Help Print this page 
Title and reference
Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen

Tässä asetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille kaupallisessa muodossa sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa unionissa. Tällä asetuksella kohennetaan kansanterveyden ja ympäristön suojaa, edistetään maataloustuotannon suojaa sekä laajennetaan ja lujitetaan kasvinsuojeluaineiden yhtenäismarkkinoita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja91/414/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetus kertoo painoarvosta, jonka Euroopan komissio on antaa sekä terveyden että ympäristön korkeatasoiselle suojelulle samalla kun se edistää kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen yhdenmukaistamista . Asetuksella pyritään myös lisäämään maataloustuotantoa.

Soveltamisala

Tämän asetuksen soveltamisala kattaa kasvinsuojeluaineet ja niiden tehoaineet .

Tehoaineita koskevat hyväksymiskriteerit

Tehoaine hyväksytään, mikäli se täyttää tämän direktiivin liitteessä II olevissa 2 ja 3 kohdassa esitetyt hyväksymiskriteerit. Kriteerit koskevat aineen tehoa, koostumusta, ominaispiirteitä, käytettävissä olevia analyysimenetelmiä, vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ekotoksikologiaa sekä aineenvaihduntatuotteiden ja jäämien relevanssia. Tehoaine voidaan näiden kriteereiden perusteella hyväksyä vain, jos sitä ei ole luokiteltu sukusolujen perimää vaurioittavien, syöpää aiheuttavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B ja jos sen ei katsota häiritsevän hormonitoimintaa. Tehoaineeksi ei voida myöskään hyväksyä ainetta, jonka katsotaan olevan pysyvä orgaaninen yhdiste, hitaasti hajoava, eläviin kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen aine tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine.

Ensimmäisen hyväksynnän ehdoksi voidaan asettaa edellytyksiä ja rajoituksia, jotka koskevat muun muassa tehoaineen puhtautta, käyttökohteita ja käyttäjäryhmiä.

Markkinoille saattamista koskevien lupien myöntäminen

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevien lupien myöntäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lupahakemus tehdään sille jäsenvaltiolle, jonka alueella valmiste saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille. Hakemukseen liitetään kaksi asiakirja-aineistoa, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, millä tavoin kasvinsuojeluaine mahdollisesti vaikuttaa ihmisten tai eläinten terveyteen sekä ympäristöön. Mikäli hakijan tai tuottajan toimittamat tiedot sisältävät liikesalaisuuksia, ne voidaan suojata salassapitolausekkeella.

Markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittelyn enimmäiskestoksi on asetettu kaksitoista kuukautta siitä päivästä, jona jäsenvaltio vastaanottaa hakemuksen. Tänä aikana jäsenvaltio tarkistaa, täyttääkö kyseinen valmiste lupaehdot. Mikäli käsittely edellyttää lisätietojen saamista, jäsenvaltio voi jatkaa käsittelyaikaa, jotta hakija voi toimittaa tarvittavat tiedot. Lisäaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen ja se päättyy jäsenvaltion saatua lisätiedot. Jos hakija ei asetetussa määräajassa ole toimittanut puuttuvia tietoja, jäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle, ettei hakemusta voida ottaa käsiteltäväksi.

Markkinoille saattamista koskevan luvan voimassaoloaika

Markkinoille saattamista koskevat luvat ovat voimassa 10 vuoden ajan, ja ne voidaan uusia. Jäsenvaltio voi milloin tahansa tarkastella lupaa uudelleen, jos markkinoille saattamista koskevat edellytykset eivät enää täyty. Kun samankaltainen tapaus tulee esiin, jäsenvaltio voi peruuttaa luvan tai muuttaa sitä.

Sellaisten farmaseuttisten tuotteiden, joiden tehoainetta ei ole vielä hyväksytty, markkinoille saattamiseen voidaan myöntää väliaikainen lupa. Väliaikainen lupa voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate

Tämän periaatteen nojalla luvanhaltija voi saattaa valmisteen markkinoille myös toisessa jäsenvaltiossa, mikäli kyseisten alueiden maatalouteen, kasvien terveyteen ja ympäristöön liittyvät olosuhteet vastaavat toisiaan. Jäsenvaltio voi kuitenkin rajoittaa valmisteen myyntiä tai kieltää sen tilapäisesti omalla alueellaan, mikäli valmiste aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle.

Jotta tietyt viljelykset eivät jäisi ilman suojeluaineita, asetuksessa annetaan luvanhaltijalle mahdollisuus pyytää, että kyseisessä jäsenvaltiossa jo hyväksytyn kasvinsuojeluaineen lupaa laajennetaan koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia, jotka eivät vielä kuulu luvan soveltamisalaan. Tällaiset käyttötarkoituksen laajennukset kuuluvat myös vastavuoroisen tunnustamisen piiriin.

Tiedottaminen, luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Jäsenvaltiot saattavat vähintään neljännesvuosittain ajan tasalle luvan saaneita tai menettäneitä kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot. Näiden tietojen on oltava yleisön saatavissa.

Kasvinsuojeluaineiden luokituksessa, pakkaamisessa ja merkinnöissä on noudatettava vaatimuksia, joista on säädetty vaarallisia valmisteita koskevassa direktiivissä 1999/45/EY . Vaarallisten valmisteiden pakkaukset eivät saa olla sellaisia, että ne voivat johtaa kuluttajia harhaan.

Valvonta ja kiireelliset toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Niiden on laadittava ja toimitettava komissiolle kertomus valvonnan laajuudesta ja tuloksista kuuden kuukauden kuluessa kertomuksen kohteena olevan vuoden päättymisestä. Komission asiantuntijat suorittavat yleis- ja erityistarkastuksia jäsenvaltioissa. Tarkastusten tavoitteena on tarkistaa jäsenvaltioiden suorittaman virallisen valvonnan toteutuminen.

Komissio voi hyväksyä kiireellisiä toimenpiteitä sellaisen kasvinsuojeluaineen käytön/ja tai myynnin rajoittamiseksi tai kieltämiseksi, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle, mikäli kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsenvaltiot eivät pysty hallitsemaan tätä riskiä riittävän hyvin.

Taustaa

Tämä asetus on kumonnut ja korvannut seuraavat direktiivit:

  • tiettyjä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä annetun direktiivin 79/117/ETY ja
  • kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1107/2009

14.12.2009

EUVL L 309, 24.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 283/2013 , annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, tehoaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti [EUVL L 93, 3.4.2013].

Tällä asetuksella, joka kumoaa asetuksen (EU) N:o 544/2011, muutetaan tehoaineiden hyväksyntää varten toimitettavia asiakirjoja koskevia vaatimuksia, nimenomaan kemiallisia tehoaineita koskevia tietovaatimuksia, nykyisen tieteellisen tietämyksen ja tekniikoiden huomioon ottamiseksi.

Komission asetus (EU) N:o 284/2013 , annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti [EUVL L 93, 3.4.2013].

Tällä asetuksella, joka kumoaa asetuksen (EU) N:o 545/2011, muutetaan kemiallisia valmisteita koskevia tietovaatimuksia, jotka liittyvät luvan myöntämiseen kasvinsuojeluaineille, nykyisen tieteellisen tietämyksen ja tekniikoiden huomioon ottamiseksi.

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta Kroatian liittymisen vuoksi [ COM(2013) 73 final - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Tällä ehdotuksella on tarkoitus muuttaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 lisäystä I, jossa määritetään kasvinsuojeluaineiden lupavyöhykkeet. Kroatiasta on tarkoitus tulla osa vyöhykettä C - Etelä.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1/2005, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 1099/2009, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o [….]/2013 ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) [ COM(2013) 265 final - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Vastuu EU:n lainsäädännön noudattamisesta elintarvikeketjussa siirretään jäsenvaltioille, joissa viranomaiset varmistavat, että vastaavia määräyksiä sovelletaan, noudatetaan ja pannaan täytäntöön tehokkaasti kaikkialla EU:ssa. Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetaan EU:n tason sääntöjä, jotka sääntelevät jäsenvaltioiden harjoittamaa virallista valvontatoimintaa kokonaisvaltaisen ja yhdenmukaisen toimintatavan luomiseksi viralliselle valvonnalle koko elintarviketuotantoketjun varrella. Tässä ehdotuksessa, joka kumoaa ja korvaa asetuksen N:o 882/2004 ja useita säädöksiä ja alakohtaisia säännöksiä, tarkistetaan virallista valvontaa koskevaa lainsäädäntöä sen soveltamisen jälkeen paljastuneiden puutteiden korjaamiseksi.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta [ COM(2013) 327 final - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Tässä asetusehdotuksessa säädetään elintarviketuotantoon ja eläinten rehuihin liittyvän rahoituksen vaikutuksista ja tavoitteista vuosina 2014-2020. Menojen enimmäismäärä on 1 891,936 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Tavoitteet ovat seuraavat: i) elintarviketuotannon turvallisuuden parantaminen ja näiden elintarvikkeiden tuotantojärjestelmien tason nostaminen, ii) eläinten puhtauden ja hyvinvoinnin parantaminen, iii) haitallisten organismien havaitseminen ja hävittäminen, iv) virallisen valvonnan tehokas toteuttaminen. Kuhunkin tavoitteeseen liittyy ohjeita

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top