Help Print this page 

Document 32013R0621

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 621/2013, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 puolankielisen toisinnon oikaisemisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 177, 28.6.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/621/oj
Multilingual display
Text

28.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/14


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 621/2013,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 puolankielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan, 7 artiklan, 11 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 8 kohdan ja 15 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (2) puolankielinen toisinto sisältää useita virheitä. Virheet esiintyvät liitteessä XV olevassa 5.1 kohdassa, ja ne voivat aiheuttaa ongelmia tulkittaessa säännöksen mukaisesti vaadittujen tietojen laajuutta. Sen vuoksi on tarpeen oikaista puolankielinen toisinto. Muita kielitoisintoja ei muuteta.

(2)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 809/2004 olisi oikaistava. Oikaistavassa säädöksessä olevien virheiden poistamiseksi mahdollisimman pian tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koskee ainoastaan puolankielistä toisintoa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 3.


Top