Help Print this page 
Title and reference
Rajatylittävä terveydenhuolto: potilaiden oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rajatylittävä terveydenhuolto: potilaiden oikeudet

Sen lisäksi, että terveydenhuoltoa voidaan vapaasti saada koko Euroopan unionissa (EU), on taattava terveydenhuollon laatu ja turvallisuus. Voidakseen tehdä asiantuntevia valintoja potilaiden on saatava käyttöönsä kaikki haluamansa tiedot edellytyksistä, joilla he voivat saada terveydenhuoltoa jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja joilla heille maksetaan korvauksia heidän palattuaan kotimaahansa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on luoda yleiset puitteet, joiden tarkoituksena on

  • selkeyttää potilaiden oikeuksia saada rajatylittävää terveydenhuoltoa ja siitä maksettavia korvauksia
  • taata hoidon laatu ja turvallisuus
  • edistää terveydenhuoltoa koskevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Tämä direktiivi ei koske

  • pitkäaikaishoitopalveluja
  • julkisia rokotusohjelmia.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä rajatylittävää terveydenhuoltoa varten yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste. Nämä yhteyspisteet toimivat yhteistyössä potilasjärjestöjen, terveydenhuollon tarjoajien ja sairausvakuutuskassojen kanssa. Kansallisten yhteyspisteiden on toimitettava potilaille tietoja näiden oikeuksista silloin, kun he päättävät käyttää rajatylittävää terveydenhuoltoa, sekä muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteyspisteiden yhteystiedot.

Hoitojäsenvaltio organisoi ja tarjoaa terveydenhuoltoa. Se valvoo laatua ja turvallisuutta koskevien standardien noudattamista terveydenhuollon yhteydessä, erityisesti ottamalla käyttöön valvontamekanismeja. Hoitojäsenvaltio takaa myös henkilötietojen suojan ja muista jäsenvaltioista tulevien potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Hoitojäsenvaltion kansallisen yhteyspisteen on toimitettava potilaille näiden tarvitsemat tiedot.

Vakuutusjäsenvaltio korvaa vakuutetulle kustannukset edellyttäen, että hoidot kuuluvat korvausten piiriin kansallisessa lainsäädännössä.

Rajatylittävän terveydenhuollon korvauksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Vakuutusjäsenvaltio varmistettaa rajatylittävää terveydenhuoltoa saavalle vakuutetulle aiheutuneiden kustannusten korvaamisen. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava vakuutetulle kustannukset, jotka olisi maksettu sen lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai samankaltainen terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella. Saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia ei pidä ylittää.

Vakuutusjäsenvaltio voi korvata muut asiaan liittyvät kustannukset, kuten majoitus- ja matkakustannukset.

Vakuutettu voi myös saada korvauksia etälääketieteen muodossa tarjotuista hoitopalveluista.

Terveydenhuoltojärjestelmän suunnittelun ja/tai rahoituksen vaarantamisen riskin välttämiseksi vakuutusjäsenvaltio voi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmän tietynlaiselle rajatylittävälle terveydenhuollolle etenkin tapauksissa, joihin liittyy vähintään yhden yön yöpyminen sairaalassa tai erittäin kalliiden ja pitkälle erikoistuneiden hoitopalvelujen tai -laitteiden käyttöä. Vakuutusjäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä lupaa potilaalle erittäin erityisissä tapauksissa , mutta lupa myönnetään automaattisesti, jos terveydenhuoltoa ei voida tarjota potilaan jäsenvaltion alueella määräajassa, joka on lääketieteellisesti hyväksyttävissä potilaan terveydentilan perusteella.

Jos potilas pyytää ennakkolupaa ja täyttää sen saantiedellytykset, lupa on myönnettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen nojalla paitsi, jos potilas pyytää, että häntä hoidetaan tämän direktiivin nojalla.

Terveydenhuoltoa koskevien hallinnollisten menettelyjen ja rajatylittävän terveydenhuollon korvaukset on määritettävä objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien perusteella, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Niiden täytäntöönpano on toteutettava avoimesti ja kunkin jäsenvaltion asettamien kohtuullisten määräaikojen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten käsitellessä rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa hakemusta niiden on otettava huomioon pääasiallisesti potilaan terveydentila sekä hoidon kiireellisyys ja yksittäiset olosuhteet.

Terveydenhuoltoalalla tehtävä yhteistyö

Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä helpottaakseen direktiivin täytäntöönpanoa. Ne tukevat erityisesti terveydenhuollon tarjoajien muodostamien eurooppalaisten osaamisverkkojen luomista. Verkkojen tarkoituksena on edistää asiantuntemuksen liikkumista Euroopassa eli korkealaatuisen ja kustannustehokkaan hoidon tarjoamista kaikille potilaille, joiden sairaus vaatii erityistä resurssien tai asiantuntemuksen keskittämistä.

Jäsenvaltiot tunnustavat toisessa jäsenvaltiossa annetut lääkemääräykset, jos ne koskevat niiden alueella hyväksyttyjä lääkkeitä. Täytäntöönpanodirektiivissä 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, määritettiin toimia helpottamaan lääkemääräysten tunnistusta. Se sisältää ei-kattavan luettelon seikoista, joiden on sisällyttävä lääkemääräyksiin, jotka annetaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa lääkkeet toimitetaan. Kansallisten yhteyspisteiden on myös tiedotettava potilaille näistä seikoista.

Jäsenvaltioita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä, jotta voidaan parantaa harvinaisten sairauksien diagnosointia ja hoitoa. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää Orphanet -tietokantaa ja eurooppalaisia osaamisverkostoja sekä asetuksen (EY) N:o 883/2004 tarjoamia mahdollisuuksia harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden kuljettamiseksi toisiin jäsevaltioihin silloin, kun sairauden diagnoosi ja/tai hoito ei ole mahdollista vakuutusjäsenvaltiossa.

Sähköisen terveydenhuollon palvelut mahdollistavat myös rajatylittävän terveydenhuollon. Tässä direktiivissä säädetään sähköisestä terveydenhuollosta vastaavat kansalliset viranomaiset yhdistävästä verkostosta, jonka tarkoituksena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja varmistaa turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuus.

Perustamalla terveysteknologian arvioinnista vastaavien viranomaisten tai elinten verkosto helpotetaan yhteistyötä asiasta vastaavien viranomaisten yhteistyötä tällä alalla.

Taustaa

Direktiivi sijoittuu samaan jatkumoon kuin asiassa Kohll ja Decker 28. huhtikuuta 2008 annetun tuomion jälkeinen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka liittyy potilaiden oikeuksiin saada korvauksia toisessa jäsenvaltiossa annetusta sairaanhoidosta. Siinä ei kyseenalaisteta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen periaatteita, joita ovat toisessa jäsenvaltiossa terveydenhuoltoa saavan potilaan sama asema kyseisen jäsenvaltion asukkaiden kanssa ja eurooppalainen sairaanhoitokortti.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2011/24/EU

24.4.2011

25.10.2013

EUVL L 88, 4.4.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi [EUVL L 356, 22.12.2012].

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top