sonraí maidir le socruithe oibre ar bord agus na forálacha sa reachtaíocht a bheith inrochtana agus ar taispeáint.
 • Ní mór taifid a choinneáil d’obair agus uaireanta sosa na maraithe ó lá go lá.
 • Ní mór don líon foirne uaireanta iomarcacha oibre a sheachaint nó a íoslaghdú lena chinntiú go mbeidh dóthain scíthe acu agus go gcuirtear teorainn le tuirse.
 • Ní féidir le haon mharaí faoi 18 oibriú istoíche*, cé go gceadaítear roinnt eisceachtaí.
 • Ní féidir le haon duine faoi 16 oibriú ar long.
 • Maidir le gach maraí:
  • ní mór dó deimhniú sláinte a bheith aige a chruthaíonn go bhfuil sé aclaí go fisiciúil chun oibriú ar muir. Ceadaítear roinnt eisceachtaí.
  • tá sé i dteideal saoire bhliantúil íoctha a ghlacadh. Tá sé sin bunaithe ar íosmhéid 2.5 lá in aghaidh na míosa a oibrítear agus pro-rata i gcás míonna neamhiomlána.
 • Féadfaidh tíortha AE:
  • díolúintí ar na huaireanta oibre sonraithe agus ar na tréimhsí sosa a cheadú, faoi choinníollacha áirithe;
  • coinníollacha níos fabhraí, ach nach lú fabhar, a chur i bhfeidhm maidir le maraithe seachas iad sin atá sa treoir.

Comhlánaíonn na rialacha reachtaíocht ar leithligh maidir le huaireanta oibre ar bord long a úsáideann calafoirt AE.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sí i bhfeidhm ón 22 Iúil 1999. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 30 Meitheamh 2002.

CÚLRA

Ciallaíonn cineál sonrach na hearnála muirí nach bhfuil sí cumhdaithe le Treoir 2003/88/CE maidir le heagrú ama oibre agus dá bhrí sin teastaíonn a cuid rialacha féin uaithi.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Maraí: duine atá fostaithe in aon cháil ar bord long muirghabhála.

Úinéir long: úinéir na loinge nó aon eagraíocht eile nó duine a ghlacann leis an bhfreagracht sin.

Uaireanta oibre: an t-am a n-oibríonn maraí ar long.

Am sosa: am lasmuigh d’uaireanta oibre, gan sosanna gairide san áireamh.

Oíche: 9 n-uair an chloig ar a laghad, lena n-áirítear meán oíche go 5 am.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 1999/63/CE an 21 Meitheamh 1999 ón gComhairle maidir leis an gComhaontú ar eagrú ama oibre maraithe arna chur i gcrích ag Cumann Úinéirí Long an Chomhphobail Eorpaigh agus ag Cónaidhm Cheardchumainn Oibrithe Iompair san Aontas Eorpach (FST) — Iarscríbhinn: An Comhaontú Eorpach maidir le heagrú ama oibre maraithe (IO L 167, 2.7.1999, lgh. 33-37)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Threoir 1999/63/CE a ionchorprú isteach sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 06.09.2016

Top