Help Print this page 

Document 32008R1289

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1289/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 340, 19.12.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 241 - 243

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1289/oj
Multilingual display
Text

19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1289/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteisiin ja mainontaan liittyvien tekijöiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 (2) edellytetään, että yhtiöt, jotka kuuluvat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä niiden hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, joita nykyisin yleisesti nimitetään IFRS-standardeiksi (jäljempänä ’hyväksytyt IFRS-standardit’), kullakin 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (3) edellytetään, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä historialliset taloudelliset tiedot hyväksyttyjen IFRS-standardien tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

(3)

Jotta kolmannen maan yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ja hyväksyttyjen IFRS-standardien vastaavuutta voitaisiin arvioida, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 (4) vahvistetaan vastaavuuden määritelmä ja perustetaan mekanismi, jonka avulla kolmannen maan tilinpäätösnormiston ja hyväksyttyjen IFRS-standardien välinen vastaavuus määritetään. Asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 edellytetään myös, että komission päätöksessä sallitaan se, että yhteisön liikkeeseenlaskijat käyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja asianomaisessa kolmannessa maassa.

(4)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen (International Accounting Standards Board, IASB) julkaisemien IFRS-standardien mukaisesti tehdyt tilinpäätökset antavat niiden käyttäjille riittävästi tietoja, joiden perusteella voi tehdä tietoon perustuvia arvioita liikkeeseenlaskijan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja näkymistä. Näin ollen on tarpeen sallia kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden käyttää yhteisössä IASB:n julkaisemia IFRS-standardeja.

(5)

Joulukuussa 2007 komissio kuuli Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa (CESR) Yhdysvaltain, Kiinan ja Japanin tilinpäätösnormistojen vastaavuuden teknisestä arvioinnista. Maaliskuussa 2008 komissio laajensi tätä kuulemista koskemaan myös Etelä-Korean, Kanadan ja Intian tilinpäätösnormistoja.

(6)

Maaliskuussa, toukokuussa ja lokakuussa 2008 antamissaan lausunnoissa CESR suositteli, että Yhdysvaltain ja Japanin tilinpäätösnormistoja pidettäisiin yhteisössä IFRS-standardeja vastaavina. Lisäksi CESR suositteli, että Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean ja Intian tilinpäätösnormistoja noudattaen laaditut tilinpäätökset hyväksytään yhteisössä väliaikaisesti enintään 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.

(7)

Vuonna 2006 Yhdysvaltain tilinpäätösstandardeista vastaava elin (United States Financial Accounting Standards Board) ja IASB laativat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistettiin niiden tavoite lähentää Yhdysvaltain tilinpäätösnormistoa (US GAAP) ja IFRS-standardeja toisiinsa ja luonnosteltiin tätä koskeva työohjelma. Tämän työohjelman tuloksena monia Yhdysvaltain tilinpäätösnormiston ja IFRS-standardien välisiä merkittäviä eroja on poistettu. Lisäksi komission ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen (US Securities and Exchange Commission) välisen vuoropuhelun tuloksena IASB:n julkaisemien IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöksensä laativilta yhteisön liikkeeseenlaskijoilta ei enää vaadita yhteensovittamista. Näin ollen Yhdysvaltain tilinpäätösnormistoa on syytä pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(8)

Japanin tilinpäätösstandardeista vastaava elin (Accounting Standards Board of Japan) ja IASB ilmoittivat elokuussa 2007 sopineensa nopeuttavansa Japanin tilinpäätösnormiston ja IFRS-standardien lähentämistä poistamalla suurimmat eroavaisuudet vuoteen 2008 mennessä ja muutkin erot ennen vuoden 2011 loppua. Japanin viranomaiset eivät vaadi yhteensovittamista yhteisön liikkeeseenlaskijoilta, jotka laativat tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Näin ollen Japanin tilinpäätösnormistoa on syytä pitää hyväksyttyjä IFRS-standardeja vastaavana 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1569/2007 4 artiklan mukaan kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden voidaan sallia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvänä siirtymäaikana käyttää kolmannen maan tilinpäätösnormistoa, jos kyseistä normistoa lähennetään IFRS-standardeihin, jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut ottamaan käyttöön IFRS-standardit tai jos kyseinen kolmas maa on päässyt yhteisön kanssa sopimukseen vastavuoroisesta tunnustamisesta ennen 31 päivää joulukuuta 2008.

(10)

Kiinassa liikeyritysten tilinpäätösstandardeja (Accounting Standards for Business Enterprises) on huomattavassa määrin lähennetty IFRS-standardeihin, ja ne kattavat lähes kaikki nykyisissä IFRS-standardeissa käsitellyt aiheet. Koska kyseisiä liikeyritysten tilinpäätösstandardeja sovelletaan kuitenkin vasta vuodesta 2007, niiden asianmukaisesta käytöstä tarvitaan vielä lisänäyttöä.

(11)

Kanadan tilinpäätösstandardeista vastaava elin (Accounting Standards Board of Canada) antoi tammikuussa 2006 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja se toimii tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(12)

Etelä-Korean finanssimarkkinoiden valvontakomissio (Korean Financial Supervisory Commission) ja kirjanpitoinstituutti (Korean Accounting Institute) antoivat maaliskuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja ne toimivat tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(13)

Intian hallitus ja Intian valtuutettujen kirjanpitäjien instituutti (Institute of Chartered Accountants) antoivat heinäkuussa 2007 julkisen sitoumuksen ottaa IFRS-standardit käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, ja ne toimivat tehokkaasti varmistaakseen oikea-aikaisen ja täydellisen siirtymisen IFRS-standardeihin kyseiseen päivään mennessä.

(14)

Vaikka lopullista päätöstä IFRS-standardeihin lähentyvien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta ei voida tehdä ennen kuin on arvioitu, kuinka yritykset ja tilintarkastajat soveltavat kyseisiä standardeja, on tärkeää tukea ponnisteluja maissa, jotka ovat ryhtyneet lähentämään standardejaan IFRS-standardeihin, ja myös maissa, joissa on päätetty siirtyä IFRS-standardeihin. Näin ollen on syytä sallia kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden laatia vuositilinpäätöksensä tai puolivuotiskatsauksensa Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean tai Intian tilinpäätösnormistojen mukaisesti yhteisössä siirtymäaikana, joka on enintään kolmen vuoden pituinen. Tästä seuraa, että asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi vastaavasti muutettava siten, että otetaan huomioon muutokset, jotka koskevat Yhdysvaltain, Japanin, Kiinan, Kanadan, Etelä-Korean ja Intian tilinpäätösnormistojen käyttöä esitettäessä kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden historiallisia taloudellisia tietoja, ja poistetaan joitakin vanhentuneita säännöksiä.

(15)

Komission olisi CESR:n teknisen avun turvin jatkettava sen seuraamista, kuinka kyseisten kolmansien maiden tilinpäätösnormistot kehittyvät hyväksyttyjen IFRS-standardien suhteen.

(16)

Maita olisi kannustettava ottamaan IFRS-standardit käyttöön. EU voi päättää, että kansallisia standardeja, jotka on määritelty vastaaviksi, ei enää voi käyttää direktiivin 2004/109/EY tai direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti edellytettyjen tietojen valmistelussa, kun asianomaiset maat ovat ottaneet IFRS-standardit käyttöön ainoina tilinpäätösstandardeinaan.

(17)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 ja 5 a kohta seuraavasti:

”5.   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen esitettävä historialliset taloudelliset tietonsa noudattaen jotakin seuraavista tilinpäätösstandardeista:

a)

kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla;

b)

kansainväliset tilinpäätösstandardit edellyttäen, että osan historiallisista taloudellisista tiedoista muodostavat tarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot sisältävät nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen mukaisesti;

c)

Japanin tilinpäätösnormisto (Generally Accepted Accounting Principles of Japan);

d)

Amerikan yhdysvaltain tilinpäätösnormisto (Generally Accepted Accounting Principles of the United States of America).

5.a.   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoilta ei vaadita liitteessä I olevan 20.1 kohdan, liitteessä IV olevan 13.1 kohdan, liitteessä VII olevan 8.2 kohdan, liitteessä X olevan 20.1 kohdan eikä liitteessä XI olevan 11.1 kohdan mukaisesti esittämään esitteeseen sisältyviä, 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisempia tilikausia koskevia historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina; niitä ei myöskään vaadita esittämään liitteessä VII olevan 8.2 a kohdan, liitteessä IX olevan 11.1 kohdan, eikä liitteessä X olevan 20.1 a kohdan mukaisesti kuvausta eroista asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja tällaisten tietojen laatimisessa käytettyjen tilinpäätösnormistojen välillä 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen alkavia tilikausia aikaisemmilta tilikausilta sillä edellytyksellä, että kyseiset historialliset taloudelliset tiedot laaditaan Kiinan kansantasavallan, Kanadan, Korean tasavallan tai Intian yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen mukaisesti.”.

2)

Poistetaan kohdat 5 a – 5 e.

2 artikla

Komissio seuraa CESR:n teknisen avun turvin kolmansien maiden pyrkimyksiä siirtyä IFRS-standardeihin ja käy aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa lähentymisprosessin aikana. Komissio esittää asiassa tapahtuneesta kehityksestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja Euroopan arvopaperikomitealle vuonna 2009. Komissio myös raportoi pikaisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jos syntyy tilanteita, joissa EU:n liikkeeseenlaskijoita tulevaisuudessa vaaditaan yhteensovittamaan tilinpäätöksensä kyseessä olevan vieraan lainkäyttöalueen kansalliseen tilinpäätösnormistoon.

3 artikla

Kolmansien maiden julkisesti ilmoittamat IFRS-standardeihin siirtymisen päivämäärät toimivat viitepäivämäärinä, joista alkaen mainittujen kolmansien maiden järjestelmien vastaavuuden tunnustaminen voidaan lopettaa.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66.


Top