Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Coiste Fostaíochta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Coiste Fostaíochta

Cuireann an Coiste Fostaíochta comhairle ar an gCoimisiún Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i dtaca le comhordú a chothú idir thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le beartais um fhostaíocht agus um margadh an tsaothair.

GNÍOMH

Cinneadh (AE) 2015/772 ón gComhairle an 11 Bealtaine 2015 lena mbunaítear an Coiste Fostaíochta agus lena n-aisghairmtear Cinneadh 2000/98/CE

ACHOIMRE

Cuireann an Coiste Fostaíochta comhairle ar an gCoimisiún Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i dtaca le comhordú a chothú idir thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le beartais um fhostaíocht agus um margadh an tsaothair.

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

Leagtar amach ann tascanna an Choiste Fostaíochta, nach mór cur leis an nós imeachta a bhfuil glacadh na mór-threoirlínte eacnamaíocha mar thoradh air, d’fhonn a chinntiú go mbíonn comhsheasmhacht ann idir na mór-threoirlínte sin agus treoirlínte fostaíochta.

Ní mór don choiste freisin cur leis an tsineirge idir straitéis fostaíochta na hEorpa, comhordú ar bheartas maicreacnamaíoch agus próiseas an athchóirithe eacnamaíoch ar bhealach a thugann tacaíocht don dá rud.

Leagtar síos ann freisin na rialacha maidir le ballraíocht, oibriú agus grúpaí oibre an choiste.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad tascanna an choiste:

  • monatóireacht a dhéanamh ar staid na fostaíochta agus beartais fostaíochta i dtíortha AE;
  • cur le hullmhú imeachtaí na Comhairle maidir le dréachtadh na dtreoirlínte nach mór do thíortha AE a chur san áireamh ina mbeartais fostaíochta;
  • barúlacha a chruthú ar iarratas ón gComhairle nó ón gCoimisiún nó ar a thionscnamh féin.

Agus na tascanna seo á gcur i gcrích aige, ní mór don choiste a chur san áireamh go bhfuil leibhéal ard fostaíochta mar chuspóir i gcruthú beartas AE. Ní mór dó freisin:

  • cur le gnéithe uile an tseimeastair Eorpaigh laistigh dá shainordú agus tuairisciú don Chomhairle fúthu;
  • malartuithe faisnéise agus taithí a chinntiú idir na tíortha AE agus an Coimisiún.

Glacann sé clár oibre gach bliain agus seolann sé cóip chuig an gCoimisiún.

Ceapfaidh gach tír AE agus an Coimisiún dhá chomhalta den choiste. Roghnófar na comhaltaí seo as measc na ndaoine sin a bhfuil sárchumas acu i réimse an bheartais um fhostaíocht agus um margadh an tsaothair. Toghann comhaltaí cathaoirleach agus ceithre leas-chathaoirleach.

Cuireann an Coimisiún an tacaíocht anailíseach agus eagraíochta ar fáil don choiste. Ainmníonn sé comhalta foirne le gníomhú mar rúnaí.

Agus a shainordú á chomhlíonadh aige, ní mór don choiste dul i gcomhairle le luchtanna bainistíochta agus saothair. Sa chomhthéacs seo, bunaíonn sé teagmhálacha leis na comhpháirtithe sóisialta a mbíonn ionadaíocht acu ar an gcruinniú mullaigh sóisialta tríthaobhach d’fhás agus fostaíocht.

Oibríonn an coiste i ndlúthchomhar leis an gCoiste um Chosaint Shóisialta, leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais agus leis an gCoiste Beartais Eacnamaíoch. Féadfaidh sé seo eagrú ar chomhchruinnithe i gcomhthéacs an tseimeastair Eorpaigh a áireamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Ón 15 Bealtaine 2015.

CÚLRA

Sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Teideal IX) leagtar amach na nósanna imeachta inar chóir do thíortha AE obair le chéile chun straitéis chomhordaithe a fhorbairt don fhostaíocht agus, ach go háirithe, chun fórsa oibre oilte agus inoiriúnaithe a chothú, atá in ann freagairt d’athrú eacnamaíoch. Is cuid de seo é bunú an Choiste Fostaíochta comhairligh.

Tagann an cinneadh seo in ionad ar an gCinneadh 2000/98/CE roimhe sin lenar bunaíodh an Coiste Fostaíochta, d’fhonn forbairt an tSeimeastair Eorpaigh agus ról an choiste sa phróiseas seo a léiriú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an Coiste Fostaíochta ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh (AE) 2015/772

15.5.2015

-

IO L 121, 14.5.2015, lgh. 12-15

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Moladh do Mholadh ón gComhairle maidir le mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais (COM(2015) 99 final, 2.3.2015)

Nuashonraithe 12.08.2015

Top