Help Print this page 
Title and reference
Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) voivat olennaisesti edistää puhtaamman, turvallisemman ja tehokkaamman liikennejärjestelmän toteutumista. Tällä direktiivillä luodaan puitteet näiden innovatiivisten liikenneteknologioiden koordinoidulle käyttöönotolle koko Euroopan unionin (EU) alueella. Se pyrkii luomaan yhteentoimivia ja tehokkaita ITS-palveluja jättäen EU-maille valtuudet päättää, mihin järjestelmiin ne panostavat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU , annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin (EU) tieliikennealan älykkäiden tieliikennejärjestelmien (ITS) sovelluksiin ja palveluihin sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintoihin. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat järjestelmiä, joissa tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan tieliikenteen alalla, mukaan lukien infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät, samoin kuin liikenteen ja liikkuvuuden hallinnan aloilla.

Seuraavat alat on määritelty ensisijaisiksi aloiksi määritysten ja standardien laatimiselle ja käytölle:

 • tiestöä, liikennettä ja matkaa koskevan tiedon optimaalinen käyttö
 • liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus
 • tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset
 • ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin.

Ensisijaisilla aloilla on kuusi ensisijaista toimea:

 • multimodaaliliikennettä koskevien matkatietopalvelujen tarjoaminen EU:n laajuisesti
 • EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen
 • tiedot ja menettelyt, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot käyttäjille ilmaiseksi
 • yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen
 • turvallisia pysäköintialueita koskevien tietopalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille
 • turvallisia pysäköintialueita koskevien varauspalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille.

EU-maiden on älykkäiden ITS-sovellusten ja palvelujen käyttöönoton yhteydessä toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että komission hyväksymiä määrityksiä sovelletaan. Kullakin EU-maalla on kuitenkin oikeus päättää itse tällaisten sovellusten ja palvelujen käyttöönotosta alueellaan.

Komission vastuulla on ensin hyväksyä määritykset, jotka ovat tarpeen ITS-järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ensisijaisten toimien kohdalla. Tämän jälkeen komissio hyväksyy määritykset, joilla varmistetaan ITS-järjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö ensisijaisten alojen muiden toimien kohdalla. Määrityksissä on myös tarvittaessa määriteltävä edellytykset, joilla EU-maat voivat luoda täydentäviä sääntöjä ITS-palvelujen tarjoamiselle koko maassa tai osassa maata, edellyttäen että tämä ei haittaa palvelujen yhteentoimivuutta. Määritysten lisäksi komissio voi hyväksyä suuntaviivoja ja muita kuin sitovia toimia, joilla helpotetaan EU-maiden yhteistyötä älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevilla ensisijaisilla aloilla.

Tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tietojen uudelleenkäyttöä koskevat säännöt

EU-maiden on varmistettava, että ITS-sovellusten ja -palvelujen toteuttamisen yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan perusoikeuksien ja yksilön vapauksien suojelua koskevia unionin sääntöjä. Erityisesti henkilötiedot on suojattava väärinkäytöksiltä, kuten luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta tai häviämiseltä. Tämän vuoksi henkilötietoja tulisi käsitellä vain tarvittaessa, ja ITS-sovellusten ja -palvelujen toteuttamisessa olisi rohkaistava käyttämään nimettömiä tietoja.

Delegoidut säädökset

Määritysten lisäksi komissio voi antaa erillisiä delegoituja säädöksiä kustakin ensisijaisesta toimesta. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi joko peruuttaa säädösvallan siirron tai vastustaa delegoitua säädöstä. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan.

Tässä asiayhteydessä komissio hyväksyi vuonna 2012 asetuksen, joka koskee yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäistä tarjoamista.

Vuonna 2013 komissio hyväksyi kaksi asetusta:

 • Yksi koskee turvallisia pysäköintialueita koskevien tietopalvelujen tarjoamista kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille.
 • Toinen koskee dataa ja menettelyitä, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot ilmaiseksi käyttäjille.

Käyttöönottoa koskevat ehdotukset

Tehtyään kesäkuussa 2013 vaikutustenarvioinnin, johon sisältyi kustannus-hyötyanalyysi, komissio hyväksyi ehdotuksen yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän käyttöönotosta PSAP-hätäkeskusinfrastruktuurissa (Public Safety Answering Point) komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 305/2013 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Euroopan neuvoa-antava ITS-ryhmä

Komissio perusti Euroopan neuvoa-antavan ITS-ryhmän, joka neuvoo sitä ITS-järjestelmien käyttöönottoon ja käyttöön unionissa liittyvissä kaupallisissa ja teknisissä kysymyksissä. Ryhmä koostuu asiaankuuluvien ITS-palveluntarjoajien, käyttäjäjärjestöjen, liikenteen ja infrastruktuurin toimijoiden, valmistavan teollisuuden, työmarkkinaosapuolten, ammattijärjestöjen, paikallisviranomaisten ja muiden tärkeiden tahojen korkean tason edustajista.

Raportointi

Jäsenvaltioiden on raportoitava säännöllisesti komissiolle kansallisista ITS-toimistaan ja -projekteistaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUVL L 207, 6.8.2010

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) n:o 305/2013

-

-

EUVL L91, 3.4.2013

Asetus (EU) n:o 885/2013

-

-

EUVL L 247, 18.9.2013

Asetus (EU) n:o 886/2013

-

-

EUVL L 247, 18.9.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta (COM(2013) 315 final, 13.6.2013)

Viimeisin päivitys 07.04.2014

Top