Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc (SMC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc (SMC)

Tá de chuspóir ag an Treoir seo creat a chur ar bun maidir le seirbhísí meán closamhairc trasteorann chun margadh inmheánach táirgthe agus dáilte na gclár a neartú, agus chun coinníollacha iomaíochta córa a chinntiú.

ACHOIMRE

Cuireann an Treoir seo forálacha reachtaíochta, rialacháin agus riaracháin ar bun maidir le soláthar agus le cúrsaíocht seirbhísí meán closamhairc.

Cé hiad na soláthróirí seirbhísí meán*atá i gceist?

Cuirtear an Treoir seo i bhfeidhm ar sholáthróirí seirbhísí meán:

nuair atá ceannoifig an tsoláthróra agus na cinntí eagarthóireachta i dtaobh na seirbhísí meán closamhairc sa tír AE céanna;

nuair atá an ceannoifig agus na seirbhísí meán closamhairc i dtíortha AE éagsúla;

nuair atá ceannoifig sholáthróir na seirbhísí i dtíortha AE amháin ach déantar na cinntí i dtaobh na seirbhísí meán closamhairc i dtríú tír;

nuair a úsáideann soláthróir na seirbhísí uasnasc chuig satailít i dtír AE;

nuair a úsáideann soláthróir na seirbhísí cumas satailíte de chuid thír AE.

Cén méid a chuirtear saoirse atarchurtha i bhfeidhm?

Níor chóir do thíortha AE bac a chur le hatarchur na seirbhísí meán closamhairc a thagann ó thíortha AE eile, mura bhfuil ábhar foréigneach nó pornagrafach sna cláir a chraoltar a bhféadfadh goilleadh ar mhionaoisigh.

Tá cead acu teorainn a chur leis an atarchur fosta nuair a mheasann siad go bhfuil contúirt ann don ord phoiblí, don tsláinte phoiblí nó don tsábháilteacht phoiblí nó do chosaint na dtomhaltóirí.

Cad iad oibleagáidí na seirbhísí meán?

Tá ar sholáthróirí seirbhísí meán an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil do thomhaltóirí:

a n-ainm;

a seoladh geografach;

a sonraí teagmhála;

an comhlacht rialála nó maoirseachta oiriúnach.

Cosaint mionaoiseach

Chun mionaoisigh a chosaint ar éifeachtaí diúltacha na gclár pornagrafach nó foréigneach, nuair a craoltar a leithéid de chláir, caithfidh rabhadh fuaime a bheith rompu nó comhartha amhairc ar an scáileán fad is atá an clár á chraoladh.

Gríosú chun an fhuatha

Ní mór do na seirbhísí meán closamhairc a bheith saor ó ghríosú ar bith chun an fhuatha atá bunaithe ar an gcine, ar an ngnéas, ar an reiligiún nó ar an náisiúntacht.

Fáil ar sheirbhísí meán closamhairc

Tá na soláthróirí faoi cheangal inrochtaineacht a gcuid seirbhísí a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas radhairc nó éisteachta.

Ceart chun faisnéise

Féadann tír AE bearta a dhéanamh chun cinntiú nach gcraoltar go heisiach ócáidí áirithe, a measann sé go bhfuil mórthábhacht iontu don phobal, ar mhodh is nach gcoinnítear ó mhórchuid daoine sa tír AE sin iad. Féadann gach tír AE liosta na n-ócáidí seo agus na nósanna imeachta curtha i bhfeidhm a dhréachtú.

Faoi choinne tuairiscí gairide nuachta, tá an ceart ag craoltóir teilifíse ar bith bunaithe i dtír AE sleachta gairide a fháil d’ócáidí a mbeadh mórshuim ag an bpobal iontu ach atá faoi réir craolacháin eisiach.

Cur chun cinn saothar Eorpach agus neamhspleách

Caithfidh craoltóirí teilifíse 10 % ar a laghad dá gcuid ama craolta, nó 10 % ar a laghad dá mbuiséad clár, a chur in áirithe do shaothair Eorpacha ó léiritheoirí atá neamhspleách ar chraoltóirí teilifíse, gan a chur san áireamh an t-am a chuirtear in áirithe:

don nuacht;

do thionóil lúthchleas;

do chluichí;

don fhógraíocht;

do sheirbhísí teilithéacs;

don teilisiopadóireacht.

Maidir le seirbhísí meán closamhairc ar éileamh, féachann na tíortha AE chuige go gcuireann soláthróirí seirbhísí meán closamhairc ar éileamh chun cinn léiriúchán saothar Eorpach agus fáil orthu. Chuige sin, féadann soláthróirí seirbhísí closamhairc síntiús airgid a thabhairt do léiriúchán saothar Eorpach, nó féadann siad cuid dá sceideal clár nó suíomh tábhachtach ann a chur in áirithe do shaothair Eorpacha.

Cumarsáid fhógraíochta closamhairc

Cuireann soláthróirí seirbhísí meán amach cumarsáidí fógraíochta closamhairc*. Caithfidh siad seo a bheith de réir coinníollacha áirithe:

caithfidh siad a bheith so-aitheanta. Tá cosc ar chumarsáidí fógraíochta closamhairc folaitheacha;

ní chaithfidh siad teicnící fothairseachúla a úsáid;

ní chaithfidh siad dochar a dhéanamh do dhínit an duine;

ní chaithfidh siad a bheith leatromach;

ní chaithfidh siad gnásanna atá díobhálach don chomhshaol a spreagadh;

ní chaithfidh teachtaireachtaí faoi dheochanna meisciúla a bheith iontu agus iad dírithe d’aon turas ar mhionaoisigh;

níl cead acu táirgí an tobac a chur chun cinn;

níl cead acu cógais nó cóireálacha leighis nach bhfuil le fáil ach ar oideas a chur chun cinn;

ní chaithfidh siad aimhleas morálta nó fisiceach a dhéanamh do mhionaoisigh.

Is féidir go ndéantar urraíocht ar chláir áirithe nó ar sheirbhísí meán closamhairc áirithe*. Sa chás sin, ní mór dóibh riachtanais de chineál eile a chomhlíonadh:

ní chaithfidh siad dochar a dhéanamh do neamhspleáchas eagarthóireachta an tsoláthróra meán;

ní chaithfidh siad spreagadh go díreach le táirgí a cheannach nó a chíosú;

caithfear an urraíocht a chur in iúl don lucht féachana.

Glactar le suíomh táirgí* i gcásanna áirithe agus i gcineálacha áirithe clár.

Fógraíocht teilifíse agus an teilisiopadóireacht

Caithfear fógraíocht teilifíse agus an teilisiopadóireacht a bheith idirdhealaithe ó ábhar eagarthóireachta trí mheán amhairc, fuaime nó spáis.

Tá cead briste isteach ar scannáin teilifíse (ach amháin sraithchláir, sraithscéalta agus cláir fhaisnéise), ar shaothair chineamatagrafacha agus ar chláir nuachta faoi choinne sosa fógraíochta nó teilisiopadóireachta, ar choinníoll nach mbristear isteach ach uair amháin i ngach seal craolta 30 nóiméad.

Aisghairtear leis an Treoir seo an Treoir 89/552/CE.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Soláthróir seirbhísí meán: an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil an fhreagracht eagarthóireachta aige nó aici as ábhar closamhairc na seirbhíse meán closamhaicc a roghnú agus cinneann siad an dóigh ina n-eagraítear é.

*Cumarsáid fhógraíochta closamhairc: pictiúir, in éineacht le fuaim nó gan í, a dheartar chun earraí, seirbhísí, nó íomhá aonáin nádúrtha nó aonáin dhlítheanaigh atá i mbun gníomhaíochta geilleagraí a chur chun cinn.

*Urraíocht: síntiús ar bith ó ghnóthais phoiblí nó phríobháideacha nó ó dhaoine nádúrtha nach soláthróir seirbhísí meán nó léiritheoir saothar closamhairc é, chun seirbhísí meán closamhairc nó cláir a mhaoiniú, leis an gcuspóir a ainm, a bhranda, a íomhá, a chuid gníomhaíochtaí nó a chuid táirgí a chur chun cinn.

*Suíomh táirgí: táirge, seirbhís nó trádmharc a chur isteach i gclár mar mhalairt ar airgead nó ar chúiteamh ar comhbhrí leis.

GNÍOMH

Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 chun forálacha áirithe reachtaíochta, rialacháin agus riaracháin na mBallstát a chomhordú maidir le soláthar seirbhísí meán closamhairc (Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc)

TAGAIRT

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2010/13/AE

5.5.2010

-

IO L 95 an 15.4.2010, lgh.1–24

Nuashonraithe 21.09.2015

Top