Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet matkaviestimille ja muille viestintävälineille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet matkaviestimille ja muille viestintävälineille

Direktiivi tähtää vuosina 1988 ja 1994 hyväksyttyjen direktiivien yhdistämiseen telepäätemarkkinoiden avaamiseksi kilpailulle. Sen tarkoituksena on myös parantaa avoimuutta erilaisten laitetyyppien ominaisuuksien suhteen, jotta käyttäjät voivat hyötyä teknologian edistyksestä ja tehdä tietoisia päätöksiä kuluttajina.

SÄÄDÖS

Komission direktiivi 2008/63/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla.

TIIVISTELMÄ

EU-maat eivät saa myöntää telepäätelaitteiden tuontiin, kaupan pitämiseen, verkkoon liittämiseen, käyttöönottoon ja huoltoon liittyviä erityis- tai yksinoikeuksia.

EU-maat eivät saa kieltää päätelaitteiden liittämistä * yleisiin televiestintäverkkoihin tai satelliittimaa-asemalaitteiden käyttöönottoa maassaan, paitsi jos laitteisto ei vastaa tiettyjä olennaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset on vahvistettu direktiivissä 1999/5/EY tai sen yhteisissä teknisissä määräyksissä. EU-maat voivat myös pyytää teknisen kelpoisuustodistuksen asianomaisilta taloudellisilta toimijoilta.

Markkinoilla myytävän laitteiston on täytettävä direktiivissä 1999/5/EY tai sen yhteisissä teknisissä määräyksissä määritellyt olennaiset vaatimukset. Valmistajien ja maahantuojien on taattava, että laitteisto on suunniteltu

takaamaan käyttäjän tai muun henkilön terveyden ja turvallisuuden suojelu siten kuin on määritelty turvallisuustavoitteissa, jotka mainitaan direktiivissä 2006/95/EY sähkölaitteiden käytöstä tiettyjen jännitealueiden sisällä,

noudattamaan direktiivin 2004/108/EY sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia turvallisuusvaatimuksia (ts. että laite ei aiheuta häiriöitä muihin laitteisiin),

sallimaan maanpäälliseen tai avaruudessa tapahtuvaan radioviestintään varatun spektrin ja rataresurssien (esim. satelliittien) käyttö niin, että vältetään haitallista häirintää.

Yleisten televiestintäverkkojen uusien rajapintojen on oltava käyttäjien saatavilla. Jotta käyttäjille voidaan antaa mahdollisuus saada haluamiaan päätelaitteita, EU-maiden on varmistettava, että operaattorit julkaisevat tekniset eritelmät päätelaitteille ja rajapinnoille, mihin päätelaite on tarkoitus kytkeä.

EU-maiden on ilmoitettava komissiolle luonnoksista teknisiksi eritelmiksi (mahdollisten tulevien standardien perusta) direktiivissä 1999/5/EY vahvistetun menettelyn mukaisesti. Kaikki päätelaitteita koskevat eritelmät on virallistettava ja julkaistava.

EU-maiden nimeämien eritelmien soveltamisen valvonnasta vastaavien elinten on oltava riippumattomia julkisista tai yksityisistä organisaatioista, jotka tarjoavat tavaroita ja/tai palveluja televiestintäsektorille.

Taustaa

Direktiivi kumosi direktiivin 88/301/ETY, säännökset sellaisena kuin ne ovat muutettuina vuonna 1994. Se edusti televiestintämarkkinoiden vapauttamiseen tähtäävän politiikan ensimmäistä vaihetta. Tämä johti lopulta näiden markkinoiden täyteen vapauttamiseen 1. tammikuuta 1998.

Keskeiset käsitteet

* Päätelaitteet: laitteet, jotka liitetään suoraan tai välillisesti yleisten televiestintäverkkojen rajapintoihin tiedon lähettämiseksi, käsittelemiseksi tai vastaanottamiseksi. Maa-asemalaitteet kuuluvat tähän luokkaan.

* Satelliittimaa-asemalaitteet : laitteet, joita voidaan käyttää joko ainoastaan radiosignaalien lähettämiseen (”vain lähettäminen”) tai sekä niiden lähettämiseen että vastaanottamiseen (”lähetys/vastaanottaminen”) taikka ainoastaan radioviestintäsignaalien vastaanottamiseen joko satelliittien tai muiden avaruusjärjestelmien avulla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/63/EY

11.7.2008

-

EUVL L 162, 21.6.2008, s. 20-26.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 91, 7.4.1999, s. 10-28).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24-37).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10-19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357-374).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014 of s. 62-106).

Viimeisin päivitys 29.07.2015

Top