Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siviili-ilmailun turvaaminen: EU:n laajuiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siviili-ilmailun turvaaminen: EU:n laajuiset säännöt

Euroopan unioni (EU) on vuodesta 2001 kehittänyt politiikkoja ja sääntöjä sellaisten laittomien tekojen ehkäisemiseksi, jotka vaarantavat ilmailun turvallisuuden, erityisesti pitämällä mahdollisesti vaaratilanteen aiheuttavat esineet, kuten aseet ja räjähteet, poissa lentokoneista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on vuodesta 2001 kehittänyt politiikkoja ja sääntöjä sellaisten laittomien tekojen ehkäisemiseksi, jotka vaarantavat ilmailun turvallisuuden, erityisesti pitämällä mahdollisesti vaaratilanteen aiheuttavat esineet, kuten aseet ja räjähteet, poissa lentokoneista.

Asetusta sovelletaan kaikkiin kaupallisiin lentoasemiin, lentoliikenteen harjoittajiin ja toiminnanharjoittajiin, jotka toimittavat tavaroita ja/tai tarjoavat palveluja lentoasemille tai kyseisten lentoasemien kautta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt ja perusvaatimukset sekä menettelyt niiden noudattamisen valvomiseksi.

AVAINKOHDAT

Yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi

Esimerkkejä näiden vaatimusten kattamista seikoista:

 • matkustajien ja käsimatkatavaroiden turvatarkastus kiellettyjen esineiden pääsyn estämiseksi koneeseen; myös ruumassa kuljetettavat matkatavarat (lähtöselvitetyt matkatavarat) tarkastetaan ennen lastausta,
 • lentoaseman turvallisuus (esim. kulunvalvonta lentoaseman eri alueille, henkilöstön turvatarkastus, ajoneuvojen tarkastukset sekä valvonta ja kiertovartiointi sivullisten näille alueille pääsyn estämiseksi),
 • lentokoneen turvatarkastus tai turvaetsintä ennen lähtöä sen takaamiseksi, ettei koneessa ole kiellettyjä esineitä,
 • rahdin ja postilähetysten turvatarkastus ennen niiden lastausta koneeseen,
 • lentoasematarvikkeiden (esim. ravintoloissa ja verovapaissa myymälöissä myytäviksi tarkoitetut tarvikkeet) ja lennon aikana käytettävien tarvikkeiden (esim. matkustajille tarkoitetut ruoka ja juoma) turvatarkastus,
 • henkilöstön palvelukseen ottaminen ja kouluttaminen.

EU-maita, lentoasemia ja toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset

EU-maiden on taattava, että ne

 • nimeävät yhden toimivaltaisen viranomaisen vastaamaan ilmailun turvaamisesta,
 • perustavat kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman, jossa määritellään yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa koskevat velvollisuudet,
 • perustavat kansallisen laadunvalvontaohjelman, jonka avulla tarkistetaan siviili-ilmailun turvaamisen laatu.

Toiminnanharjoittajien on

 • määriteltävä ja pantava täytäntöön lentoaseman turvaohjelma,
 • määriteltävä ja pantava täytäntöön lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma.

Komission tekemät tarkastukset

Komissio tekee lentoasemien ja kansallisten viranomaisten tarkastuksia (ilman ennakkoilmoitusta). Kansallisen viranomaisen on korjattava kaikki mahdollisesti havaitut puutteet. Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa ensisijaisesta laadunvalvonnasta ja sen täytäntöönpanosta, ja siksi myös ne tekevät tarkastuksia.

Kolmansien maiden vastaavien turvavaatimusten tunnustaminen

EU voi tunnustaa kolmansien maiden turvavaatimusten vastaavuuden ”yhden turvatarkastuksen” järjestelmän sallimiseksi. Tällöin esimerkiksi matkustajat, jotka saapuvat EU:n lentokentille jatkaakseen suoraan toisiin kohteisiin, eivät enää joudu uudelleen turvatarkastukseen. Tämä nopeuttaisi, yhteyksiä, alentaisi kuluja ja helpottaisi matkustamista. ”Yksi turvatarkastus” on yksi ilmailun turvaamista koskevan EU:n lainsäädännön tavoitteista.

Täytäntöönpanokertomus

Vuotta 2013 koskevassa komission kertomuksessa asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta katsotaan, että ”ilmailun turvaamisen yleinen taso on EU:ssa edelleen hyvä” ja että ”komission tekemät tarkastukset ovat osoittaneet, että tärkeimpiä säännöksiä noudatetaan vakaasti”. Siinä lisätään, että puutteet esim. henkilöstön ja rahdin turvatarkastuksissa ovat johtuneet inhimillisistä tekijöistä. Lisää puutteita on hiljattain huomattu esimerkiksi suuririskisen rahdin ja postin aloilla. Kertomuksessa huomautetaan myös, että yleisesti ottaen komission suosituksia korjaustoimiksi on noudatettu kaiken kaikkiaan tyydyttävästi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 29. huhtikuuta 2008 alkaen.

TAUSTA

Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 sattuneiden tapahtumien seurauksena Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen (EY) N:o 2320/2002, jossa vahvistettiin siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt. Asetus (EY) N:o 300/2008 korvaa asetuksen (EY) N:o 2320/2002.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission ilmailun turvaamista koskevan politiikan verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 300/2008

29.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72-84.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 18/2010

1.2.2010

-

EUVL L 7, 12.1.2010, s. 3-14.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 300/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viiteasiakirjaksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1-55).

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 1-5).

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17-17).

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7-13).

Kertomukset

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vuotta 2012 koskeva kertomus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta (COM(2013) 523 final, 9.7.2013).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vuotta 2013 koskeva kertomus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta (COM(2014) 399 final, 1.7.2014).

Viimeisin päivitys: 09.01.2015

Top