Help Print this page 

Document 32012R0311

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 311/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 103, 13.4.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 294 - 295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/311/oj
Multilingual display
Text

13.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 311/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (2) edellytetään, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä historialliset taloudelliset tiedot hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardien) tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

(2)

Yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ja hyväksyttyjen IFRS-standardien vastaavuuden arvioimiseksi komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 (3) vahvistetaan vastaavuuden määritelmä ja perustetaan menetelmä, jonka avulla kolmannen maan tilinpäätösnormiston ja hyväksyttyjen IFRS-standardien välinen vastaavuus määritetään. Asetuksen vastaavuusmenetelmän edellytysten mukaan kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden voidaan sallia 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvänä siirtymäaikana käyttää kolmannen maan tilinpäätösnormistoa, jos kyseistä normistoa lähennetään IFRS-standardeihin, jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut ottamaan käyttöön IFRS-standardit. On tärkeää arvioida niiden maiden toimia, jotka ovat lähentäneet tilinpäätösstandardejaan IFRS-standardeihin tai ottaneet ne käyttöön. Siksi asetusta (EY) N:o 1569/2007 on muutettu tämän siirtymäajan jatkamiseksi 31 päivään joulukuuta 2014 asti. Komissio on ottanut huomioon marraskuussa 2010 annetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) raportin Kiinasta, Kanadasta, Intiasta ja Etelä-Koreasta, joille myönnettiin siirtymäaika 12 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission päätöksellä 2008/961/EY tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (4) ja 12 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1289/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (5) sekä huhtikuussa 2011 annetut Kiinaa ja Intiaa koskevat päivitetyt selonteot.

(3)

Kiinan valtiovarainministeriö julkaisi huhtikuussa 2010 etenemissuunnitelman (ASBE), jonka mukaisesti liikeyritysten tilinpäätösstandardeja lähennetään edelleen IFRS-standardeihin. Siinä toistettiin Kiinan sitoutuminen jatkamaan IFRS-standardeihin lähentymistä. Lokakuussa 2010 kaikki voimassa olevat kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan antamat standardit ja tulkinnat oli pantu ASBE:ssä täytäntöön. EAMV:n mukaan lähentymistaso on tyydyttävä eivätkä erot ole niin suuria, että se merkitsisi poikkeamista IFRS-standardeista. Siksi Kiinan ASBE-tilinpäätösnormistoa on syytä pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

(4)

Kanadan tilinpäätösstandardilautakunta (Accounting Standards Board of Canada) on tammikuussa 2006 antanut julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä. Se on hyväksynyt IFRS-standardien sisällyttämisen Kanadan tilintarkastajien instituutin (Canadian Institute of Chartered Accountants) käsikirjaan Kanadan tilinpäätösnormistona, joka otetaan käyttöön kaikissa julkisesti vastuussa olevissa voittoa tavoittelevissa yrityksissä vuonna 2011. Näin ollen Kanadan tilinpäätösnormistoa on asianmukaista pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2012.

(5)

Etelä-Korean finanssimarkkinoiden valvontakomissio (Korean Financial Supervisory Commission) ja tilintarkastajien instituutti (Korean Accounting Institute) antoivat maaliskuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä. Etelä-Korean tilinpäätösstandardeista vastaava elin on hyväksynyt IFRS-standardit Etelä-Korean tilinpäätösstandardeiksi (K-IFRS). K-IFRS-standardit ovat IFRS-standardien kanssa identtiset, ja niiden noudattamista vaaditaan kaikilta Etelä-Koreassa listautuneilta yrityksiltä vuodesta 2011 alkaen. K-IFRS-standardien noudattamista vaaditaan myös listautumattomilta rahoituslaitoksilta ja valtion omistamilta yhtiöiltä. Muut listautumattomat yritykset voivat halutessaan noudattaa niitä. Näin ollen Etelä-Korean tilinpäätösnormistoa on asianmukaista pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2012.

(6)

Intian hallitus ja Intian tilintarkastajien instituutti (Institute of Chartered Accountants) antoivat heinäkuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä. Tavoitteena on, että Intian tilinpäätösnormisto on täysin IFRS-standardien mukainen ohjelman loppuun mennessä. Tammikuussa 2011 paikalla tehdyssä selvityksessä EAVM kuitenkin havaitsi, että Intian tilinpäätösstandardeissa näyttää olevan IFRS-standardeihin nähden joitakin eroja, jotka voivat olla käytännössä merkittäviä. IFRS-yhteensopivan tilinpäätösraportointijärjestelmän täytäntöönpanon aikatauluun liittyy edelleen epäselvyyksiä. Koska yksikään liikkeeseenlaskija ei ole hyödyntänyt Intiassa vapaaehtoista IFRS-standardien soveltamista etukäteen, IFRS-standardien noudattamisesta ei ole kokemusta.

(7)

Näin ollen on syytä jatkaa siirtymäaikaa enintään kolme vuotta 31 päivään joulukuuta 2014, jotta kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat voivat laatia unionissa vuositilinpäätöksensä tai puolivuotiskatsauksensa Intian tilinpäätösnormiston mukaisesti.

(8)

Koska siirtymäaika, joksi asetuksen (EY) N:o 809/2004 nojalla Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean ja Intian tilinpäätösnormistoille myönnettiin vastaavuus, päättyi 31 päivänä joulukuuta 2011, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012. Tämä on välttämätöntä, jotta unionissa listautuneille näiden kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoille voidaan tarjota oikeusvarmuus ja välttää riski, että ne saattaisivat joutua sovittamaan tilinpäätöksensä yhteen IFRS-standardien kanssa. Taannehtivuudella lievitetään kyseisiin liikkeeseenlaskijoihin kohdistuvaa mahdollista lisärasitusta.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artikla seuraavasti:

1)

lisätään 5 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen standardien lisäksi kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat voivat 1 päivästä tammikuuta 2012 esittää historialliset taloudelliset tietonsa noudattaen jotakin seuraavista standardeista:

a)

Kiinan kansantasavallan yleisesti hyväksytty tilinpäätösnormisto;

b)

Kanadan yleisesti hyväksytty tilinpäätösnormisto;

c)

Korean tasavallan yleisesti hyväksytty tilinpäätösnormisto.”

2)

Korvataan 5 a kohta seuraavasti:

”5 a   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoilta ei vaadita liitteessä I olevan 20.1 kohdan, liitteessä IV olevan 13.1 kohdan, liitteessä VII olevan 8.2 kohdan, liitteessä X olevan 20.1 kohdan eikä liitteessä XI olevan 11.1 kohdan mukaisesti esittämään esitteeseen sisältyviä, 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisempia tilikausia koskevia historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina; niitä ei myöskään vaadita esittämään liitteessä VII olevan 8.2a kohdan, liitteessä IX olevan 11.1 kohdan, eikä liitteessä X olevan 20.1a kohdan mukaisesti kuvausta eroista asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja tällaisten tietojen laatimisessa käytettyjen tilinpäätösnormistojen välillä 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisemmilta tilikausilta sillä edellytyksellä, että kyseiset historialliset taloudelliset tiedot laaditaan Intian tasavallan yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66.

(4)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 112.

(5)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 17.


Top