Help Print this page 

Document 32015R1604

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1604, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 249, 25.9.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1604/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1604,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (2) edellytetään, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä historialliset taloudelliset tiedot hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardien) tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

(2)

Kolmannen maan tilinpäätösnormiston (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ja hyväksyttyjen IFRS-standardien vastaavuuden arvioimiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 (3) vahvistetaan vastaavuuden määritelmä ja perustetaan menetelmä, jonka avulla kolmannen maan tilinpäätösnormiston ja hyväksyttyjen IFRS-standardien välinen vastaavuus määritetään. Asetuksen vastaavuusmenetelmän edellytysten mukaan kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden voidaan sallia 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä siirtymäaikana käyttää kolmansien maiden tilinpäätösnormistoja, jos kyseisiä normistoja lähennetään IFRS-standardeihin tai jos kyseiset maat ovat sitoutuneet ottamaan IFRS-standardit käyttöön. On tärkeää arvioida sellaisten maiden tilannetta, jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä saattaakseen tilinpäätösstandardinsa vastaamaan IFRS-standardeja tai hyväksyäkseen IFRS-standardit. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1569/2007 olisi muutettava siirtymäajan jatkamiseksi 31 päivään maaliskuuta 2016 saakka. Komissio on ottanut huomioon vastaavuusmenetelmän nojalla annetuilla komission päätöksellä 2008/961/EY (4) ja komission asetuksella (EY) N:o 809/2004 siirtymäajan saaneesta Intiasta lokakuussa 2014 annetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) raportin.

(3)

Intian hallitus ja Intian tilintarkastajien instituutti (Institute of Chartered Accountants) ovat antaneet julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Tavoitteena on, että Intian tilinpäätösnormisto on täysin IFRS-standardien mukainen ohjelman päättyessä. Tämä prosessi on viivästynyt. Lokakuussa 2014 EAMV toimitti komissiolle raportin Intian tilinpäätösnormiston vastaavuudesta. Raportissa EAVM toteaa, että Intian tilinpäätösnormistossa näyttää olevan IFRS-standardeihin nähden joitakin eroja, jotka voivat olla käytännössä merkittäviä.

(4)

Maaliskuussa 2014 Intian tilintarkastajien instituutti julkaisi uuden etenemissuunnitelman Intian tilinpäätösnormiston lähentämisestä IFRS-standardeihin. Tammikuussa 2015 Intian yritysministeriö antoi ilmoituksen tarkistetusta etenemissuunnitelmasta, jonka mukaan Intian tilinpäätösnormisto, jota lähennetään IFRS-standardeihin, aiotaan panna täytäntöön. Etenemissuunnitelmassa esitetään, että kaikkien listautuneiden yritysten on käytettävä IFRS-standardeihin lähennettyä Intian tilinpäätösnormistoa 1 päivänä huhtikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS-yhteensopivan tilinpäätösraportointijärjestelmän täytäntöönpanon aikatauluun ja IFRS-standardien noudattamisen valvontaan liittyy kuitenkin yhä epävarmuustekijöitä.

(5)

Sen vuoksi siirtymäaikaa on syytä jatkaa enintään 1 päivään huhtikuuta 2016, jotta kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat voivat laatia unionissa vuositilinpäätöksensä tai puolivuotiskatsauksensa Intian tilinpäätösnormiston mukaisesti. Tämän lisäkauden pitäisi antaa Intian viranomaisille riittävästi aikaa saattaa päätökseen Intian tilinpäätösnormiston lähentäminen IFRS-standardeihin.

(6)

Koska ajanjakso, joksi komissio oli asettanut edellytykset, joilla kolmansien maiden tilinpäätösnormistoille (GAAP) myönnetään vastaavuus, päättyi 31 päivänä joulukuuta 2014, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015, ja sen olisi tultava viipymättä voimaan. Tämä on välttämätöntä, jotta unionissa listautuneille kyseisten kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoille voidaan tarjota oikeusvarmuus ja jotta voidaan välttää riski, että ne joutuvat sovittamaan tilinpäätöksensä yhteen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kanssa. Taannehtivuudella lievitetään kyseisiin liikkeeseenlaskijoihin mahdollisesti kohdistuvaa lisärasitusta.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artiklan 5 a kohdassa kaikki viittaukset päivämäärään ”1 päivä tammikuuta 2015” päivämäärällä ”1 päivä huhtikuuta 2016”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66).

(4)  Komission päätös 2008/961/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 112).


Top