Help Print this page 
Title and reference
Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt

Lentoliikenteen yhtenäismarkkinoita koskevassa lainsäädännössä säännellään liikennelupien myöntämistä, lentoyhtiöiden valvontaa ja niiden markkinoillepääsyä. Sillä taataan lentoliikennemarkkinoiden kilpailukyky, laadukkaat palvelut ja hinnoittelun avoimuus.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa säädetään yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista, heihin sovellettavasta lainsäädännöstä ja lentoliikenteen hinnoittelusta.

Liikennelupa

Yhteisöön sijoittautuneet yritykset eivät saa kuljettaa lentoteitse matkustajia, postia tai rahtia, ellei niille ole myönnetty asianmukaista liikennelupaa *. Asetuksessa säädetään liikennelupien myöntämisehdot. Yrityksellä on oltava lentotoimintalupa (AOC) *, sen on noudatettava vakuutusta ja omistusoikeutta koskevia vaatimuksia ja esitettävä rahoitusvakuuksia. Lisäksi yrityksen johtajilta vaaditaan todistus hyvästä maineesta.

Liikennelupa on voimassa niin kauan kuin lentoliikenteen harjoittaja täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset. Toimivaltainen lupaviranomainen tarkistaa näiden vaatimusten täyttymisen kaksi vuotta uuden luvan myöntämisen jälkeen, ongelmatapauksissa tai komission pyynnöstä. Lupaviranomainen voi milloin tahansa arvioida siltä liikenneluvan saaneen yhteisön lentoliikenteen harjoittajan taloudellisen aseman ja tuloksen.

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan on myös ilmoitettava lupaviranomaiselle ennalta toiminnassaan tapahtuvista muutoksista (uuden lentoliikenteen harjoittaminen alueelle, jolle ei ole aikaisemmin liikennöity, sulautuminen, yritysostot ja niin edelleen). Jos toimivaltainen lupaviranomainen katsoo, että suunnitelluilla muutoksilla on huomattavia rahoitusvaikutuksia, se vaatii lentoliikenteen harjoittajaa toimittamaan tarkistetun liiketoimintasuunnitelman ja päättää, onko liikennelupa saatettava uudelleen hyväksyttäväksi.

Toimivaltainen lupaviranomainen peruuttaa lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvan määräajaksi, mikäli se taloudellisen aseman ja tuloksen arvioinnin perusteella katsoo, ettei lentoliikenteen harjoittaja enää kykene täyttämään velvoitteitaan 12 kuukauden ajan. Viranomainen voi kuitenkin myöntää väliaikaisen luvan taloutta koskevien uudelleenjärjestelyjen ajaksi edellyttäen, ettei turvallisuus vaarannu ja että uudelleenjärjestelyyn on todelliset mahdollisuudet. Liikennelupa peruutetaan määräajaksi, jos lentoliikenteen harjoittaja antaa asiasisällöltään vääriä tietoja, jos lentotoimintalupa peruutetaan määräajaksi tai kokonaan tai jos lentoliikenteen harjoittaja ei enää täytä hyvää mainetta koskevia vaatimuksia.

Asetuksessa annetaan myös ilma-alusten vuokraamista koskevia säännöksiä.

Pääsy lentoreiteille

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus harjoittaa lentoliikennettä yhteisössä, eivätkä jäsenvaltiot voi asettaa lupaa tai hyväksyntää lentoliikenteen harjoittamisen ehdoksi. Lentoliikenteen harjoittamisen vapautta ei myöskään voida rajoittaa jäsenvaltioiden kahdenvälisillä sopimuksilla. Rajoituksia voidaan määrätä jäsenvaltion ja kolmannen maan kahdenvälisen sopimuksen nojalla edellyttäen, ettei rajoiteta kilpailua, että rajoitukset ovat syrjimättömiä ja etteivät ne ole rajoittavampia kuin on tarpeen.

Jäsenvaltio voi määrätyin edellytyksin asettaa julkisen palvelun velvoitteen lentoaseman ja yhteisössä sijaitsevan syrjäisen alueen tai kehitysalueen väliselle säännölliselle lentoliikennereitille taikka vähäliikenteiselle reitille alueellaan sijaitsevalle lentoasemalle, jos tällaista reittiä pidetään ehdottoman tärkeänä liikennöintialueen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Asetuksessa säädetään julkisen palvelun velvoitteiden yleiset periaatteet.

Liikenneoikeuksien käyttämisessä * noudatetaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia sekä yhteisön sääntöjä, jotka koskevat turvallisuutta, turvatoimia, ympäristönsuojelua sekä ilma-alusten lähtö- ja saapumisaikojen jakamista. Jäsenvaltio voi määrättyjen asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti säännellä lentoliikenteen jakamista samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevien lentoasemien välillä. Se voi myös rajoittaa liikenneoikeuksien käyttöä tai evätä sen, jos ilmenee vakavia ympäristöongelmia tai kiireellisissä tapauksissa.

Hinnoittelua koskevat säännökset

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajat vahvistavat vapaasti lentohinnat ja kuljetusmaksut, lukuun ottamatta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää poikkeusta. Ilmoitetun palvelun hinnan on sisällettävä lentohinta tai kuljetusmaksu sekä julkaisuhetkellä pakolliset ja ennakoitavat sovellettavat verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut. Lisäksi on eriteltävä hintaan sisältyvät osatekijät (lentohinnat ja kuljetusmaksut, verot, lentoasemamaksut ja muut kulut). Lentohintojen ja kuljetusmaksujen on oltava yhteisössä matkustajien ja rahtiliikenteen asiakkaiden saatavilla syrjimättä heitä asuinpaikan tai kansalaisuuden perusteella.

Taustaa

Asetus kumoaa ja korvaa kolme kolmanteen ilmailupakettiin kuuluvaa asetusta: lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista (EN) annetun asetuksen (ETY) N:o 2407/92, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille (EN) annetun asetuksen (ETY) N:o 2408/92 ja lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista (EN) annetun asetuksen (ETY) N:o 2409/92.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • Liikennelupa: toimivaltaisen lupaviranomaisen yritykselle myöntämä lupa, jonka nojalla tämä voi harjoittaa lentoliikennettä liikenneluvassa täsmennetyin edellytyksin.
  • Lentotoimintalupa (AOC): yritykselle annettu lupa, jolla vahvistetaan, että lentotoiminnan harjoittajalla on asiaa koskevassa yhteisön oikeudessa tai tapauksen mukaan kansallisessa oikeudessa edellytetty ammattitaito ja organisaatio voidakseen taata luvassa määritetyn lentotoiminnan turvallisuuden.
  • Liikenneoikeus: oikeus harjoittaa lentoliikennettä kahden yhteisössä sijaitsevan lentoaseman välillä.

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1008/2008

1.11.2008

-

EUVL L 293, 31.10.2008

Viimeisin päivitys 18.11.2008

Top