Help Print this page 
Title and reference
Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset

Tässä käsitellyllä direktiivillä perustetaan yhteinen järjestelmä, joka käsittää kaikki vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia Euroopan unionin (EU) maantie-, rautatie- ja vesiliikenteessä koskevat näkökohdat.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista.

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksiin Euroopan unioniin (EU) kuuluvissa maissa tai niiden välillä.

Direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetuksiin

  • joihin käytetään asevoimille kuuluvia tai niiden valvonnassa olevia ajoneuvoja, vaunuja tai aluksia
  • joihin käytetään merialuksia sellaisilla meriväylillä, jotka ovat osa sisävesiväyliä
  • joihin käytetään lauttoja, jotka pelkästään ylittävät sisävesiväylän tai kulkevat sisävesisataman kautta
  • jotka suoritetaan kokonaan suljetulla alueella.

EU‑mailla on oikeus säännellä vaarallisten aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää tällaiset kuljetukset ainoastaan muista kuin kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä. Ne saavat myös vahvistaa vaarallisten aineiden kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueella sovellettavia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat

  • vaarallisten aineiden kuljettamista sellaisilla ajoneuvoilla, vaunuilla tai sisävesialuksilla, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan
  • perustelluissa tapauksissa määrättyjen kuljetusreittien käyttöä, mukaan lukien määrättyjen kuljetusmuotojen käyttö
  • erityisiä sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksesta matkustajajunissa.

Vaarallisten aineiden kansainvälisistä kuljetuksista määrätään kansainvälisissä sopimuksissa: ADR * ‑sopimuksessa, RID * ‑ohjesäännössä ja ADN * ‑sopimuksessa. Tällaiset määräykset on ulotettava koskemaan kansallisia kuljetuksia vaarallisten aineiden kuljetusehtojen yhdenmukaistamiseksi koko EU:ssa ja yhteisten kuljetusmarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Direktiivin liitteissä viitataan kyseisiin sopimusteksteihin.

ADR‑sopimuksessa, RID‑ohjesäännössä ja ADN‑sopimuksessa vahvistetaan vaarallisten aineiden luettelo, ilmoitetaan niiden mahdollisesta kuljetuskiellosta ja vahvistetaan sallittuihin kuljetuksiin sovellettavat edellytykset. EU‑maat voivat tietyin edellytyksin pyytää näistä tilapäisiä poikkeuksia.

Tausta

EU:lla on useita vuosia ollut käytössä vaarallisten tavaroiden maantie‑ ja rautatiekuljetuksia koskevat yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat ADR‑sopimuksen ja RID‑ohjesäännön määräysten soveltamista. Direktiivit 94/55/EY ja 96/49/EY kumotaan ja korvataan tällä direktiivillä. Myös vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämistä ja ammatillista pätevyyttä koskeva direktiivi 96/35/EY kumotaan.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • ADR-sopimus: Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
  • RID-ohjesääntö: Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevat vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset.
  • ADN-sopimus: Genevessä 26 päivänä toukokuuta 2000 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/68/EY

20.10.2008

30.6.2009

EUVL L 260, 30.9.2008

Direktiiviin 2008/68/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

LIITTEISIIN TEHDYT VIIMEISIMMÄT MUUTOKSET:

Liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso Päätös 2011/26/EU [EUVL L 13, 18.1.2011].

Viimeisin päivitys 24.02.2011

Top