Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontuet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontuet

Rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat selkeyttävät tämäntyyppisten yritysten julkiseen rahoitukseen sovellettavia sääntöjä. Komissio haluaa täydentää rautatieliikennealan vapauttamista ja mahdollistaa toiminnallaan sen, että kestävää liikkuvuutta edistetään Euroopan unionissa julkisella rahoituksella.

ASIAKIRJA

Rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat [EUVL C 184, 22.7.2008].

TIIVISTELMÄ

Suuntaviivojen tarkoituksena on antaa ohjeita rautatieyrityksille myönnettyjen valtiontukien yhteensopivuudesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 73 ja 87 artiklan kanssa. Valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla, ovat kiellettyjä (EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta). Poikkeukset ovat kuitenkin sallittuja, kun tuilla edistetään Euroopan unionin yleistä taloudellista kehitystä (EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohta).

Lisäksi 73 artiklassa määrätään, että tuki on perustamissopimuksen mukainen, jos se on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyviä tukia säännellään erityisasetuksella (EN), eivätkä ne näin ollen kuulu kyseessä olevien suuntaviivojen soveltamisalaan.

Soveltamisala

Suuntaviivoja sovelletaan rautatieyrityksiin sekä kaupunki- tai seutuliikennettä tai alueellista matkustajaliikennettä harjoittaviin yrityksiin siltä osin kuin ne koskevat liikkuvan kaluston ostamiseen ja uudistamiseen tarkoitettuja tukia. Infrastruktuurin hallinnolle suunnattu julkinen rahoitus ei kuulu suuntaviivojen soveltamisalaan.

Suuntaviivat koskevat seuraavia tukitoimenpiteitä:

Julkinen tuki rautatieyrityksille infrastruktuurien rahoituksen kautta

Komissio katsoo, että tämäntyyppinen rahoitus voi olla tukea, jos se tuo yritykselle välillistä etua alentamalla määrättyjä yrityksen vastattavaksi kuuluvia kustannuksia. Näin ollen on tärkeää arvioida, onko infrastruktuurien hyväksi toteutettavalla toimenpiteellä tosiasiassa tällainen vaikutus. Jos infrastruktuuri on kaikkien potentiaalisten käyttäjien käytettävissä tasavertaisella ja syrjimättömällä tavalla ja sen käytöstä veloitetaan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön (EN) mukainen korvaus, komissio katsoo, että infrastruktuurien julkinen rahoitus ei ole valtiontukea. Jos tällaisen rahoituksen katsotaan olevan tukea, se voidaan kuitenkin hyväksyä, mikäli kyseinen infrastruktuuri on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi.

Tuet liikkuvan kaluston ostamiseksi ja uudistamiseksi

Komissio korostaa, että matkustajaliikenteessä käytettävien vetureiden ja junavanujen kantaa on syytä nykyaikaistaa ja/tai uusia. Se katsoo tällaisten investointien olevan välttämättömiä, jotta säilytetään rautatieliikenteen kilpailukyky verrattuna muihin kuljetusmuotoihin, jotka saastuttavat enemmän, vähennetään kyseisen kuljetusmuodon ympäristövaikutuksia ja parannetaan kansallisten verkkojen yhteentoimivuutta.

Tarkasteltaessa liikkuvan kaluston ostamiseen ja uudistamiseen tarkoitetun tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille, on otettava huomioon tavoite yhteisestä edusta, johon tuki myötävaikuttaa. Tässä yhteydessä komissio soveltaa seuraaville tukiluokille määriteltyjä sääntöjä:

Jäsenvaltioiden perumat velat tavoitteena rautatieyritysten taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen

Komissio toteaa, että etenkin vuonna 2004 EU:hun liittyneissä jäsenvaltioissa useat rautatieyritykset ovat edelleen erittäin velkaantuneita, mikä rajoittaa niiden investointikapasiteettia. Velkojen peruuttamista voidaan määrätyin edellytyksin pitää yhteismarkkinoille soveltuvana tukena, jos sen tarkoituksena on helpottaa siirtymistä avoimen rautatieliikenteen markkinoille (EN) vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua ja kauppaa jäsenvaltioiden välillä.

Rautatieyritysten rakenneuudistustuet

Vaikeuksissa olevien rautatieyritysten rakenneuudistukseen tarkoitettujen valtiontukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille arvioidaan rakenneuudistustukia koskevien vuoden 2004 (EN) suuntaviivojen perusteella. Niissä ei määrätä rautatieyrityksiä koskevia poikkeuksia. Komissio katsoo kuitenkin, että Euroopan rautateiden tavaraliikennealan ongelmat huomioon ottaen on yhteisen edun mukaista, että vaikeuksissa oleville rautatieyritykselle myönnettyä tukea voidaan tietyin edellytyksin pitää perustamissopimuksen mukaisena. Poikkeuksia sovelletaan tietyin edellytyksin ainoastaan rautatieyritysten tavaraliikenneosastoon ja ennen 1 päivää tammikuuta 2010 ilmoitettuihin rakenneuudistuksiin.

Liikenteen yhteensovittamiseen myönnettävät tuet

Perustamissopimuksen 73 artiklassa käytetty ilmaisu "liikenteen yhteensovittaminen" merkitsee viranomaisten tukitoimia, joilla halutaan ohjata liikennealan kehittymistä yhteisen edun mukaisesti. Tukia liikenteen yhteensovittamiseksi voidaan myöntää eri muodoissa:

  • tuet infrastruktuurin käyttöön
  • ulkoisten kustannusten alentamiseksi maksettavat tuet, joiden tarkoituksena on kannustaa liikennemuotosiirtymää maantieliikenteestä rautatieliikenteeseen
  • tuet, joilla edistetään yhteentoimivuutta ja – sikäli kuin niillä vastataan liikenteen yhteensovittamistarpeisiin – tuet, joilla edistetään turvallisuuden parantamista, teknisten esteiden poistamista ja meluhaittojen vähentämistä
  • liikenteen yhteensovittamistarpeita palvelevat tutkimus- ja kehitystuet.

Komissio esittelee seikkaperäisesti tukikelpoisten kustannusten määrittämismenettelyn sekä ehdot, joiden avulla varmistetaan, että tuet täyttävät yhteismarkkinoille soveltuvuutta koskevat perustamissopimuksen 73 artiklassa esitetyt edellytykset. Rautatieinfrastruktuurin käyttöön, ulkoisten kustannusten alentamiseen ja yhteentoimivuuteen myönnettäviä tukia pidetään yhteismarkkinoille soveltuvina, kun ne ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

Tutkimus- ja kehitystukiin sovelletaan julkisen palvelun velvoitetta koskevan asetuksen

9 artiklan erityissäännöksiä. Tähän tukimuotoon sovelletaan yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle.

Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontakaukset

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EN) annetussa komission tiedonannossa määritellään oikeudellinen järjestelmä, jota sovelletaan myös rautatiealan valtiontakauksiin.

Täytäntöönpano

Suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin ilmoitettuihin tai ilmoittamattomiin tukiin 22 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen. Jäsenvaltioiden on muutettava nykyiset tukijärjestelmänsä suuntaviivojen mukaisiksi viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2010.

Taustaa

Euroopan yhteisö harjoittaa rautatiealaa elvyttävää politiikkaa luomalla edellytykset, jotka mahdollistavat kilpailun syntymisen rautatiepalveluiden markkinoilla, kannustamalla Euroopan rautatieverkon teknistä yhdenmukaistamista ja myöntämällä rahoitustukea TEN‑T‑ohjelmasta ja rakennerahastoista.

Viimeisin päivitys 02.10.2008

Top