Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iompar ar bhóthar: rialacha AE maidir le hagaí tiomána agus le sosanna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iompar ar bhóthar: rialacha AE maidir le hagaí tiomána agus le sosanna

Is féidir le heagrú ama oibre na dtiománaithe a théann i mbun gníomhaíochtaí iompair ar bhóthar san Aontas Eorpach (AE) cabhrú le sábháilteacht ar bhóithre agus le sláinte agus sábháilteacht tiománaithe a fheabhsú. Is féidir iomaíocht chóir a chinntiú leis freisin.

GNÍOMH

Treoir 2002/15/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2002 maidir le heagrú ama oibre na ndaoine a théann i mbun gníomhaíochtaí iompair shoghluaiste ar bhóthar

ACHOIMRE

Is féidir le heagrú ama oibre na dtiománaithe a théann i mbun gníomhaíochtaí iompair ar bhóthar san Aontas Eorpach (AE) cabhrú le sábháilteacht ar bhóithre agus le sláinte agus sábháilteacht tiománaithe a fheabhsú. Is féidir iomaíocht chóir a chinntiú leis freisin.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar amach sa treoir na híosrialacha a bhaineann le heagrú ama oibre do thiománaithe, lena bhforlíontar forálacha Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 lena leagtar síos comhrialacha maidir le hagaí tiomána agus le sosanna tiománaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear forálacha na treorach i bhfeidhm maidir le “hoibrithe taistil” atá ag obair le haghaidh gnóthais i dtír AE agus a théann i mbun gníomhaíochtaí iompair ar bhóthair. Cuirtear an treoir i bhfeidhm freisin maidir le tiománaithe féinfhostaithe.

Áirítear le “ham oibre”:

  • tiomáint;
  • luchtú agus díluchtú;
  • bheith ag cabhrú le paisinéirí dul isteach san fheithicil nó teacht amach aisti;
  • glantachán agus cothabháil theicniúil;
  • aon obair eile a bhaineann le sábháilteacht na feithicle, na bpaisinéirí nó an lastais, mar aon le hoibleagáidí áirithe dlíthiúla a chur i gcrích a bhaineann go díreach le hoibríocht iompair ar leith (amhail foirmiúlachtaí custaim);
  • agus aon am eile a mheastar go bhfuil an tiománaí ar dualgas.

Is í an uas-seachtain oibre ná 48 n-uaire; ach is féidir suas le 60 uair a chaitheamh ag obair gach seachtain más rud é nach sáraítear meánlíon na n-uaireanta de 48 n-uaire in aghaidh na seachtaine thar thréimhse 4 mhí.

Ní mór do thiománaithe sos a thógáil gach 6 huaire ar a laghad. Nuair a chaitheann tiománaí idir 6 huaire agus 9 n-uaire ag obair in aghaidh an lae, ní mór don tiománaí sosanna 30 nóiméad nó níos mó a thógáil. Sin i dteannta le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 faoina leagtar amach uasteorainn thiomána de 4.5 uair gan sos.

Déantar forálacha Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 maidir le sosanna a chothú faoin treoir seo. Ní mór do thiománaithe sosanna a thógáil gach lá agus gach seachtain.

I gcás meithle oíche, ní féidir le hoibrithe ach 10 n-uaire nó níos lú a chaitheamh ag obair i dtréimhse 24 huaire.

Rinneadh anailís i dtuarascáil 2014 ón gCoimisiún ar chur i bhfeidhm na treorach agus an rialacháin sa tréimhse 2011-2012. Fuarthas gur tháinig feabhas áirithe ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta. Toisc neamhiomláine agus neamhréireacht na n-aighneachtaí a fuarthas ó na tíortha AE, áfach, ní dhearnadh anailís mhionsonraithe ar an éifeacht ar shábháilteacht ar bhóithre ná ar shláinte agus sábháilteacht na dtiománaithe. Luaigh an Coimisiún go ndéanfaí measúnú uileghabhálach ar fheidhmiú na reachtaíochta sóisialta san iompar ar bhóthar a sheoladh.

CÚLRA

Dhiúltaigh Parlaimint na hEorpa do mholadh 2008 ón gCoimisiún chun tiománaithe féinfhostaithe a eisiamh ón treoir agus chun forfheidhmiú na treorach a fheabhsú. I dtús báire, níor chumhdaigh an treoir ach oibrithe taistil a bhí ag obair do chuideachta iompair. Ó mhí an Mhárta 2009 ar aghaidh, tá na tiománaithe uile a thagann faoi raon an rialacháin maidir le hagaí tiomána agus le sosanna á gcumhdach ag an treoir.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2002/15/CE

23.3.2002

23.3.2005

IO L 80, 23.3.2002, lgh. 35-39

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le reachtaíocht áirithe shóisialta a chomhchuibhiú a bhaineann le hiompar ar bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 agus Rialachán (CE) Uimh. 2135/98 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 ón gComhairle - Dearbhú (IO L 102, 11.4.2006, lgh. 1-14)

Tuarascáil ón gCoimisiúin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an reachtaíocht seo a leanas a chur i bhfeidhm sa tréimhse 2011-2012: Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 maidir le reachtaíocht áirithe shóisialta a chomhchuibhiú a bhaineann le hiompar ar bhóthar agus Treoir 2002/15/CE maidir le heagrú ama oibre na ndaoine a théann i mbun gníomhaíochtaí iompair shoghluaiste ar bhóthar (27ú tuarascáil ón gCoimisiún maidir le reachtaíocht shóisialta a chur i bhfeidhm a bhaineann le hiompar ar bhóthar) (COM(2014) 709 final an 21.11.2014)

Nuashonraithe 30.09.2015

Top