Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhaontuithe idirnáisiúnta agus inniúlachtaí eachtracha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhaontuithe idirnáisiúnta agus inniúlachtaí eachtracha AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 3 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD A DEIRTEAR SNA CONARTHAÍ FAOIN AONTAS EORPACH (AE) AGUS A INNIÚLACHTAÍ EACHTRACHA?

Le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, fuair AE pearsantacht dhlítheanach. Mar sin, is géillsineach dlí idirnáisiúnta an tAontas Eorpach atá ábalta comhaontuithe idirnáisiúnta a idirbheartú agus a chur i gcrích ar a shon féin, i.e. tá inniúlachtaí (nó cumhachtaí) aige sa réimse seo a thugtar do leis na conarthaí.

Tá feidhm leis na comhaontuithe idirnáisiúnta seo sa dlí inmheánach de chuid AE agus de chuid thíortha AE. Fairis sin, le Conarthaí bunaidh AE leagadh síos na nósanna imeachta lenar féidir le AE comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i gcrích.

Sainmhíniú

Is toradh iad comhaontuithe idirnáisiúnta ar chomhdhearcadh idir AE ar thaobh amháin agus tír nach tír AE í nó eagraíocht tríú páirtí ar an taobh eile. Leis na comhaontuithe seo cruthaítear cearta agus oibleagáidí d’institiúidí AE agus do thíortha AE freisin. Déantar cuid de dhlí AE díobh ar dháta a dteacht i bhfeidhm nó ar dháta sonraithe eile.

Ó thaobh dlí de, is coinbhinsiúin agus comhaontuithe tánaisteacha iad comhaontuithe idirnáisiúnta agus ní mór dóibh mar sin Conarthaí bunaidh AE a chomhlíonadh. Mar sin féin, tá níos mó de luach orthu ná gníomhartha tánaisteacha “aontaobhacha”, i.e. gníomhartha a ghlacann institiúidí AE go haontaobhach (rialacháin, treoracha, cinntí, etc.).

Inniúlachtaí eachtracha AE

Sainítear inniúlachtaí eachtracha AE in Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Féadfaidh AE comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích:

  • i gcásanna dá bhforáiltear leis na conarthaí bunaidh;
  • sa chás dá bhforáiltear le gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí;
  • sa chás ina bhfuil sé riachtanach comhaontú a chur i gcrích d’fhonn ceann de chuspóirí AE a bhaint amach, fiú mura bhfuil reachtaíocht inmheánach AE ann;
  • sa chás ina bhféadfaidh an comhaontú difear a dhéanamh do rialacha comhchoiteanna atá glactha i ndlí inmheánach AE. Ciallaíonn sé sin, sa chás go bhfuil rialacha comhchoiteanna glactha ag AE chun beartas a chur i bhfeidhm, nach féidir le tíortha AE a thuilleadh comhaontuithe a dhéanamh le tíortha nach tíortha AE iad a dhéanann difear do na rialacha sin.

Ina theannta sin, le hAirteagal 207 den CFAE rialaítear beartas trádála AE — príomhinniúlacht eachtrach de chuid AE agus gné lárnach dá chaidreamh leis an gcuid eile den domhan.

Inniúlacht eisiach agus inniúlacht roinnte

Cuirtear an dáileadh inniúlachtaí idir AE agus tíortha AE in iúl freisin ar an leibhéal idirnáisiúnta. Nuair a dhéanann AE comhaontú idirnáisiúnta a idirbheartú agus a chur i gcrích, tá inniúlacht eisiach nó inniúlacht a roinntear le tíortha AE aige.

Nuair atá inniúlacht eisiach aige, is ag AE amháin atá an chumhacht an comhaontú a idirbheartú agus a chur i gcrích. Fairis sin, le hAirteagal 3 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh sonraítear na réimsí ina bhfuil inniúlacht eisiach ag AE comhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear comhaontuithe trádála, a chur i gcrích

Sa chás ina ndéantar a inniúlacht a roinnt le tíortha AE, is iad AE agus na tíortha AE a chuireann an comhaontú i gcrích. Mar sin, is comhaontú measctha é nach mór do thíortha AE a dtoiliú a thabhairt ina leith. Sainítear na réimsí ina roinntear inniúlachtaí in Airteagal 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Airteagal 3 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 51)

Airteagal 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 51–52)

Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 140–141)

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 144)

Nuashonraithe 08.08.2016

Top