Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uastréimhse tiomána san earnáil iompar de bhóthar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uastréimhse tiomána san earnáil iompar de bhóthar

Leagann Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 rialacha amach maidir le huastréimhsí tiomána, sosanna agus tréimhsí scíthe do thiománaithe leoraí agus busanna chun dálaí oibre agus sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2135/98 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 ón gComhairle.

ACHOIMRE

Baineann an Rialachán le hearraí a iompaítear ar bhóthar le feithiclí de lánmhais níos airde ná 3.5 tonna agus d'iompar paisinéirí de bhóthar le feithiclí oiriúnaithe chun níos mó ná naonúr a iompar (lena n-áirítear an tiománaí).

Baineann sé, is cuma faoi thír clárúcháin na feithicle, le hiompar ar bhóthar san AE agus idir Ballstáit an AE, an Eilvéis agus tíortha den Limistéir Eorpach Eacnamaíoch.

An Aois Íosta

Ní mór do thiománaithe agus do chomhthiománaithe 18 bliain d'aois a bheith bainte amach acu, ach amháin in imthosca áirithe do chomhthiománaithe faoi oiliúint nuair is 16 bliain d'aois an aois íosta. (Féach Airteagal 5 le haghaidh tuilleadh eolais).

Rialacha ar uastréimhsí tiomána, sosanna agus tréimhsí scíthe

Leagtar rialacha mionsonraithe faoi seo amach in Airteagail 6, 7, 8 agus 9. Áirítear sna rialacha seo:

  • uastréimhse tiomána laethúil 9 n-uaire, a d'fhéadfaí a mhéadú go 10 n-uaire dhá uair in aghaidh na seachtaine ar an uasmhéid;
  • uastréimhse tiomána sheachtainiúil 56 uair;
  • uastréimhse tiomána charntha 90 uair i rith aon dhá sheachtain chomhleanúnach;
  • tar éis tréimhse 4.5 uaire tiomána, caithfidh an tiománaí sos de 45 nóiméad ar a laghad a ghlacadh; ach amháin má thógann sé tréimhse scíthe;
  • uastréimhse tiomána laethúil 11 uair, a d'fhéadfaí a mhéadú go 9 n-uaire dhá uair in aghaidh na seachtaine ar an uasmhéid;
  • tréimhse rialta scíthe sheachtainiúil d'íosmhéid 45 uair agus tréimhse scíthe sheachtainiúil laghdaithe d'íosmhéid 24 uaire.

Tacagraf

Tá Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 leasaithe ag dlí nua, Rialachán (CE) Uimh. 165/2014. Leagann sé amach riachtanais maidir le tógáil, suiteáil agus úsáid trealaimh taifeadta (tacagraf) a gcaithfidh a bheith feisithe i bhfeithiclí a thagann faoi réim an rialacháin seo.

Is feiste í an tacagraf a thaifeadann an uastréimhse tiomána, sosanna agus tréimhsí scíthe, chomh maith le tréimhsí feidhme agus obair eile a dhéanann an tiománaí. Is í aidhm an tacagraif ná:

  • comhlíonadh an tiománaithe maidir leis na rialacha atá i bhfeidhm a smachtú;
  • chun faireachán a dhéanamh ar uastréimhsí tiomána do thiománaithe ghairmiúla chun tuirse a sheachaint;
  • iomaíocht chothrom agus sábháilteacht bóithre a chinntiú.

Tugann an dlí nua tacagraf clisteuite satailíte isteach agus nuair a chuirtear i bhfeidhm é, cuirfidh sé taifeadadh uathoibrithe trí shuite satailíte ar fáil. Táthar ag tnúth go gcuirfidh sé le comhlíonadh agus go gcuirfidh sé le haimsiú luath calaoise agus míúsáide.

Tá sé riachtanach tacagraf digiteach a shuiteáil i bhfeithiclí nua a bhfuil mais níos airde ná 3.5 tonna acu (in iompar earraí) agus ag iompar níos mó ná naonúr lena n-áirítear an tiománaí (in iompar paisinéirí).

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir (AE) Uimh. 561/2006

11.4.2007, gan Airteagal 10(5), Airteagal (26)3 agus (4) agus Airteagal 27, cuireadh chun feidhme a 1.5.2006 a chur san áireamh

-

IO L 102 an 11.4.2006

Acht(anna) leasuithe

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir (AE) Uimh. 1073/2009

4.12.2009, gan páirt feidhmiú a chur san áireamh féach Airteagal 31

-

IO L 300 an 14.11.2009

Treoir (AE) Uimh. 165/2014

1.3.2014, leis na heisceachtaí liostaithe in Airteagal 48

-

IO L 60 an 28.2.2014

Nuashonrú is déanaí: 10.06.2014

Top