Help Print this page 

Document 32006R1787

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1787/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta
  • In force
OJ L 337, 5.12.2006, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 389–392 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 168 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 168 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 30 - 33

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1787/oj
Multilingual display
Text

5.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1787/2006,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 (2) edellytetään, että yhtiöt, jotka kuuluvat jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä niiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, joita yleisesti nimitetään IFRS-standardeiksi (International Financial Reporting Standards), kullakin tilikaudella, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (3) edellytetään, että historialliset taloudelliset tiedot, jotka kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat esittävät yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettavien osakkeiden esitteissä, on laadittava asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan nojalla hyväksyttyjen IFRS-standardien tai näitä standardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jos historiallisia taloudellisia tietoja ei ole laadittu näiden standardien mukaisesti, ne on esitteessä esitettävä oikaistun tilinpäätöksen muodossa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 809/200435 artikla sisältää kuitenkin siirtymäsäännökset, joilla kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat vapautetaan tietyissä rajoitetuissa tapauksissa velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot, joita ei ole laadittu joko IFRS-standardien tai niitä vastaavien kolmannen maan tilinpäätösstandardien mukaisesti. Siirtymäsäännösten mukaisesti velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina ei sovelleta esitteisiin, jotka kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat toimittavat ennen 1 päivää tammikuuta 2007 ja joissa historialliset taloudelliset tiedot on laadittu joko kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien tai kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, kun näiden liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen kyseistä päivämäärää. Jos historialliset taloudelliset tiedot eivät viimeksi mainitussa tapauksessa anna oikeaa ja riittävää kuvaa liikkeeseenlaskijan varoista ja veloista, taloudellisesta asemasta sekä toiminnan tuloksesta, näitä tietoja on täydennettävä sellaisilla yksityiskohtaisilla tai muilla tiedoilla kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että annetaan oikea ja riittävä kuva.

(4)

Tammikuun 1 päivästä 2007 julkaistaviin esitteisiin ei enää asetuksen (EY) N:o 809/2004 nykyisen sanamuodon nojalla sovelleta näitä siirtymäsäännöksiä, ja jos historiallisia taloudellisia tietoja ei ole esitetty joko IFRS-standardien tai niitä vastaavien kolmannen maan tilinpäätösstandardien mukaisesti, ne on esitettävä oikaistuina.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 hyväksymisen jälkeen useat maat ovat sisällyttäneet IFRS-standardit suoraan kansallisiin tilinpäätösstandardeihinsa. Tämä osoittaa selvästi, että yksi kyseisen asetuksen tavoitteista – eli kannustaa lähentämään tilinpäätösstandardeja yhä enemmän toisiinsa niin, että IFRS-standardit hyväksytään kansainvälisesti ja ne ovat todellisia maailmanlaajuisia standardeja – on täyttymässä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista vapauttaa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laaditut historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina tai esittää kuvaus eroista, kuten tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan 5A kohdassa kuvataan, edellyttäen, että historialliset taloudelliset tiedot sisältävät IAS 1 -standardin ”Tilinpäätöstietojen esittäminen” mukaisesti nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta.

(6)

Komission päätöksellä 2001/527/EY (4) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR) katsoi kesäkuussa 2005 antamassaan lausunnossa, että Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistot (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), kun kutakin normistoa tarkastellaan kokonaisuutena, vastaavat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan nojalla hyväksyttyjä IFRS-standardeja, vaikka tarvitaankin korjaustoimenpiteitä, kuten lisätietojen esittämistä ja joissakin tapauksissa täydentävää tilinpäätöstä.

(7)

Tammikuussa 2005 Japanin tilinpäätösstandardilautakunta (ASBJ) ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin (International Accounting Standards Board, IASB) ilmoittivat sopineensa aloittavansa yhteisen hankkeen, jonka avulla on tarkoitus vähentää IFRS-standardien ja Japanin soveltaman tilinpäätösnormiston välisiä eroja. Maaliskuussa 2005 kyseiset elimet käynnistivät yhteisen työohjelman Japanin soveltaman normiston lähentämiseksi IFRS-standardeihin. Tammikuussa 2006 Kanadan tilinpäätösstandardilautakunta ilmoitti julkisesti, että sen tavoitteena on siirtyminen yhteen ainoaan kansainvälisesti hyväksyttyjen korkealaatuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuuteen, jota sovelletaan julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, ja katsoi, että tämä tavoite saavutetaan parhaiten lähentämällä Kanadan tilinpäätösstandardeja IFRS-standardeihin viiden vuoden kuluessa. IASB ja Yhdysvaltain tilinpäätösnormistosta vastaava FASB julkaisivat helmikuussa 2006 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa hahmotellaan työohjelma IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen tilinpäätösnormiston (GAAP) lähentämiseksi. Tavoitteena on täyttää vuoteen 2009 mennessä eräs Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen (Securities and Exchange Commission) asettamista edellytyksistä, jonka on täytyttävä ennen kuin valvontaviranomainen poistaa yhteensovittamisvaatimuksen rekisteröimiensä ja IFRS-standardeja soveltavien ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden osalta.

(8)

On kuitenkin tärkeää säilyttää periaatelähtöisen IFRS-tilinpäätösraportoinnin laatu, soveltaa IFRS-standardeja johdonmukaisesti, taata yrityksille ja sijoittajille riittävä oikeusvarmuus ja tarjota EU:n yrityksille tilinpäätösasiakirjojen maailmanlaajuinen yhdenvertainen kohtelu. Vastaavuuden arvioinnin olisi tulevaisuudessa perustuttava yksityiskohtaiseen tekniseen ja objektiiviseen analyysiin IFRS-standardien ja kolmannen maan tilinpäätösstandardien välisistä eroista. Samoin olisi arvioitava sitä, miten GAAP-normistoa konkreettisesti sovelletaan IFRS-standardeihin verrattuna. Lähentämisprosessin edistymistä olisi tarkasteltava yksityiskohtaisesti ennen kuin mahdollinen päätös vastaavuudesta tehdään.

(9)

Kun otetaan huomioon Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösstandardien laatijoiden pyrkimykset lähentää normistoa IFRS-standardeihin, on aiheellista soveltaa asetuksen (EY) N:o 809/200435 artiklassa vahvistettuja siirtymäsäännöksiä ja vapauttaa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot, jotka on laadittu Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai (tapauksen mukaan) velvoitteesta esittää kuvaus eroista. Vapautus olisi myönnettävä vielä kahdeksi vuodeksi, kun samanaikaisesti standardien laatijat ja sääntelyviranomaiset jatkavat aktiivista vuoropuhelua, lähentämisprosessi jatkuu ja laaditaan edistymistä koskeva kertomus.

(10)

Vaikka useat maat ovat sisällyttäneet IFRS-standardit suoraan kansalliseen tilinpäätösnormistoonsa, jotkin maat lähentävät kansallista tilinpäätösnormistoaan IFRS-standardeihin ajan myötä. Tämän vuoksi on aiheellista vapauttaa enintään kahden vuoden siirtymäkauden ajaksi tällaiset kolmansien maiden liikkeeseenlaskijat velvoitteesta esittää oikaistuina historialliset taloudelliset tiedot tai (tapauksen mukaan) kuvaus eroista edellyttäen, että asiasta vastaava kansallinen viranomainen on julkisesti sitoutunut normiston lähentämiseen ja laatinut tätä varten työohjelman. Sen varmistamiseksi, että poikkeus on mahdollista saada ainoastaan, jos kyseiset edellytykset täyttyvät, kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on esitettävä toimivaltaista viranomaista tyydyttävät todisteet siitä, että kansallinen viranomainen on tehnyt asiasta julkisen ilmoituksen ja laatinut työohjelman. Yhteisön sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean olisi koordinoitava toimivaltaisten viranomaisten arviointiprosessia, jossa selvitetään, täyttääkö yksittäisten kolmansien maiden tilinpäätösnormisto kyseiset edellytykset.

(11)

Kyseisten kahden vuoden aikana komission olisi käytävä aktiivista vuoropuhelua kyseisten kolmansien maiden viranomaisten kanssa ja lisäksi seurattava tarkkaan, kuinka edistytään IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä IFRS-standardien ja sellaisten muiden kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen lähentämisessä, jotka ovat laatineet lähentämisohjelman, jotta komissio voi varmistaa, että se pystyy tekemään vastaavuudesta päätöksen vähintään kuusi kuukautta ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Lisäksi komissio seuraa aktiivisesti, kuinka kyseisten kolmansien maiden viranomaiset edistyvät niiden mahdollisten vaatimusten poistamisessa, joita kolmansien maiden rahoitusmarkkinoille pyrkiviin yhteisön liikkeeseenlaskijoihin kohdistetaan IFRS-standardien mukaisesti laadittujen tilinpäätösten yhteensovittamiseksi. Ylimääräisen siirtymäkauden päätyttyä tehtävällä komission päätöksellä on voitava varmistaa, että yhteisön ja EU:n ulkopuolisten maiden liikkeeseenlaskijat ovat tasavertaisessa asemassa.

(12)

Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille, kuinka yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa ja lähentämisprosessissa on edistytty. Komissio esittää näin ollen ennen 1 päivää huhtikuuta 2007 Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille kertomuksen Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan kansallisten, tilinpäätösasioista vastaavien viranomaisten laatimasta lähentämisaikataulusta. Lisäksi komissio esittää ennen 1 päivää huhtikuuta 2008 ja kuultuaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille arviointikertomuksen kolmansien maiden tilinpäätösnormistoista, joita liikkeeseenlaskijat ovat käyttäneet tilanteessa, jossa liikkeeseenlaskijoita ei ole vaadittu esittämään historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina tai (tapauksen mukaan) kuvausta eroista niissä esitteistä, jotka toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Lisäksi komission olisi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa kuultuaan varmistettava ennen 1 päivää tammikuuta 2008, että kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen vastaavuus määritetään olemassa olevan vastaavuusmääritelmän avulla tähän tarkoitukseen suunnitellun vastaavuusmenetelmän mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 809/2004 35 artiklaa siten, että kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse esittää historiallisia taloudellisia tietoja oikaistuina tai (tapauksen mukaan) kuvausta eroista edellä kuvatuissa tapauksissa enintään kahden vuoden pituisen ajanjakson ajan, jotta vuoropuhelua voidaan jatkaa. Kaikissa muissa tapauksissa kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin olisi sovellettava velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tietonsa oikaistuina hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti tai (tapauksen mukaan) esittää kuvaus eroista esitteistä, jotka toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/200435 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jolle 5A kohdasta muuta johdu, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden on 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen esitettävä historialliset taloudelliset tietonsa asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla annettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien tai näitä tilinpäätösstandardeja vastaavien kolmannen maan kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jos kyseiset taloudelliset tiedot eivät ole näiden standardien mukaisia, ne on esitettävä oikaistun tilinpäätöksen muodossa.”

2)

Lisätään 5A, 5B, 5C, 5D ja 5E kohta seuraavasti:

”5A   Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta liitteessä I olevan 20.1 kohdan, liitteessä IV olevan 13.1 kohdan, liitteessä VII olevan 8.2 kohdan, liitteessä X olevan 20.1 kohdan tai liitteessä XI olevan 11.1 kohdan mukaista velvoitetta esittää historialliset taloudelliset tiedot oikaistuina taikka liitteessä VII olevan 8.2.a kohdan, liitteessä IX olevan 11.1 kohdan tai liitteessä X olevan 20.1.a kohdan mukaista velvoitetta esittää kuvaus eroista, joita on asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla annettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja niiden laskentaperiaatteiden välillä, joita noudattaen tällaiset tiedot on laadittu, kun esite toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 1 päivää tammikuuta 2009, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

osan historiallisista taloudellisista tiedoista muodostavat tilinpäätöksen liitetiedot sisältävät nimenomaisen ja varauksettoman lausuman IFRS-standardien noudattamisesta IAS 1 -standardin ”Tilinpäätöstietojen esittäminen” mukaisesti;

b)

historialliset taloudelliset tiedot on laadittu Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösnormiston (GAAP) mukaisesti;

c)

historialliset taloudelliset tiedot on laadittu jonkin muun kolmannen maan kuin Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan tilinpäätösnormiston (GAAP) mukaisesti ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

kyseisistä kansallisista tilinpäätösstandardeista vastaava kolmannen maan viranomainen on antanut julkisen sitoumuksen lähentää kyseisiä standardeja IFRS-standardeihin, ja sitoumus annettiin ennen kuin tilikausi, jona esite on tarkoitus toimittaa, alkoi;

ii)

kyseinen viranomainen on laatinut työohjelman, jossa osoitetaan, että kohti lähentymistä on tarkoitus edetä ennen 31 päivää joulukuuta 2008; ja

iii)

liikkeeseenlaskija toimittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät todisteet siitä, että i ja ii alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

5B   Komissio esittää 1 päivään huhtikuuta 2007 mennessä Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille ensimmäisen kertomuksen niiden Amerikan yhdysvaltojen, Japanin tai Kanadan kansallisista tilinpäätösstandardeista vastaavien viranomaisten työaikataulusta, jotka vastaavat kyseisten maiden tilinpäätösnormistojen (GAAP) ja IFRS-standardien lähentämisestä.

Komissio seuraa tarkkaan, kuinka edistytään IFRS-standardien ja Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä niiden yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa, joita kyseisissä maissa sovelletaan yhteisön liikkeeseenlaskijoihin, ja tiedottaa tästä säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille. Erityisesti se tiedottaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille heti, jos prosessi ei etene tyydyttävällä tavalla.

5C   Komissio myös tiedottaa säännöllisesti Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille sääntelyä koskevien keskustelujen edistymisestä ja siitä, kuinka on edistytty IFRS-standardien ja 5A kohdan c alakohdassa mainittujen kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen lähentämisessä sekä mahdollisten yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa. Erityisesti komissio tiedottaa Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille heti, jos prosessi ei etene tyydyttävällä tavalla.

5D   Edellä olevan 5B ja 5C kohdan mukaisten velvoitteiden lisäksi komissio käynnistää vuoropuhelun ja ylläpitää sitä säännöllisesti kolmansien maiden viranomaisten kanssa ja esittää ennen 1 päivää huhtikuuta 2008 Euroopan arvopaperikomitealle ja Euroopan parlamentille kertomuksen siitä, kuinka on edistytty lähentämisessä ja niiden yhteensovittamisvaatimusten poistamisessa, joita sovelletaan yhteisön liikkeeseenlaskijoihin 5A kohdan b tai c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan kolmannen maan sääntöjen mukaisesti. Komissio voi pyytää tai edellyttää jonkin muun henkilön laativan kertomuksen.

5E   Komissio varmistaa vähintään kuusi kuukautta ennen 1 päivää tammikuuta 2009, että kolmansien maiden tilinpäätösnormistojen vastaavuus määritetään komission ennen 1 päivää tammikuuta 2008 direktiivin 2003/71/EY 24 artiklassa tarkoitettua menetelmää noudattaen vahvistaman vastaavuusmääritelmän ja vastaavuusmenetelmän mukaisesti. Komissio kuulee ensin tässä asiassa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa vastaavuusmääritelmän ja vastaavuusmenetelmän soveltuvuudesta ja vastaavuuden määrittämisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 215, 16.6.2004, s. 3.

(4)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43.


Top